Dostawa samochodu ratowniczo - gaœniczego z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Głuchowie
Dostawa samochodu ratowniczo - gaœniczego z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Głuchowie

Gmina Łańcut

                ul. Mickiewicza 2a

                      37-100 Łańcut

   tel. 017 225 22 64, 225 68 57, fax 225 65 36

www.gminalancut.pl,

     inwestycje@gminalancut.pl

      jako pełnomocnik

       Ochotniczej Straży Pożarnej w Głuchowie

 

  ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

DOSTAWĘ SAMOCHODU RATOWNICZO – GAŒNICZEGO

Z PRZEZNACZENIEM DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ

W GŁUCHOWIE

 

Przedmiotem zamówienia jest zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaœniczego z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Głuchowie. Samochód będšcy przedmiotem zamówienia musi spełniać powyższe wymagania: - rok produkcji – 2007, - silnik wysokoprężny o pojemnoœci powyżej 2 500cm3, - moc silnika powyżej 100 KM, - stały napęd na oœ tylnš i przedniš, - układ kierowniczy ze wspomaganiem, - przystosowany do przewozu 5 osób, - drzwi przedziału załogi otwierane przesuwnie, - drzwi tylne dwuskrzydłowe, - wysuwany podest i półki wykonane z profili stalowych pokrytych blachš aluminiowš na następujšcy sprzęt p.poż.: - motopompa PO-5, - pompa do brudnej wody HONDA WTX – 30, - agregat pršdotwórczy, - piła spalinowa, - uchwyty do mocowania wyposażenia , - zabudowa dachu w formie podestu roboczego z drabinkš wejœciowš, - sygnały œwietlne i dŸwiękowe, - lampy pulsacyjne z przodu pojazdu, - oœwietlenie wewnętrzne pojazdu, - wyłożenie œcian bocznych i podłogi przedziału ładunkowego blachš aluminiowš ryfowanš, - osłona przednia – taran, - hak holowniczy, - gwarancja mechaniczna min. 24 miesišce

 

Termin składania ofert – 27.07.2007 r. do godz. 1000, pokój nr 107 

Urzšd Gminy Łańcut ul. Mickiewicza 2 a

Termin otwarcia ofert – 27.07.2007 r. godz. 1100, pokój nr 212

Urzšd Gminy Łańcut ul. Mickiewicza 2a

Kryteria oceny – cena za przedmiot zamówienia – 100 %

Wadium – 2 000 zł. (słownie: dwa tysišce złotych)

Termin realizacji zamówienia: 30.09.2007 r.

Termin zwišzania ofertš - 30 dni    

 

Nie dopuszcza się składania ofert częœciowych i wariantowych.

W postępowaniu mogš wzišć udział wykonawcy spełniajšcy warunki okreœlone w art. 22 ust. 1 p.z.p. i SIWZ, oraz nie podlegajšcy wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 p.z.p. Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału  w postępowaniu winni złożyć oœwiadczenia lub dokumenty wymienione w SIWZ.

Informacje szczegółowe o przedmiocie i warunkach przetargu, można zasięgnšć w budynku Urzędu Gminy w Łańcucie ul. Mickiewicza 2a pok. nr 105 lub telefonicznie pod nr 017 225 25 24, 225 68 57. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami sš P. Marek Jucha, P. Elżbieta Balawejder.

 Materiały przetargowe można otrzymać w pok. 206. SIWZ jest dostępna na stronie internetowej www.gminalancut.pl

 

Wójt Gminy Łańcut

           mgr inż Zbigniew Łoza

 

 

Pliki do pobrania

 

SIWZ

Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2007-07-13 10:21:00
Data wygaśnięcia: 2020-01-30