Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami do budynków w Cierpiszu Górnym - etap 2008 r.


Gmina Łańcut
ul. Mickiewicza 2a
37-100 Łańcut
tel. 017 225 22 64, 017 225 65 36
www.gminalancut.pl,
inwestycje@gminalancut.pl
 
INFORMACJA
 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Nazwa zadania:
Budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami do budynków w Cierpiszu Górnym – etap 2008 r.
Wykonawca, którego ofertę wybrano:
SANRES s.c. Przedsiębiorstwo Produkcji Handlu i Usług T. Płonka, E. Trojnar ul. Rejtana 10 A 35-310 Rzeszów
Uzasadnienie Wyboru:
Przedmiotowa oferta spełnia warunki zawarte w SIWZ i ustawie Prawo Zamówień Publicznych oraz przedstawia najniższą cenę za wykonanie zamówienia a w budżecie Gminy zabezpieczono potrzebne środki na jego realizację.
W prowadzonym postępowaniu złożone zostały następujące oferty:
Nr oferty
Wykonawca
Cena złożonej oferty
Oferta Nr 1
 
„INSTALEX” Zakład Robót Wod.- Kan., C.O. i Gaz inż. Henryk Lasek
Grzęska 431 37-200 Przeworsk
 
121 181,05 zł.
Oferta Nr 2
 
Przedsiębiorstwo „FORTIS”
ul. Pułaskiego 9/224 35-011 Rzeszów
 
209 821,09 zł.
 
Oferta Nr 3
 
Usługowy Zakład Wodno Kanal. C.O. i Gaz Roman Szul
os. Sobieskiego 71 37-200 Przeworsk
 
140 005,47 zł.
Oferta Nr 4
 

„SANRES” s.c. Przedsiębiorstwo Produkcji Handlu i Usług 
T. Płonka, E. Trojnar
ul. Rejtana 10 A 35-310 Rzeszów

 
84 002,28 zł.
Oferta Nr 5

Zakład Komunalny 
„CIESZKOM” sp. z o.o.
ul. Rynek 6/2 37-611 Cieszanów

 
174 680,84 zł.
 
Oferta Nr 6
„WODO-GAZ” Józef Słota
ul. Krakowska 23 37-200 Przeworsk
 
121 306,80 zł.
 
                                          
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu była przeprowadzona wg zasady spełnia/nie spełnia.
Z przeprowadzonej analizy wynika, że wszystkie oferty spełniają warunki udziału zawarte w ustawie p.z.p.
oraz SIWZ.
Po przeprowadzonej ocenie pod względem kryterium cena – 100 %, ofert
nie podlegających odrzuceniu, punktacja im przyznana przedstawia się następująco:
Nr oferty
Kryterium – Cena 100%
Punktacja
Razem
Oferta Nr 1
69,32
69,32
Oferta Nr 2
40,03
40,03
Oferta Nr 3
60,00
60,00
Oferta Nr 4
100,00
100,00
Oferta Nr 5
48,09
48,09
Oferta Nr 6
69,25
69,25
Zasadność wyboru najkorzystniejszej oferty przedstawia powyższa tabela.
                                                                                              Wójt Gminny Łańcut
                                                                                                  mgr inż. Zbigniew Łoza
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2008-07-16 08:55:52
Data wygaśnięcia: 2020-01-30