Obwieszczenie RIK.6733.22.2018
Wójt Gminy Łańcut zawiadamia, że w dniu 28.06.2018 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Kosinie" na działkach nr ew. gr. 1404/6,1403/3,1403/4,1401/5,1401/9, 1401/11, 1401/17 w m. Kosina

RIK.6733.22.2018
Łańcut, 2018-06-28 
OBWIESZCZENIE 
WÓJTA GMINY ŁAŃCUT
Wójt Gminy Łańcut działając na postawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) zawiadamia, że w dniu 28.06.2018 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:
„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Kosinie" na działkach nr ew. gr. 1404/6,1403/3,1403/4,1401/5,1401/9, 1401/11, 1401/17 w m. Kosina 
Pouczenie 
Z decyzją można zapoznać się w Urzędzie Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut. 
Stronom postępowania, którym decyzja bezpośrednio nie została doręczona, przysługuje odwołanie od decyzji Wójta Gminy Łańcut do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie. Odwołanie składa się za pośrednictwem Wójta Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut w terminie 14 dni po upływie czternastu dni od publicznego obwieszczenia. 
Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
Obwieszczenie umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łańcut, Biuletynie Informacji Publicznej oraz w miejscowości Kosina na okres 14 dni.
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia (pobierz) obw_6733.22.2018cz.pdf 180223 bajtów 2
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył Urząd Gminy Łańcut 2018-06-28
PublikującyBalawejder Kinga 2018-06-29 13:50:03
Data wygaśnięcia: Balawejder Kinga 2018-07-13