Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa linii napowietrznej niskiego napięcia dla oœwietlenia ulicznego drogi powiatowej Nr 1549 R w Kraczkowej - etap 2007 r.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa linii napowietrznej niskiego napięcia dla oœwietlenia ulicznego drogi powiatowej Nr 1549 R w Kraczkowej - etap 2007 r.

Gmina Łańcut

ul. Mickiewicza 2a

37-100 Łańcut

tel. 017 225 22 64, 017 225 65 36

www.gminalancut.pl,

inwestycje@gminalancut.pl

 

INFORMACJA

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Nazwa zadania:

Budowę linii napowietrznej niskiego napięcia dla oœwietlenia ulicznego drogi powiatowej Nr 1549 R w Kraczkowej – etap 2007 r.

Wykonawca, którego ofertę wybrano:        

„ELTOR” sp. z o.o.  ul. Baczyńskiego 7 35-125 Rzeszów.

Uzasadnienie Wyboru:

Przedmiotowa oferta spełnia warunki zawarte w SIWZ i ustawie Prawo Zamówień Publicznych oraz przedstawia najniższš cenę za wykonanie zamówienia a w budżecie Gminy zabezpieczono potrzebne œrodki na jego realizację.

W prowadzonym postępowaniu złożone zostały następujšce oferty:

 

Nr oferty

Wykonawca

Cena złożonej oferty

Oferta Nr 1

Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych „EL-MIK” s.c.

RogoŸnica 97 36-060 Głogów Małopolski

43 601,53 zł.

Oferta Nr 2

„ELTOR” sp. z o.o. ul. Baczyńskiego 7 35-125 Rzeszów

43 554,00 zł.

Oferta Nr 3

Zakład Instalatorstwa i Teletechniki „Łšczbud” sp. z o.o.

ul. 3-go Maja 22 35-030 Rzeszów

60 993,00 zł.

Oferta Nr 4

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ZELKON” sp. z o.o.

ul. Zagłoby 3 22-400 Zamoœć

48 692,71 zł.

Oferta Nr 5

Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych i Sanitarnych „PREIS” sp. z o.o. ul. Krakowska 154 35-111 Rzeszów

60 973,86 zł.

Oferta Nr 6

Zakład Usług Elektroenergetycznych „El-chem” sp. z o.o.

ul. Chemików 1 37-310 Nowa Sarzyna

46 970,00 zł.

                                          

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu była przeprowadzona wg zasady spełnia/nie spełnia. Z przeprowadzonej analizy wynika, że 4 oferty spełniajš warunki udziału zawarte w ustawie p.z.p. oraz SIWZ.

                                           Po przeprowadzonej ocenie pod względem kryterium cena – 100 %, ofert nie podlegajšcych odrzuceniu, punktacja im przyznana przedstawia się następujšco:

 

Nr oferty

Kryterium  – Cena 100%

Punktacja

Razem

Oferta Nr 1

99,89

99,89

Oferta Nr 2

100,00

100,00

Oferta Nr 5

71,43

71,43

Oferta Nr 6

92,72

92,72

 Zasadnoœć wyboru najkorzystniejszej oferty przedstawia powyższa tabela.

 

Wójt Gminny Łańcut
           
mgr inż Zbigniew Łoza

Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2007-08-21 13:18:00
Data wygaśnięcia: 2020-01-30