Przebudowa pomieszczeń parteru i piwnic budynku administracyjnego Urzędu Gminy wraz z budowš podjazdu dla osób niepełnosprawnych
Przebudowa pomieszczeń parteru i piwnic budynku administracyjnego Urzędu Gminy wraz z budowš podjazdu dla osób niepełnosprawnych

GMINA ŁAŃCUT

ul.Mickiewicza 2a

37-100 Łańcut

tel. 017 225 22 64, fax 225 65 36

www.gminalancut.pl

inwestycje@gminalancut.p

ogłasza przetarg nieograniczony pn.

Przebudowa pomieszczeń parteru i piwnic budynku administracyjnego Urzędu Gminy wraz z budowš podjazdu dla osób niepełnosprawnych

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

- przebudowę pomieszczeń parteru

- przebudowę pomieszczeń piwnic – wydzielenie z częœci kotłowni pomieszczenia magazynowego,

- budowa podjazdu dla niepełnosprawnych,

Termin składania ofert – 12.10.2007 r. do godz. 1000,

Urzšd Gminy Łańcut ul. Mickiewicza 2 a, pokój 107

Termin otwarcia ofert – 12.10.2007 r. godz. 1100,

Urzšd Gminy Łańcut ul. Mickiewicza 2a, pokój 212

Kryteria oceny – cena za przedmiot zamówienia – 100 %

Wadium – 3 000 zł. (słownie: trzy tysišce złotych)

Termin realizacji zadania:

Rozpoczęcie – paŸdziernik 2007 r. zakończenie – 14 grudzień 2007 r.

Termin zwišzania ofertš - 30 dni

Nie dopuszcza się składania ofert częœciowych i wariantowych. Zamawiajšcy przewiduje możliwoœć udzielenia zamówień uzupełniajšcych.

W postępowaniu mogš wzišć udział wykonawcy spełniajšcy warunki okreœlone w art. 22 ust. 1 p.z.p. i SIWZ, oraz nie podlegajšcy wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 p.z.p.

Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu winni złożyć oœwiadczenia i dokumenty wymienione w SIWZ. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie na podstawie załšczonych do oferty Wykonawcy dokumentów i oœwiadczeń wymaganych w SIWZ wg zasady: spełnia/nie spełnia. Informacje szczegółowe o przedmiocie i warunkach przetargu, można zasięgnšć w budynku Urzędu Gminy w Łańcucie ul. Mickiewicza 2a pok. nr 205 lub telefonicznie pod nr (017) 225 50 80. Materiały przetargowe można otrzymać w pok. 206. Osobami uprawnionymi do kontaktów mz Wykonawcami sš P. Zbigniew Kaduk, P. Jan Banaszkiewicz, P. Elżbieta Balawejder. SIWZ jest dostępna na stronie internetowej www.gminalancut.pl

Wójt Gminy Łańcut

mgr inż. Zbigniew Łoza

Pliki do pobrania

SIWZ

Roboty budowlane

Przedmiar

Opis techniczny

Konstrukcja nadproża

Konstrukcja pochylni żelbet

Konstrukcja pochylni A

Konstrukcja pochylni B

Konstrukcja pochylni C

Obliczenia statyczne

Pochylnia elewacja

Przekrój A Przekrój B Przekrój C,D Przekrój E,F Przekrój G,H

Rzut parteru

Rzut piwnic

Specyfikacje techniczne

Sytuacja

Elektryka

Rys 1

Rys 2

Specyfikacje techniczne

Opis techniczny

Przedmiar

C.O.

Przedmiar

Rzut

Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2007-09-21 11:20:00
Data wygaśnięcia: 2020-01-30