Dostawa kruszyw naturalnych na remonty dróg w gminie Łańcut wraz z częściowym rozścieleniem w ilości ok. 1000 m3 w 2006 r.
Dostawa kruszyw naturalnych na remonty dróg w gminie Łańcut wraz z częściowym rozścieleniem w ilości ok. 1000 m3 w 2006 r.

 

Gmina Łańcut

 ul. Mickiewicza 2 a

37-100 Łańcut,

woj. podkarpackie

 tel.(017) 225 29 69, fax 225 65 36

       www.gmlancut.pl

 

    ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

 

„Dostawę kruszyw naturalnych na remonty dróg

w gminie Łańcut wraz z częściowym rozścieleniem

w ilości ok. 1000 m3 w 2006 r.”

 

 

Termin składania ofert – 21.04.2006 r.  godz. 10.00,

Urząd Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a,  pokój nr 107

Termin otwarcia ofert – 21.04.2006 r. godz. 11.00

Urząd Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2 a, pokój nr 212

Termin realizacji zamówienia 31.10.2006 r.

Kryteria oceny ofert- cena 100 %

Wadium – 1000 zł. (słownie: jeden tysiąc złotych)

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani częściowych.

 

W postępowaniu mogą wziąć udział dostawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 p.z.p. i SIWZ, oraz nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 p.z.p. Dostawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków  udziału w postępowaniu winni złożyć oświadczenia i dokumenty wymienione w SIWZ.

Informacje szczegółowe o przedmiocie i warunkach przetargu, można zasięgnąć w budynku Urzędu Gminy w Łańcucie ul. Mickiewicza 2 a, pok. nr 206  lub telefonicznie pod nr  (017) 225 68 57. Materiały przetargowe można otrzymać  w pok. nr 206. Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jestP. Zdzisław Mazurkiewicz                                      

                                 Wójt Gminy Łańcut

                                     mgr inż. Zbigniew Łoza 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2006-04-05 00:00:00
Data wygaśnięcia: 2020-01-30