Wymiana opraw oświetleniowych w Szkole Podstawowej w Albigowej
Wymiana opraw oświetleniowych w Szkole Podstawowej w Albigowej

         Wójt Gminy Łańcut
          
ul. Mickiewicza 2a
             37-100 Łańcut

                           www.gminalancut.pl

                               tel. 017 225 22 64, fax 017 225 6536 

        ogłasza przetarg nieograniczony
          o wartości poniżej 60 000 EURO pn. 

„WYMIANA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ALBIGOWEJ”

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:
- roboty demontażowe istniejących opraw oświetleniowych – bez ich utylizacji,
- uzupełnienia ubytków tynków z ich zaszpachlowaniem i pomalowaniem w miejscu po demontażu opraw,
- likwidacja zbędnych punktów świetlnych w przypadku ograniczenia liczby istniejących opraw oświetleniowych,
- dobór liczby opraw oświetleniowych natynkowych z rastrem typu TORINO SLA EKO (lub równoważne) o mocy 4x18 [Watt] w poszczególnych klasach tak, by natężenie było zgodne z normą /300 lux-ów w klasopracowniach i 500 lux-ów w pracowniach komputerowych/ oraz ich montaż,
- wykonanie pomiarów natężenia w pomieszczeniach, gdzie zostało ono wymienione                                                                                                            Termin składania ofert – 02.06.2006 r. godz. 10.00
Urząd Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a pokój nr 107
Termin otwarcia ofert – 02.06.2006 r. godz. 11.00

Urząd Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a pokój nr 212
Termin realizacji zamówienia:

- rozpoczęcie –  czerwiec 2006 r.
- zakończenie – 31 lipiec 2006 r.
Kryteria oceny ofert

- cena za wykonanie zamówienia - 80 %
- gwarancja - 20 %
Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
Wadium
– 300 zł. (słownie: trzysta złotych)

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 Prawo Zamówień Publicznych i SIWZ, oraz nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawo Zamówień Publicznych Informacje szczegółowe o przedmiocie i warunkach przetargu, można zasięgnąć w budynku Urzędu Gminy w Łańcucie ul. Mickiewicza 2a  pok.nr 206 i 210 lub telefonicznie pod nr (017) 225 69 15, 017 225 68 57. Materiały przetargowe można otrzymać w pok. 206. Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są: Pani Elżbieta Balawejder, Pan Mariusz Bursztyn.
                                                               

                                                                                    Wójt Gminy Łańcut
                                                                                  mgr inż. Zbigniew Łoza

Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2006-05-17 00:00:00
Data wygaśnięcia: 2020-01-30