Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. Rozbudowa drogi gminnej Nr 109852 R Kraczkowa przez wieś w km 1+232-2+394
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. Rozbudowa drogi gminnej Nr 109852 R Kraczkowa przez wieś w km 1+232-2+394

                  

                                                                                                     Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
                                                                                                      z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
                                                                                                 oraz Budżet Państwa

Gmina Łańcut
ul. Mickiewicza 2 a

37-100 Łańcut, woj. podkarpackie
tel. (017) 225 29 69, fax 225 65 36
www.gminalancut.pl

ogłasza przetarg nieograniczony pn.

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. „Rozbudowa drogi gminnej Nr 109852 R „Kraczkowa przez wieś”
w km 1+232-2+394

Termin składania ofert – 28.04.2006 r. do godz. 10.00,
Urząd Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, pokój nr 107

Termin otwarcia ofert – 28.04.2006 r. godz. 11.00

Urząd Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2 a, pokój nr 212
Termin realizacji zamówienia – od daty podpisania umowy - 24.08.2006 r.
Termin związania ofertą30 dni.

Kryteria oceny ofert- cena 100 %

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 p.z.p i SIWZ, oraz nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 p.z.p. Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu winni złożyć oświadczenia i dokumenty wymienione w SIWZ.

Informacje szczegółowe o przedmiocie i warunkach przetargu, można zasięgnąć w budynku Urzędu Gminy w Łańcucie ul. Mickiewicza 2a, pok. 206 lub telefonicznie pod nr (017) 225 68 57. Materiały przetargowe można otrzymać w pok. nr 206. Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest P. Zdzisław Mazurkiewicz.

                                                                                    Wójt Gminy Łańcut

                                                                                 mgr inż. ZbigniewŁoza                                    

Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2006-04-12 00:00:00
Data wygaśnięcia: 2020-01-30