URZĄD GMINY ŁAŃCUT
bip.gov.pl
Budowa dachu na budynku stołówki Publicznego Gimnazjum w Wysokiej


BUDOWA DACHU NA BUDYNKU STOŁÓWKI
Publicznego Gimnazjum w Wysokiej


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut, woj. podkarpackie, tel. 017 2252264, fax 017 2256536.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminalancut.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
 
BUDOWA DACHU NA BUDYNKU STOŁÓWKI Publicznego Gimnazjum
 w Wysokiej.
 
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.
 
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z budową dachu wielospadowego na budynku stołówki Publicznego Gimnazjum w Wysokiej stanowiącym własność Gminy Łańcut, położonym na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym nr 392/10.
Zakres zamówienia obejmuje następujące rodzaje robót:
- roboty budowlane rozbiórkowe istniejącego stropodachu pokrytego płytami korytkowymi wraz z rozbiórką obróbek blacharskich i orynnowania;
- przemurowanie kominów;
- roboty ciesielskie związane z wykonaniem konstrukcji drewnianej więźby dachowej; - zabezpieczenie konstrukcji i elementów drewnianych;
- wykonanie pokrycia z blachy trapezowej powlekanej;
- montaż obróbek, rynien i rur spustowych z włączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej lub na teren;
- wykonanie instalacji odgromowej.
 
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.10.00-4.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 15.09.2008.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium:
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 4 500 zł. (słownie: cztery tysiące pięćset złotych) do dnia 18-07-2008 r. do godz. 10°°
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości [Dz.U. z 2007 r., Nr 42, poz. 275]
Wadium wnoszone w pieniądzu należy przekazać przelewem na konto: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Grupa PEKAO S.A. I Oddział Łańcut nr konta 58 12402643 1111 0000 3782 2411.
W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach dokument - wadium należy złożyć za potwierdzeniem w kasie Urzędu Gminy pok. nr 4 (parter) w oryginale.
 
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
2. Złożą w terminie kompletną ofertę w rozumieniu niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
3. Wykażą się realizacją przynajmniej trzech robót odpowiadających swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia w okresie ostatnich pięciu lat, t.j. w roku 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie;
4. Nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie przedmiotowego zamówienia na podstawie art. 24 ust.l i ust.2 Ustawy Prawo zamówień publicznych;
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie na podstawie załączonych do oferty Wykonawcy dokumentów i oświadczeń wymaganych niniejszą specyfikacją istotnych warunków zamówienia według zasady spełnia/nie spełnia.
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1 Wypełniony formularz ofertowy [wzór w załączniku nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia];
2. Dowód wniesienia wadium [ zamieścić bezpośrednio za formularzem ofertowym ]; 3. Kosztorys ofertowy, opracowany zgodnie z warunkami określonymi w pkt. 16.5-16.7 niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
4 Oświadczenia, że wykonawca spełnia warunki zawarte w art. 22 ust.1 i nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.l i ust.2 Ustawy Prawo zamówień publicznych; [w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, oświadczenie musi być złożone przez każdy podmiot]
5 Aktualny odpis z właściwego rejestru, albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, [w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, właściwe dokumenty muszą być złożone przez każdy podmiot]
6 Umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie, a także ustanowić i wskazać pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego; [w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie]
7. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych - wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; [w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, właściwe dokumenty muszą być złożone przez każdy podmiot]
8 Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
9. Wykaz wykonanych przynajmniej trzech robót odpowiadających swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia lub tożsamych w okresie ostatnich pięciu lat, t.j. w roku 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie z podaniem wartości, daty i miejsca ich wykonania oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie - dołączyć referencje od zamawiających - minimum 3 szt.;
10. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia;
11. Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego inżynierów;
12. Polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności;
13. Oświadczenie o skalkulowaniu wszystkich kosztów, które wystąpią przy realizacji zamówienia, w tym koszty urządzenia placu budowy, koszty niezbędnych badań, sprawdzeń i pomiarów, koszty ubezpieczenia budowy oraz inne koszty niewymienione powyżej, określone m.in. w projekcie umowy i ściśle związane z realizacją całości zadania.
14. Oświadczenie o zapoznaniu się ze wszystkimi warunkami zamówienia, specyfikacją istotnych warunków zamówienia i ich akceptacji bez zastrzeżeń;
15. Oświadczenie, że Wykonawcy zdobyli wszelkie informacje, które były konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy;
16. Oświadczenie o zapoznaniu się z terenem realizacji robót;
17. Oświadczenie, że przedmiot zamówienia wykona siłami własnymi lub wskazać w ofercie część zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcom, [jeżeli dotyczy];
18. Oświadczenie, że bierze on pełną odpowiedzialność za działania podwykonawców, [jeżeli dotyczy];
19. Zaakceptowany projekt umowy [projekt umowy stanowi załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia];
20. Pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. [w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik]
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.
 
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: biuletyn.zetorzeszow.eu/uglancut
 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Łańcut ul. Mickiewicza 2a 37-100 Łańcut pokój 28.
 
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.07.2008 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Łańcut ul. Mickiewicza 2a 37-100 Łańcut pokój nr 5 /dziennik podawczy/.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
 
IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy
 
 
                                                                                                          Wójt Gminy Łańcut
         mgr inż. Zbigniew Łoza
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Inwentaryzacja Dach Wysoka Inwentaryzacja.zip 414908 bajtów 7
2. Projekt Dach Wysoka Projekt.zip 5256627 bajtów 6
3. Przedmiar odgromówka Przedmiar- odgromowa.pdf 32487 bajtów 4
4. Przedmiary Dach Wysoka Przedmiar.zip 324705 bajtów 3
5. SIWZ SIWZ Dach Stołówka.pdf 351545 bajtów 19
6. Specyfikacje techniczne Dach_Wysoka_SST.pdf 277729 bajtów 3
powrót
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2008-06-27 14:13:32
Data wygaśnięcia: 2020-01-30
Urząd Gminy Łańcut
Urząd Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut , tel. (017) 225-22-64 , e-mail: bip@gminalancut.pl
Wygenerowano: 16 września 2019r. 22:17:56
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.