Roboty drogowe w Gminie Łańcut
Roboty drogowe w Gminie Łańcut

                             Gmina Łańcut

                                             ul. Mickiewicza 2a

                                                  37-100 Łańcut

tel. 017 225 22 64, 225 68 57, fax 225 65 36

www.gminalancut.pl,

  inwestycje@gminalancut.pl

ogłasza przetarg nieograniczony

o wartości poniżej 60 tyś. euro pn.

Roboty drogowe w Gminie Łańcut

Obejmujące następujące zadania:

1.      Remont drogi gminnej „Srokówka” w Cierpiszu
w km 0+800 – 1+200

2.      Remont drogi wewnętrznej „Pańska” w Handzlówce
w km 0+450 – 0+814

Termin składania ofert – 21.06.2007 r. do godz. 1000, pokój nr 107

Urząd Gminy Łańcut ul. Mickiewicza 2 a

Termin otwarcia ofert – 21.06.2007 r. godz. 1100, pokój nr 212

Urząd Gminy Łańcut ul. Mickiewicza 2a

Kryteria oceny – cena za przedmiot zamówienia – 100 %

Wadium – zadanie 1 – 1 500 zł., zad. 2 – 1 500 zł.,

Termin realizacji zadania: 30.09.2007 r.

Termin związania ofertą - 30 dni   

                          

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Oferty można składać na dwa zadania lub na każde zadanie oddzielnie.

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 p.z.p. i SIWZ, oraz nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 p.z.p.

Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu winni złożyć oświadczenia i dokumenty wymienione w SIWZ.

Informacje szczegółowe o przedmiocie i warunkach przetargu, można zasięgnąć w budynku Urzędu Gminy w Łańcucie ul. Mickiewicza 2a pok. nr 206 lub telefonicznie pod nr 017 225 68 57. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są P. Zdzisław Mazurkiewicz, P. Elżbieta Balawejder.

Materiały przetargowe można otrzymać w pok. 206. SIWZ jest dostępna na stronie internetowej www.gminalancut.pl

Wójt Gminy Łańcut
mgr inż Zbigniew Łoza

Pliki do pobrania

SIWZ

Srokówka

Sytuacja1

Sytuacja2

Kosztorys ofertowy

Przekroje normalne

Opis Techniczny

Pańska

Sytacja 1

Sytacja 2

Przekroje normalne 1

Przekroje normalne 2

Szczegół Aco Drain

Kosztorys ofertowy

Opis techniczny

Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2007-06-08 00:00:00
Data wygaśnięcia: 2020-01-30