URZĄD GMINY ŁAŃCUT
bip.gov.pl
Wymiana pokrycia dachu budynku gminnego nr 268 w Rogóżnie


Wymiana pokrycia dachu budynku gminnego
nr 268 w Rogóżnie


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut, woj. podkarpackie, tel. 017 2252264, fax 017 2256536.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminalancut.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

 

Wymiana pokrycia dachu budynku gminnego nr 268 w Rogóżnie

 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.

 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

 

Zakres rzeczowy robót obejmuje wykonanie:

- zdjęcie pokrycia dachowego z płyt azbestocementowych falistych z ich wywiezieniem na urządzone w tym celu składowisko
- rozbiórka i remont obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych
- przemurowanie kominów ponad dachem - remont konstrukcji i łacenia dachu wraz z impregnacją elementów drewnianych
- pokrycie dachu blachą trapezową powlekaną

 

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.10.00-4.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 30.09.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: nie dotyczy.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (prace przy azbeście)
2. złożą oświadczenie, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków opłat oraz składek
3. oświadczą, że posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, należy przedstawić dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności; 5. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzieleniu zamówienia

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie na podstawie załączonych do oferty Wykonawcy dokumentów i oświadczeń wymaganych w SIWZ wg zasady: spełnia/nie spełnia

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1. Kosztorys ofertowy obejmujący wszystkie roboty objęte zamówieniem,
2. Oświadczenie z art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych,
3. Oświadczenie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
4. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
5. Oświadczenie o zapoznaniu się z dokumentacją przetargową oraz jej akceptacji, 6. Oświadczenie o zapoznaniu się z terenem realizacji robót i jego akceptacji,
7. Wykonawca powinien wskazać w ofercie tę część zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcom /jeżeli dotyczy/ lub oświadczenie, że wykona zadanie siłami własnymi,
8. Oświadczenie Wykonawcy, że bierze on pełną odpowiedzialność za działania podwykonawców /jeżeli dotyczy/,
9. Parafowany projekt umowy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: biuletyn.zetorzeszow.eu/uglancut

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Łańcut ul. Mickiewicza 2a 37-100 Łańcut pokój 28.

 

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.07.2008 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Łańcut ul. Mickiewicza 2a 37-100 Łańcut pokój nr 5 hol /dziennik podawczy/.

 

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy

 

 

 

                                                                                   WÓJT GMINY ŁAŃCUT

                                                                                  mgr inż. Zbigniew Łoza

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Elewacje 1 Elewacje1.JPG 1340355 bajtów 6
2. Elewacje 2 Elewacje2.JPG 1131934 bajtów 2
3. Inwentaryzacja Inwentaryzacja.JPG 810685 bajtów 3
4. Opis techniczny str1 Opis_techn_str1.JPG 869699 bajtów 5
5. Opis techniczny str2 Opis_techn_str2.JPG 884382 bajtów 0
6. Projekt zagospodarowania Projekt_zagospodarowania.JPG 1311418 bajtów 6
7. Projekt zagospod.str1 Projekt_zagospod_str1.JPG 980491 bajtów 1
8. Projekt zagospod.str2 Projekt_zagospod_str2.JPG 414474 bajtów 0
9. Przedmiar str 1 Przedmiar_str1.JPG 1363082 bajtów 11
10. Przedmiar str2 Przedmiar_str2.JPG 1434460 bajtów 2
11. Przedmiar str3 Przedmiar_str3.JPG 1277715 bajtów 2
12. SIWZ SIWZ_Dach.pdf 82902 bajtów 6
powrót
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2008-06-23 13:30:25
Data wygaśnięcia: 2020-01-30
Urząd Gminy Łańcut
Urząd Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut , tel. (017) 225-22-64 , e-mail: bip@gminalancut.pl
Wygenerowano: 16 września 2019r. 22:19:34
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.