Roboty drogowe w Gminie Łańcut
Roboty drogowe w Gminie Łańcut

                        Gmina Łańcut

                     ul. Mickiewicza 2a

                      37-100 Łańcut

tel. 017 225 29 69, 225 68 57, fax 225 65 36

www.gmlancut.pl,

      inwestycje@gmlancut.pl

                                ogłasza przetarg nieograniczony pn.

    Roboty drogowe w Gminie Łańcut

Obejmujące następujące zadania:

1. Remont drogi wewnętrznej „Koło Pastwiska” w Głuchowie w km 1+322-1+772

2. Remont drogi wewnętrznej „Od Kościoła na łąki” w Wysokiej w km 0+101,50-0+561,50

3. Remont zjazdów na drogi wiejskie w Wysokiej o łącznej długości 455 mb – 6 szt.

4. Remont dojazdu do stadionu w Wysokiej - pow. 546 m2

5. Remont drogi gminnej „Doły” w Handzlówce w km 1+650-2+100

 

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

Termin składania ofert – 22.05.2006 r. do godz. 1000, pokój nr 107 

Urząd Gminy Łańcut ul. Mickiewicza 2 a

Termin otwarcia ofert – 22.05.2006 r. godz. 1100, pokój nr 212

Urząd Gminy Łańcut ul. Mickiewicza 2a

Kryteria oceny – cena za przedmiot zamówienia – 100 %

Wadium

zad. 1 – 1200 zł., zad. 2 – 1000 zł., zad. 3 – 800 zł.,

zad. 4 – 600 zł., zad. 5 - 1200 zł.

Termin realizacji zadań:  zadania 1,2,3,4,5 – 31.07.2006 r.,

Termin związania ofertą  - 30 dni                                   

 

Oferty można składać na wszystkie zadania lub dowolną ich ilość.
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 p.z.p. i SIWZ, oraz nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 p.z.p.
Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu winni złożyć oświadczenia i dokumenty wymienione w SIWZ.
Informacje szczegółowe o przedmiocie i warunkach przetargu, można zasięgnąć  w budynku Urzędu Gminy w Łańcucie ul. Mickiewicza 2a pok. nr 206 lub telefonicznie pod nr (017) 225 29 69, 225 68 57.
Materiały przetargowe można nabyć w pok. 206 w cenie 20 zł. Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest P. Zdzisław Mazurkiewicz                        |
                                                                       

Wójt Gminy Łańcut
mgr inż Zbigniew Łoza

 

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2006-05-02 00:00:00
Data wygaśnięcia: 2020-01-30