Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym

OGŁOSZENIE

O PRZETARGU USTNYM – NIEOGRANICZONYM


Wójt Gminy Łańcut na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 Uchwały Rady Gminy Łańcut Nr XXXI/239/05 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości nr 1112 w Soninie oraz Uchwały Rady Gminy Łańcut nr XXVI/233/2001 z dnia 6 czerwca 2001 r. w sprawie ustalenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata, ogłasza przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie Gminy wg poniższego wykazu:

Gmina

Wieś

Oznaczenie

Rodzaj użytku

Pow.
w ha

Cena wywoławcza w zł

Wadium w zł

Uwagi

Nr KW

Nr działki

Łańcut

Sonina

36 629

1112/2

Ps – II

0,0703

13 550

1355,-

-II-

Łańcut

Sonina

36 629

1112/3

Ps – II

0,0991

19 050

1905,-

-II-

Łańcut

Sonina

36 629

1112/4

Ps - II

0,0943

16 150

1615,-

-II-

Łańcut

Sonina

36 629

1112/5

Ps – II
R - II

0,0773

12 950

1295,-

-II-

Łańcut

Sonina

36 629

1112/6

Ps - II

0,0729

12 250

1225,-

-II-


Nieruchomości nie są obciążone wpisem hipotecznym działy: III i IV – wolne od wpisów.

Przetarg odbędzie się w dniu 8.12.2006 r. w Urzędzie Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, pok.212 (II piętro) o godz. 1000.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium w wysokości 10%
w terminie do dnia 6.12.2006 r. w kasie Urzędu Gminy, pokój nr 3 w godz. 800 – 1400.

Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie okazanie w dniu przetargu dowodu wpłaty wadium.

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od daty zamknięcia przetargu.

Wadium nie będzie podlegać zwrotowi uczestnikowi przetargu, który wygra przetarg,
a uchyli się od zawarcia umowy kupna – sprzedaży.

Kwotę ceny ustalonej w drodze przetargu należy wpłacić przed zawarciem aktu notarialnego.

Termin i miejsce kontraktu zostaną ustalone przez Gminę – nie wcześniej niż po 7 dniach od przetargu. Koszty zawarcia aktu notarialnego pokrywa Nabywca.

Zastrzega się prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

W takiej sytuacji informacja o odwołaniu przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości, z podaniem przyczyn odwołania.

Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie gminy Łańcut – pok. 110, tel. 225-65-46.

Ogłoszenie o przetargu podano na stronie internetowej www.gmlancut.regiony.pl.

Wójt Gminy Łańcut

Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2006-11-28 00:00:00
Data wygaśnięcia: 2020-01-30