Roboty drogowe w gminie Łańcut
Roboty drogowe w gminie Łańcut

                                            Gmina Łańcut

                                               ul. Mickiewicza 2a

                                                  37-100 Łańcut

   tel. 017 225 22 64, 225 68 57, fax 225 65 36

www.gminalancut.pl,

  inwestycje@gminalancut.pl

ogłasza przetarg nieograniczony

o wartości poniżej 60 tyś. euro pn.

Roboty drogowe w Gminie Łańcut

Obejmujące następujące zadania:

1. Remont drogi wewnętrznej „Od przedszkola do ławy” w Soninie
L - 79,50 m

2. Remont drogi wewnętrznej „Koło sklepu przy ul. Granicznej” w Soninie

w km 0+000-0+227,50

3. Remont drogi wewnętrznej „Kopciówka” w Kraczkowej
w km 0+000 - 0+259

4. Remont drogi wewnętrznej „Kraczkowa przez wieś”
w km 0+000 - 0+216

Termin składania ofert – 30.05.2007 r. do godz. 1000, pokój nr 107

Urząd Gminy Łańcut ul. Mickiewicza 2 a

Termin otwarcia ofert – 30.05.2007 r. godz. 1100, pokój nr 212

Urząd Gminy Łańcut ul. Mickiewicza 2a

Kryteria oceny – cena za przedmiot zamówienia – 100 %

Wadium – zadanie 1 - 500 zł., zad. 2 – 900 zł., zad. 3 – 1000 zł., zad. 4 – 800 zł.

Termin realizacji zadania: 30.09.2007 r.

Termin związania ofertą - 30 dni   

                          

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Oferty można składać na wszystkie zadania lub na każde zadanie oddzielnie.

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 p.z.p. i SIWZ, oraz nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 p.z.p.

Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu winni złożyć oświadczenia i dokumenty wymienione w SIWZ.

Informacje szczegółowe o przedmiocie i warunkach przetargu, można zasięgnąć w budynku Urzędu Gminy w Łańcucie ul. Mickiewicza 2a pok. nr 206 lub telefonicznie pod nr 017 225 68 57. Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest P. Zdzisław Mazurkiewicz, P. Elżbieta Balawejder.

Materiały przetargowe można otrzymać w pok. 206. SIWZ jest dostępna na stronie internetowej www.gminalancut.pl

Wójt Gminy Łańcut
mgr inż Zbigniew Łoza

Pliki do pobrania

SIWZ   
Zadanie 1 - Od przedszkola do ławy   
kosztorys ofertowy   
przekrój   

Zadanie 2 - Sonina koło sklepu   
kosztorys ofertowy   
przekrój   

Zadanie 3 - Kopciówka Kraczkowa   

Kosztorys ofertowy  
Opis techniczny  
Projekt 1  
Projekt 2  

Zadanie 4 - Kraczkowa przez wieś Kraczkowa  

Kosztorys ofertowy  
Opis techniczny  
Plan sytuacyjny  
Przekroje poprzeczne 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2007-05-16 00:00:00
Data wygaśnięcia: 2020-01-30