Przetarg Ustny nieograniczony
Przetarg Ustny nieograniczony

Wójt  Gminy Łańcut na  podstawie art. 37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (tekst  jedn. Dz. U. z  2004 r. Nr 261 poz. 2603 z póŸn. zm.),Rozporzšdzenia Rady Ministrów z dn.14 wrzeœnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu  przeprowadzania  przetargów oraz rokowań na  zbycie  nieruchomoœci (Dz. U. z  2004 r. nr 207 poz.2108),

Uchwały  Rady  Gminy  Łańcut Nr   XXXIII / 256 / 06  w  sprawie zgody na  sprzedaż nieruchomoœci  oraz zasad  nabywania , zbywania   i  obcišżania nieruchomoœci  stanowišcych własnoœć Gminy Łańcut (Uchwała Rady Gminy  Nr XXVI /233/ 2001 z  6  czerwca 2001 r.) ogłasza  przetarg  ustny  nieograniczony  na  sprzedaż nieruchomoœci  stanowišcych  mienie  komunalne Gminy wg   poniższego wykazu:

 

 

Lp.

 

Wieœ

 

Gmina

Nr

 kw

Nr

 działki

Rodzaj

użytku

Powierzchna

w ha

Kwota

wywoławcza     w zł

Wadium

10%

w zł

 

Uwagi

           

1

 

  Głuchów

  Łańcut

  37110

5/6        

5/9

 

R IIIb – 0,0740                       R IIIb - 0,0320

           0,1060

                11600

            1160

Dec. o warunkach.

zabudowy

 

2

 

 

Głuchów

 

Łańcut

 

37110

5/7

5/10

 

R IIIb - 0,0708

R IIIb - 0,0280

 

0,0988

 

10800

 

1080

 

- II-

 

3

 

 

Głuchów

 

Łańcut

 

37110

5/13

5/14

 

R IIIb – 0,0674

R IIIb - 0,0328

 

0,1002

 

11000

 

1100

 

-II-                     

 

4

 

 

Głuchów

 

Łańcut

 

37100

5/15

5/16

 

R IIIb – 0,0612

R IIIb – 0,0367

 

0,0979

 

13000

 

1300

 

- II -

 

Działki  leżš w północno zachodniej czšœci wsi Głuchów  przy pastwisku , (sieć energetyczna,  wodocišgowa i kanalizacyjna w zasięgu )

 

Przetarg odbędzie się w dniu  24. 10. 2007 r   godz   10 00   w  Urzędzie  Gminy  Łańcut

ul. Mickiewicza  2a  pok.  212  ( II piętro).

Warunkiem  przystšpienia  do  przetargu  jest  wniesienie  wadium  w  wysokoœci 10%  ceny wywoławczej  w  formie  pienišdza, obligacji  Skarbu  Państwa,  lub  papierach  wartoœciowych         do  kasy  Urzędu  Gminy  Łańcut  pok .nr  3  lub  na  konto  nr  96 1240 2643 1111 0000 3778 1763  do dnia  20.10. 2007 r

Wadium  wniesione  przez  oferenta, który  przetarg  wygrał  zostanie  zaliczone  na  poczet  ceny zakupu, zaœ  pozostałym  uczestnikom  przetargu  zostanie  zwrócone  po  jego  zakończeniu.

Wadium  przepada  na  rzecz  Gminy  w  razie   uchylenia  się  uczestnika,  który przetarg  wygrał od zawarcia  umowy - kupna sprzedaży.

Szczegółowe  informacje  o  przedmiocie  sprzedaży  i  warunkach  przetargu  można  uzyskać  w Urzędzie  Gminy  Łańcut   pok. 113  tel . 017 225 66 57

Do ceny nieruchomoœci  ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokoœci  22%

Cena wraz z podatkiem VAT  płatna jest przed zawarciem aktu notarialnego.

Za termin zapłaty uznaje się dzień wpływu należnoœci na wskazane konto.

Zastrzega  się  prawo  do  odwołania  przetargu. W  takim  wypadku  informacja  o  odwołaniu przetargu  zostanie  podana  do  publicznej  wiadomoœci  wraz  z  podaniem  przyczyny.

 

Wójt Gminy Łańcut

mgr inż. Zbigniew Łoza

           

 

 

 

                                                                                                    

Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2007-09-19 12:54:00
Data wygaśnięcia: 2020-01-30