II PRZETARG USTNY - nieograniczony
II PRZETARG USTNY - nieograniczony

II PRZETARG USTNY-nieograniczony

Wójt Gminy Łańcut na podstawie art. 37 ust. l ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 261 póz. 2603 z póŸn. zm.),Rozporzšdzenia Rady Ministrów z dn.14 wrzeœnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomoœci (Dz.U. z 2004 r. nr 207 poz.2108),Uchwały Rady Gminy Łańcut Nr XXV / 187 / 05 oraz zasad nabywania, zbywania i obcišżania nieruchomoœci stanowišcych własnoœć Gminy Łańcut (Uchwała Rady Gminy Nr XXVI 72337 2001 z 6 czerwca 2001 r.) ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomoœci stanowišcych mienie komunalne Gminy wg poniższego wykazu:

Lp.

Wieœ

Gmina

Nr kw

Nr działki

Rodzaj użytku

Powierzchnia w ha

Kwota wywoławcza w zł

Wadium 10% w zł

Uwagi

1

Sonina

Łańcut

36629

1556

Ps III- 0,12

0,12

7920

792

Teren bez planu szczegółowego

2

Sonina

Łańcut

36629

1557/2

Ps 111-0,04

0,04

2880

288

Teren bez planu szczegółowego (brak dojazdu)

3

Sonina

Łańcut

36629

1559

Ps 111-0,0054

0,0054

120

12

Teren bez planu szczegółowego.

Przetarg odbędzie się w dniu 31 lipca 2007 r o godz II30 w Urzędzie Gminy Łańcut ul.Mickiewicza 2a pok. 212 (II piętro).

Warunkiem przystšpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokoœci 10% ceny wywoławczej w formie pienišdza, obligacji Skarbu Państwa, lub papierach wartoœciowych do kasy Urzędu Gminy Łańcut pok.nr 3 lub na konto nr 96 1240 2643 1111 0000 3778 1763 do dnia 25.lipca 2007 r

Wadium wniesione przez oferenta, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny zakupu, zaœ pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone po jego zakończeniu. Wadium przepada na rzecz Gminy w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy - kupna sprzedaży.

Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Łańcut pok. 113 tel. 017 225 66 57

Zastrzega się prawo do odwołania przetargu. W takim wypadku informacja o odwołaniu przetargu zostanie podana do publicznej wiadomoœci wraz z podaniem przyczyny.

Wójt Gminy Łańcut
mgr inż. Zbigniew Łoza

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2007-07-05 10:43:00
Data wygaśnięcia: 2020-01-30