Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej we wsi Albigowa - Osiedle etap 2008 r.

WYJAŚNIENIE !

WYJAŚNIAJĄC ZAPISY MATERIAŁÓW PRZETARGOWYCH W/W POSTĘPOWANIA INFORMUJĘ, ŻE DLA REALIZACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ZASTOSOWANIE RUR KANALIZACYJNYCH KIELICHOWYCH PP PRAGMA KONSTRUKCJI 2- ŚCIENNEJ O MINIMALNEJ SZTYWNOŚCI 8 KN/M2 (KLASA T)Gmina Łańcut

  ul. Mickiewicza 2a

  37-100 Łańcut

 tel. 017 225 67 62, fax 225 65 36

      www.gminalancut.pl

         inwestycje@gminalancut.pl

           ogłasza przetarg nieograniczony pn:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej

we wsi Albigowa – Osiedle

etap 2008 r.

Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie:

I. Sieci kanalizacji sanitarnej:

- Kanały z rur  kanalizacyjnych PVC typ S łączone na wcisk Ø 200 mm168 m od  studzienki A1 do studzienki  A6

- Przyłącz do budynku z rur  kanalizacyjnych PVC typ S łączone na wcisk Ø 160 mm – 12 m/1 szt.  

- Przekroczenie drogi wojewódzkiej Nr 877 w km 48+393,00 PVC Ø 200 mm w  rurze ochronnej stalowej Ø 356/10.9 mm zamontowanej podwiertem horyzontalnym o długości L = 18,0 m

II. Sieci kanalizacji deszczowej:

- Kanały z rur PVC kanalizacyjnych kl.T łączone na wcisk Ø 630/18,4 mm – 189m od  studzienki K1 do studzienki  K7

- Przekroczenie drogi wojewódzkiej Nr 877 w km 48+391,00 PVC Ø 630 mm w rurze ochronnej stalowej Ø 720/11 mm zamontowanej podwiertem horyzontalnym o długości L = 18,0 m oraz drogi gminnej w tej samej technologii o długości L = 8,0 m

 

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

Termin składania ofert – 14.05.2008 r. do godz. 900, 

Urząd Gminy Łańcut ul. Mickiewicza 2 a, pokój 107

Termin otwarcia ofert – 14.05.2008 r. godz. 1000,

Urząd Gminy Łańcut ul. Mickiewicza 2a, pokój 212

Kryteria oceny – cena za przedmiot zamówienia – 100 %

Wadium: 2 500,00 zł  
(słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100)

Termin realizacji zadania:

Rozpoczęcie – czerwiec 2008r.

Zakończenie – 31 lipiec 2008r.

Termin związania ofertą  - 30 dni                                  

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 p.z.p. i SIWZ, oraz nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 p.z.p.

Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu winni złożyć oświadczenia i dokumenty wymienione w SIWZ.

Informacje szczegółowe o przedmiocie i warunkach przetargu, można zasięgnąć w budynku Urzędu Gminy w Łańcucie ul. Mickiewicza 2a pok. nr 203 lub telefonicznie pod nr (017) 225 67 62.

Materiały przetargowe można otrzymać w pok. 206. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są  P. Józef Pelc , P. Małgorzata Bar - w sprawach technicznych,

P. Elżbieta Balawejder - pok. 206 - w sprawach proceduralnych

                                                                                                                                                                                           Wójt Gminy Łańcut

                                                                                                                                                 mgr inż. Zbigniew Łoza

WYJAŚNIENIE !

WYJAŚNIAJĄC ZAPISY MATERIAŁÓW PRZETARGOWYCH W/W POSTĘPOWANIA INFORMUJĘ, ŻE DLA REALIZACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ZASTOSOWANIE RUR KANALIZACYJNYCH KIELICHOWYCH PP PRAGMA KONSTRUKCJI 2- ŚCIENNEJ O MINIMALNEJ SZTYWNOŚCI 8 KN/M2 (KLASA T)


 

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Projekt Osiedle_Projekt.pdf 205324 bajtów 12
2. Przedmiar Osiedle_przedmiar.pdf 98292 bajtów 14
3. Rysunek 2 Albigowa rys 2.tif 3411681 bajtów 10
4. Rysunek 3 Albigowa rys 3.tif 3054841 bajtów 4
5. Rysunek 4 rys 4.tif 261865 bajtów 6
6. Rysunek 6 rys 6.tif 780250 bajtów 4
7. Rysunek 9 rys 9.tif 534419 bajtów 3
8. siwz Osiedle_SIWZ.pdf 112076 bajtów 15
9. Specyfikacje techniczne I Osiedle_Specyf_techniczne.pdf 60766 bajtów 9
10. Specyfikacje techniczne II Osiedle_Specyf_techniczne_II.pdf 394143 bajtów 4
11. Zagospodarowanie terenu Osiedle_Zagospodar_terenu.pdf 145861 bajtów 2
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2008-04-22 12:06:57
Data wygaśnięcia: 2020-01-30