Obwieszczenie RRE.6220.9.2018
Wójt Gminy Łańcut podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 14.06.2018 r., została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Uruchomienie nowej linii do wytwarzania produktów poprzez mieszanie i emulgowanie chemicznych półproduktów lub produktów podstawowych oraz do pakowania i puszkowania produktów roślinnych lub zwierzęcych na terenie istniejącej hali produkcyjnej w Kraczkowej nr dz. 397 obręb 6"

RRE.6220.9.2018
Łańcut, dnia 14.06.2018 r.
OBWIESZCZENIE
Zgodnie z art. 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2017.1405 t.j. ze zm).
WÓJT GMINY ŁAŃCUT
PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI
informację, że w dniu 14.06.2018 r., została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Uruchomienie nowej linii do wytwarzania produktów poprzez mieszanie i emulgowanie chemicznych półproduktów lub produktów podstawowych oraz do pakowania i puszkowania produktów roślinnych lub zwierzęcych na terenie istniejącej hali produkcyjnej w Kraczkowej nr dz. 397 obręb 6".
Decyzja została wydana na wniosek Aspol Sp. z o.o. ul. Leszka Czarnego 5, 35-615 Rzeszów. Z treścią w w. decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łańcucie i Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Krośnie, można zapoznać się w Urzędzie Gminy Łańcut, I piętro, pokój 17, w godzinach od 8 30 - 15 00.
Dodatkowo zawiadamiam, że informacja o decyzji została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łańcut. 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez: udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łańcut, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Łańcut, zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Łańcut, w miejscu planowanego przedsięwzięcia, na tablicach ogłoszeń w miejscowości Kraczkowa.
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia (pobierz) obw_rre.6220.9.2018cz.pdf 235005 bajtów 2
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył Urząd Gminy Łańcut 2018-06-14
PublikującyBalawejder Kinga 2018-06-14 12:02:41
Data wygaśnięcia: Balawejder Kinga 2018-07-14