Aktualności
Zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompownią ścieków w m. Albigowa „Kresy"" na działkach nr ew. 22,1268,1447,1461,1462,1463,1470,1481, 1482/2,1512,1513/1,1531/1,1534/1,1542/3,1543/2 w m. Albigowa

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia (pobierz) obw_rik.6733.61.2018gr.pdf 230743 bajtów 1
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył Urząd Gminy Łańcut 2018-12-07
PublikującyBalawejder Kinga 2018-12-11 10:51:27
Data wygaśnięcia: Balawejder Kinga 2018-12-27
Wójt Gminy Łańcut zawiadamia, że została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń istniejącego budynku Ośrodka Zdrowia z przeznaczeniem na żłobek dziecięcy" na działce nr ew. 1533/5 w miejscowości Kraczkowa
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia (pobierz) obw_rik.6733.54.2018gr.pdf 246497 bajtów 3
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył Urząd Gminy Łańcut 2018-12-07
PublikującyBalawejder Kinga 2018-12-11 10:45:45
Data wygaśnięcia: Balawejder Kinga 2018-12-27
Wójt Gminy Łańcut podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości z terenu Gminy Łańcut przeznaczonych do oddania w najem
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia (pobierz) zarzadzenie_8_2018.pdf 638298 bajtów 6
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył Urząd Gminy Łańcut 2018-12-05
PublikującyBalawejder Kinga 2018-12-10 14:53:05
Data wygaśnięcia: Balawejder Kinga 2018-12-31
Podaje się do publicznej wiadomości, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Kosinie" na działkach nr ew. 3776/1, 3775/1, 3775/2, 3773/1, 3773/2 w miejscowości Kosina

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia (pobierz) obw_rik.6733.67.2018gr.pdf 400789 bajtów 3
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył Urząd Gminy Łańcut 2018-12-04
PublikującyBalawejder Kinga 2018-12-05 09:04:11
Data wygaśnięcia: Balawejder Kinga 2018-12-19
Zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia" na działkach nr ew. 1855,1858/1 w m. Kraczkowa oraz na działkach nr ew. 131/2,132/1,132/3,132/4,133/1,133/2,133/3 w m. Wysoka

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia (pobierz) obw_rik.6733.60.2018gr.pdf 214417 bajtów 1
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył Urząd Gminy Łańcut 2018-12-04
PublikującyBalawejder Kinga 2018-12-05 08:50:27
Data wygaśnięcia: Balawejder Kinga 2018-12-19
Biuro Stowarzyszenia ROF informuje, że 4.12.2018 r. Zamawiający dokonał ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych dla Mieszkańców ROF w ramach projektu „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy”.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył Urząd Gminy Łańcut 2018-12-04
PublikującyBalawejder Kinga 2018-12-05 08:02:37
Data wygaśnięcia: Balawejder Kinga 2019-01-31
Wójt Gminy Łańcut przedstawia do konsultacji projekt „Programu współpracy Gminy Łańcut z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2019"

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść ogłoszenia (pobierz) ogl_konsult_4.12.2018.pdf 1815661 bajtów 6
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył Urząd Gminy Łańcut 2018-12-04
PublikującyBalawejder Kinga 2018-12-04 14:16:54
Data wygaśnięcia: Balawejder Kinga 2018-12-18
Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie zmiany statutu sołectwa
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia (pobierz) obw_kons_spol_30.11.2018.pdf 345059 bajtów 19
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył Urząd Gminy Łańcut 2018-11-30
PublikującyBalawejder Kinga 2018-11-30 14:45:58
Data wygaśnięcia: Balawejder Kinga 2019-11-30
Wójt Gminy Łańcut zawiadamia, że została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego - Albigowa XVII" na działkach nr ew. 533, 585, 586, 604, 605, 607/1, 622, 623, 513, 516, 517, 519, 521, 522, 526/1,
526/2, 526/3, 528,1376 w miejscowości Albigowa


Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia (pobierz) obw_6733.53.2018_li.pdf 248134 bajtów 4
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył Urząd Gminy Łańcut 2018-11-27
PublikującyBalawejder Kinga 2018-11-29 13:05:34
Data wygaśnięcia: Balawejder Kinga 2018-12-13
Zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia" na działkach nr ew. 144/1,144/2,148/1,150/1 w m. Wysoka
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia (pobierz) obw_rik.6733.59.2018li.pdf 204617 bajtów 1
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył Urząd Gminy Łańcut 2018-11-28
PublikującyBalawejder Kinga 2018-11-29 08:00:32
Data wygaśnięcia: Balawejder Kinga 2018-12-13
Podaje się do publicznej wiadomości, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Kosinie" na działkach nr ew. 1401/17,1401/18,1401/21,1401/22 w miejscowości Kosina

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia (pobierz) obw_rik.6733.66.2018li.pdf 403695 bajtów 4
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył Urząd Gminy Łańcut 2018-11-26
PublikującyBalawejder Kinga 2018-11-28 14:04:29
Data wygaśnięcia: Balawejder Kinga 2018-12-12

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 49, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:

 

Budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego – Albigowa VII”

na dz. nr ew. 2070/1, 1728, 1718, 1720, 1727/1, 1726/2, 1724/5, 1724/3, 1724/1, 1716, 1710/2, 2062/3, 2065/1, 2065/2 w m. Albigowa

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia CP52.pdf 44335 bajtów 9
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył Urząd Gminy Łańcut 2018-10-26
Publikujący admin 2018-10-26 12:20:00
Data wygaśnięcia: admin 2019-10-26
Obwieszczenie dot. "Zagospodarowania odwiertu Kraczkowa 3 - KGZ Krasne
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia (pobierz) obw_woos.420.17.10.2018.ad.29.pdf 468383 bajtów 1
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył Urząd Gminy Łańcut 2018-10-11
PublikującyBalawejder Kinga 2018-10-17 08:41:36
Data wygaśnięcia: Balawejder Kinga 2019-11-02
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu ll-giej częściowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łańcut wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Mapa kierunki Łańcut_SUiKZP_10000_Kierunki.pdf 12639153 bajtów 70
2. Mapa - uwarunkowania Łańcut_SUiKZP_10000_Uwarunkowania.pdf 12721879 bajtów 52
3. Prognoza oddziaływania na środowisko POS_Łancut_zmiana_Studium_tekst.pdf 1020705 bajtów 13
4. Prognoza oddziaływania na środowisko - mapa POS_Łańcut_zmiana_Studium_rysunek.pdf 11684052 bajtów 28
5. Rysunek 1 Łańcut_SUiKZP_25000_Kierunki.pdf 26373568 bajtów 41
6. Rysunek 2 Łańcut_SUiKZP_25000_Infrastruktura.pdf 16965976 bajtów 20
7. Tekst jednolity studium TEKST_JEDNOLITY_STUDIUM_ŁAŃCUT.pdf 1575315 bajtów 20
8. Tekst jednolity uwarunkowania TEKST_UWARUNKOWANIA_OBSZARU_OBJĘTEGO_II_ZMIANĄ_STUDIUM_ŁAŃCUT.pdf 4158635 bajtów 19
9. Treść obwieszczenia (pobierz) obw_wylIIstudium_17.10.2018.pdf 441270 bajtów 15
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył Urząd Gminy Łańcut 2018-10-17
PublikującyBalawejder Kinga 2018-10-17 08:07:25
Data wygaśnięcia: Balawejder Kinga 2018-12-17
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu II-giej częściowej zmiany studium uwarunkowań u kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łańcut wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść ogłoszenia (pobierz) ogl_wylozenieIIzmiany_studium_17.10.2018.pdf 453283 bajtów 9
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył Urząd Gminy Łańcut 2018-10-17
PublikującyBalawejder Kinga 2018-10-17 07:44:39
Data wygaśnięcia: Balawejder Kinga 2018-12-17

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 49, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:

Budowa trybun przy boisku sportowym w Kosinie”

na działce nr ew. 2652/6 w m. Kosina

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia CP51.pdf 43030 bajtów 4
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył Urząd Gminy Łańcut 2018-10-17
Publikujący admin 2018-10-17 07:12:51
Data wygaśnięcia: admin 2019-10-17

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 49, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:

 

Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej”

na działkach nr ew. 1768, 1801, 1792/1, 1792/2 w m. Wysoka

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia CP49.pdf 42380 bajtów 2
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył Urząd Gminy Łańcut 2018-10-17
Publikujący admin 2018-10-17 07:10:30
Data wygaśnięcia: admin 2019-10-17
Obwieszczenie dot.„Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej LAN6003C" na działce nr ew. 548/6 w m. Kraczkowa.
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia SKM_C45818101111480.pdf 36214 bajtów 10
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył Urząd Gminy Łańcut 2018-10-11
Publikujący admin 2018-10-11 12:08:29
Modyfikacjaadmin 2018-10-11
Data wygaśnięcia: admin 2019-10-11
W dniu 12 września 2018 r. podczas posiedzenia Gminna Komisja Wyborcza w Łańcucie powołana do przeprowadzenia wyborów do Rady Gminy Łańcut i Wójta Gminy Łańcut, dokonała wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji.
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść komunikatu (pobierz) wyb_sam_12.09.2018.pdf 217945 bajtów 32
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył Urząd Gminy Łańcut 2018-09-12
PublikującyBalawejder Kinga 2018-09-12 14:37:46
ModyfikacjaKinga Balawejder 2018-09-12
Data wygaśnięcia: Balawejder Kinga 2019-10-22
W związku z prowadzonym procesem aktualizacji Strategii ZIT Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, zapraszamy Państwa do zapoznania się z opracowaniem oraz przesyłania uwag i propozycji zmian zapisów w dokumencie.
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Formularz konsultacji formularz_konsultacji-ROF - RODO.docx 128309 bajtów 3
2. Projekt aktualizacji strategii (pobierz) Projekt aktualizacji_08.08.2018r..pdf 7466262 bajtów 8
3. Zaproszenie (pobierz) Konsultacje_strona.docx 97124 bajtów 2
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył Urząd Gminy Łańcut 2018-08-14
PublikującyBalawejder Kinga 2018-08-14 16:55:07
ModyfikacjaKinga Balawejder 2018-09-12
Data wygaśnięcia: Balawejder Kinga 2019-08-14

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że w Urzędzie Gminy Łańcut został zgromadzony materiał dowodowy postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o zmianie decyzji dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1542 R Albigowa – Sonina od km 0+000 do km 4+301 w m. Wysoka i Sonina wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” stosownie do wszczętego na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Łańcucie ul. Polna 3 b, w dniu 28.06.2018 r. postępowania o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 29.09.2016 r. znak: RRE.6220.7.2016 pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1542 R Albigowa -Sonina km 0+000 do km 4+301 w m. Wysoka i Sonina”, zmienionej decyzją Wójta Gminy Łańcut znak: RRE.6220.15.2017 z dnia 4.08.2017 r. pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1542 R Albigowa – Sonina od km 0+000 do km 4+301 w m. Wysoka i Sonina wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” w zakresie szerszego niż to wcześniej planowano zakresu przebudowy i zabezpieczenia sieci i linii infrastruktury technicznej.

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1257 ze zm.) przysługuje stronom prawo do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w rozpatrywanej sprawie w Urzędzie Gminy Łańcut pokój 17 w godzinach od 830 –15 00 w terminie 3 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Po upływie ww. terminu zostanie wydana decyzja .

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść zawiadomienia Zawiadomienie.pdf 67917 bajtów 1
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył Urząd Gminy Łańcut 2018-07-26
Publikujący admin 2018-07-26 13:45:30
ModyfikacjaKinga Balawejder 2018-09-12
Data wygaśnięcia: admin 2019-07-26

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1257 ze zm.) w związku z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.2017 poz. 1405 ze zm.)

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia Obwieszczenie.pdf 97861 bajtów 6
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył Urząd Gminy Łańcut 2018-07-26
Publikujący admin 2018-07-26 13:41:27
ModyfikacjaKinga Balawejder 2018-09-12
Data wygaśnięcia: admin 2019-07-26

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

Wójt Gminy Łańcut działając na postawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) zawiadamia, że w dniu 20.07.2018 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:

 

Budowa oświetlenia drogowego”

na działkach nr ew. gr. 71, 80/1, 97/2, 122, 123, 151, 170, 171, 195, 196, 204, 214/1, 214/2, 224/1, 226/1, 240/1, 240/2, 240/5, 242, 243, 253, 255, 258/2, 260/2, 272/2, 274/1, 274/2, 294, 292, 291, 318, 321, 322, 323, 354, 355, 356/1, 356/2, 357, 359/8 w m. Cierpisz

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia CP 28.pdf 53066 bajtów 3
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył Urząd Gminy Łańcut 2018-07-23
Publikujący admin 2018-07-23 12:22:05
ModyfikacjaKinga Balawejder 2018-09-12
Data wygaśnięcia: admin 2019-07-23

O b w i e s z c z e n i e

Wójta Gminy Łańcut

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.), podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 13.07.2018 r. na żądanie Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa, reprezentowanej przez pełnomocnika P. Piotra Michna, Wysoka 331, 37‑100 Łańcut, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:

 

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia”

na działkach nr ew. gr. 2382/3, 2382/4, 2382/5, 2382/6 w m. Kraczkowa

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia CP 41.pdf 88469 bajtów 1
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył Urząd Gminy Łańcut 2018-07-20
Publikujący admin 2018-07-20 12:53:00
ModyfikacjaKinga Balawejder 2018-09-12
Data wygaśnięcia: admin 2019-07-20

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 49, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:

 

Rozbudowa linii oświetlenia drogowego w miejscowości Głuchów”

na działkach nr ew. gr. 391/2, 378/2, 378/1 w m. Głuchów

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia CP 36.pdf 43320 bajtów 1
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył Urząd Gminy Łańcut 2018-07-20
Publikujący admin 2018-07-20 09:38:07
ModyfikacjaKinga Balawejder 2018-09-12
Data wygaśnięcia: admin 2019-07-20

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 49, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:

 

Rozbudowa linii oświetlenia drogowego w miejscowości Głuchów”

na działkach nr ew. gr. 486, 485/17, 485/20, 485/23, 485/24, 485/1 w m. Głuchów

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia CP 35.pdf 40458 bajtów 0
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył Urząd Gminy Łańcut 2018-07-19
Publikujący admin 2018-07-19 11:44:14
ModyfikacjaKinga Balawejder 2018-09-12
Data wygaśnięcia: admin 2019-07-19

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 49, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:

 

Rozbudowa linii oświetlenia drogowego w miejscowości Głuchów”

na działkach nr ew. gr. 442/2, 442/3, 442/4 w m. Głuchów

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia CP 34.pdf 40664 bajtów 0
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył Urząd Gminy Łańcut 2018-07-19
Publikujący admin 2018-07-19 11:41:46
ModyfikacjaKinga Balawejder 2018-09-12
Data wygaśnięcia: admin 2019-07-19
Treść obwieszczenia w załączniku.
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia BZP.6733.8.2018.pdf 54269 bajtów 8
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył Urząd Gminy Łańcut 2018-07-19
Publikujący admin 2018-07-19 11:38:26
ModyfikacjaKinga Balawejder 2018-09-12
Data wygaśnięcia: admin 2019-07-19

W wyniku braku złożonych ofert w terminie (tj. 05.07.2018 r.) nabór na stanowisko : Pracownika Socjalnego w ramach projektu pn.” Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łańcucie” nr POWR. 02.05.00-00-0186/17 złożonego w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna POWER 2014-2020, nie został rozstrzygnięty.

Złożono jedną ofertę po terminie (06.07.2018 r.), która nie została rozpatrzona.

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Ogloszenie GOPS.pdf 116552 bajtów 1
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył Urząd Gminy Łańcut 2018-07-18
Publikujący admin 2018-07-18 11:44:19
Modyfikacjaadmin 2018-07-18
Data wygaśnięcia: admin 2019-07-18

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

Wójt Gminy Łańcut działając na postawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) zawiadamia, że w dniu 16.07.2018 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:

 

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń istniejącego budynku wielofunkcyjnego z przeznaczeniem na:

- pomieszczenia biblioteki na pomieszczenia przedszkola

- poddasza nieużytkowego na pomieszczenia biblioteki i sale zespołów muzycznych”

na części działek nr ew. gr. 2136, 2137 w m. Kraczkowa

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia CP 30.pdf 52542 bajtów 1
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył Urząd Gminy Łańcut 2018-07-18
Publikujący admin 2018-07-18 10:38:28
Modyfikacjaadmin 2018-07-18
Data wygaśnięcia: admin 2019-07-18

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

Wójt Gminy Łańcut działając na postawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) zawiadamia, że w dniu 16.07.2018 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:

 

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku przedszkola z przeznaczeniem na Dom Dziennego Pobytu dla Seniorów”

na części działki nr ew. gr. 1552 w m. Kraczkowa.

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia CP 29.pdf 51141 bajtów 4
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył Urząd Gminy Łańcut 2018-07-18
Publikujący admin 2018-07-18 10:33:53
Modyfikacjaadmin 2018-07-18
Data wygaśnięcia: admin 2019-07-18

RIK.6733.32.2018

Łańcut, 2018-07-12

 


O b w i e s z c z e n i e

 

Wójta Gminy Łańcut

 

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.), podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 11.07.2018 r. na żądanie P4 Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, reprezentowanej przez pełnomocnika P. Mariusza Głos, ul. Bolęcińska 7, 32-552 Płaza, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:

 

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej LAN6003C”

na działce nr ew. gr. 548/6 w m. Kraczkowa

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Pełna treść obwieszczenia Obwieszczenie_CP_32.pdf 84406 bajtów 8
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył Urząd Gminy Łańcut 2018-07-16
Publikujący admin 2018-07-16 11:42:50
Modyfikacjaadmin 2018-07-18
Data wygaśnięcia: admin 2019-07-16
Podaje się do publicznej wiadomości, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej LAN5001E na działce nr ew. gr. 1544/18 w m. Kosina
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia (pobierz) obw_rik.6733.33.2018li.pdf 324914 bajtów 2
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył Urząd Gminy Łańcut 2018-07-10
PublikującyBalawejder Kinga 2018-07-11 10:01:34
Modyfikacjaadmin 2018-07-18
Data wygaśnięcia: Balawejder Kinga 2019-07-25
Zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:
"Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia" na działkach nr ew. gr. 2446/2, 2446/4, 2447/2, 2390/2 w m. Kraczkowa.
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Pełna treść obwieszczenia SKM_C45818062612250.pdf 85099 bajtów 2
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył Urząd Gminy Łańcut 2018-06-26
Publikujący admin 2018-06-26 13:17:36
Modyfikacjaadmin 2018-07-18
Data wygaśnięcia: admin 2019-06-26
Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Łańcucie Sygn. akt I Ns 191/18 dot. złożenia do depozytu sądowego
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść ogłoszenia (pobierz) ogl_ins191_18_2018cz.pdf 642610 bajtów 8
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył Urząd Gminy Łańcut 2018-06-05
PublikującyBalawejder Kinga 2018-06-12 14:33:49
Modyfikacjaadmin 2018-07-18
Data wygaśnięcia: Balawejder Kinga 2019-06-12
Zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ew. gr. 1030/2, 1030/7, 1030/8, 1031 w m. Sonina.
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia RIK.6733.27.2018.pdf 45607 bajtów 0
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył Urząd Gminy Łańcut 2018-06-11
Publikujący admin 2018-06-11 12:31:00
Modyfikacjaadmin 2018-07-18
Data wygaśnięcia: admin 2019-06-11
Zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia”
na działkach nr ew. gr. 832/1, 832/2, 840, 1043/1, 1992 w m. Handzlówka.
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia RIK.6733.26.2018.pdf 46116 bajtów 0
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył Urząd Gminy Łańcut 2018-06-11
Publikujący admin 2018-06-11 12:27:14
Modyfikacjaadmin 2018-07-18
Data wygaśnięcia: admin 2019-06-11
2018-04-10
RZ.1.3.521.261.2018.GM
Krosno, 3.04.2018r.

Obwieszczenie

Dyrektor Zarządu Zlewni w Krośnie zawiadamia, że na wniosek Wójta Gminy Łańcut zostało wydane przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie postanowienie uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie melioracji wodnych dla inwestycji pod nazwą:
"Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia" na terenie działek położonych w m. Wysoka.
(...)
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Pełna treść obwieszczenia Obwieszczenie RZ.1.3.521.261.2018.GM.pdf 564413 bajtów 7
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył Urząd Gminy Łańcut 2018-04-10
Publikujący admin 2018-04-10 11:10:44
Modyfikacjaadmin 2018-07-18
Data wygaśnięcia: admin 2019-04-10
AR.6733.3.2018
Łańcut, dnia 2018-04-03

Obwieszczenie
Zawiadamia się, że w dniu 3.04.2018r. dla PGE Dystrybucja S.A. Lublin, Oddział Rzeszów, ul. 8 Marca 8, 35-065 Rzeszów została wydana decyzja Burmistrza Miasta Łańcuta - znak AR.6733.3.2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.
"Budowa linii kablowych SN 15kV relacji GPZ Głuchów - Strefa ekonomiczna Łańcut (...)
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Pełna treść obwieszczenia Obwieszczenie AR.6733.3.2018.pdf 984926 bajtów 10
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył Urząd Gminy Łańcut 2018-04-10
Publikujący admin 2018-04-10 11:05:44
Modyfikacjaadmin 2018-07-18
Data wygaśnięcia: admin 2019-04-10

RIK.6733.16.2018

Łańcut, 2018-03-29

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 49, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:

 

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia”

na dz. nr ew. gr. 280, 281, 288 w m. Wysoka.

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Pełna treść obwieszczenia RIK.6733.16.2018.pdf 441533 bajtów 6
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył Urząd Gminy Łańcut 2018-03-29
Publikujący admin 2018-03-29 12:31:17
Modyfikacjaadmin 2018-07-18
Data wygaśnięcia: admin 2019-03-29

RIK.6733.15.2018

Łańcut, 2018-03-29

 

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 49, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:

 

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia”

na dz. nr ew. gr. 314, 316, 366/2 w m. Handzlówka.

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Pełna treść obwieszczenia RIK.6733.15.2018.pdf 441533 bajtów 2
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył Urząd Gminy Łańcut 2018-03-29
Publikujący admin 2018-03-29 12:24:42
Modyfikacjaadmin 2018-07-18
Data wygaśnięcia: admin 2019-03-29
2018-01-26
RIK.6733.43.2017
Łańcut, 2018-01-25

 
 
OBWIESZCZENIE
 
WÓJTA GMINY ŁAŃCUT
 
Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 49, art. 10 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:
 
„Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia" na dz. nr ew. gr. 498/3, 502, 524/5, 526, 527, 528, 531, 532 w m. Wysoka.
 
 
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Pełna treśc obwieszczenia Obwieszczenie_RIK.6733.43.2017.pdf 451773 bajtów 14
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył Urząd Gminy Łańcut 2018-01-26
Publikujący admin 2018-01-26 14:10:20
Modyfikacjaadmin 2018-07-18
Data wygaśnięcia: admin 2019-01-26
2018-01-26
RIK.6733.1.2018.ZM
 Łańcut, 2018-01-25

 
 
OBWIESZCZENIE
 
WÓJTA GMINY ŁAŃCUT
 
Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 49, art. 10 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie zmiany decyzji ostatecznej wydanej przez Wójta Gminy Łańcut w dniu 06.02.2017 r, znak sprawy RIK.6733.56.2016, w zakresie zmiany zapisów dotyczących szerokości elewacji frontowej dla budynku oraz górnej krawędzi elewacji frontowej budynku do szczytu dla inwestycji pn.:
 
Budowa budynku przedszkola publicznego w m. Albigowa na części dz. nr ew. gr. 1717/6,1718 w m. Albigowa.
 
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Pełna treśc obwieszczenia Obwieszczenie_RIK.6733.1.2018.ZM.pdf 462013 bajtów 4
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył Urząd Gminy Łańcut 2018-01-26
Publikujący admin 2018-01-26 14:07:00
Modyfikacjaadmin 2018-07-18
Data wygaśnięcia: admin 2019-01-26
2018-01-26
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 1, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz art. 49 i art. 106 k.p.a. (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)
 
 
 
 
zawiadamia się
 
 
 
że na wniosek Wójta Gminy Łańcut z dnia 8.01.2018 r. znak: RIK.6733.42.2017 o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. budowa stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej I stopnia o przepustowości Qn=1600 Nm3/h w miejscowości Albigowa gmina Łańcut wraz z rozbiórką istniejącego obiektu stacji gazowej na dz. nr ew. gr. 1272 w miejscowości Albigowa dla Polskiej Spółki Gazownicza Sp. z o.o. w Warszawie, ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, działającej przez pełnomocnika P. Macieja Malca, Marszałek Województwa Podkarpackiego postanowieniem znak: RR-IV.760.2.2.2018.KM z dnia 12.01.2018 r. uzgodnił pozytywnie powyższy projekt decyzji.
 
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Pełna treśc obwieszczenia Obwieszczenie_Marszałka_Województwa_Podkarpackiego_RR-IV.760.2.2.2018.KM.pdf 482493 bajtów 8
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył Urząd Gminy Łańcut 2018-01-26
Publikujący admin 2018-01-26 14:04:40
Modyfikacjaadmin 2018-07-18
Data wygaśnięcia: admin 2019-01-26
2018-01-26
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 1, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz art. 49 i art. 106 k.p.a. (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)
 
 
zawiadamia się
 
 
że na wniosek Wójta Gminy Łańcut z dnia 8.01.2018 r. znak: RIK.6733.42.2017 o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. budowa stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej I stopnia o przepustowości Qn=1600 Nm3/h w miejscowości Albigowa gmina Łańcut wraz z rozbiórką istniejącego obiektu stacji gazowej na dz. nr ew. gr. 1272 w miejscowości Albigowa dla Polskiej Spółki Gazownicza Sp. z o.o. w Warszawie, ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, działającej przez pełnomocnika P. Macieja Malca, Marszałek Województwa Podkarpackiego postanowieniem znak: RR-IV.760.2.1.2018.KM z dnia 12.01.2018 r. uzgodnił pozytywnie powyższy projekt decyzji.
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Pełna treśc obwieszczenia Obwieszczenie_Marszałka_Województwa_Podkarpackiego_RR-IV.760.2.1.2018.KM.pdf 482493 bajtów 3
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył Urząd Gminy Łańcut 2018-01-26
Publikujący admin 2018-01-26 14:00:49
Modyfikacjaadmin 2018-07-18
Data wygaśnięcia: admin 2019-01-26
AR.6733.3.2018
 
 
Łańcut, dnia 2018-01-22

 
 
OBWIESZCZENIE
 
W oparciu o art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 53 ust.l ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1073)   - zawiadamia się, że  w dniu   17.01.2018 r.
  • na wniosek:
 
PGE Dystrybucja S.A. Lublin, Oddział Rzeszów
ul. 8 Marca 8, 35-065 Rzeszów, działającej przez pełnomocnika P. Tadeusza Wojnar, ul. W. Rutkiewicz 7,37-100 Łańcut,
 
zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:
 
„Budowa linii kablowych SN 15 kV relacji GPZ Głuchów - Strefa
Ekonomiczna Łańcut"
  • na terenie obejmującym nieruchomości - nr ew. gr. 3560/7, 3560/5, 3565, 3523/4, 3523/3, 3523/1, 3522/7, 3522/6, 3522/2, 3522/1, 3521, 3519/1, 3561/1, 3442/3, 3441/2, 3440/2, 3439/2, 3438/12, 3438/13, 3438/6, 3451, 3448/1,1343,1181/1,1341, 1311/2, 1176/1, 888/1, 880/3, 878/8, 878/6, 878/4, 877/6, 837/3, 878/13, 809/25, 809/23, 809/15, 5987, położone w Łańcucie przy ul. Zielonej, ul. Składowej, ul. Dębnik i ul. Przemysłowej
oraz na działkach nr ew. gr. 1002/7 i 978/2, położonych w miejscowości Głuchów i nr 695/1, 697, położonych w miejscowości Sonina - Gmina Łańcut,
 
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Pełna treśc obwieszczenia Obwieszczenie_Burmistrza_Miasta_Łańcuta_AR.6733.3.2018.pdf 564413 bajtów 13
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył Urząd Gminy Łańcut 2018-01-26
Publikujący admin 2018-01-26 13:56:47
Modyfikacjaadmin 2018-07-18
Data wygaśnięcia: admin 2019-01-26
OBWIESZCZENIE
 
WÓJTA GMINY ŁAŃCUT
 
Wójt Gminy Łańcut działając na postawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) zawiadamia, że w dniu 25.01.2018 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:
 
„Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia" na dz. nr ew. gr. 2124, 2125, 2122, 2091, 2092, 2093, 2060, 2061 w m. Wysoka.
 
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Pełna treśc obwieszczenia Obwieszczenie_RIK.6733.41.2017.pdf 472253 bajtów 12
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył Urząd Gminy Łańcut 2018-01-26
Publikujący admin 2018-01-26 13:09:19
Modyfikacjaadmin 2018-07-18
Data wygaśnięcia: admin 2019-01-26
Podaje się do publicznej wiadomości, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany decyzji ostatecznej wydanej przez Wójta Gminy Łańcut w dniu 06.02.2017 r., znak sprawy RIK.6733.56.2016, w zakresie zmiany zapisów dotyczących szerokości elewacji frontowej dla budynku oraz górnej krawędzi elewacji frontowej budynku do szczytu dla inwestycji pn.: Budowa budynku przedszkola publicznego w m. Albigowa na części dz. nr ew. gr. 1717/6,1718 w m. Albigowa
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Obwieszczenie RIK.6733.1.2018.ZM (pobierz) obw_rik.6733.1.2018.zm_st.pdf 429009 bajtów 2
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył Urząd Gminy Łańcut 2018-01-15
Publikujący admin 2018-01-16 08:02:40
Modyfikacjaadmin 2018-01-16
Data wygaśnięcia: admin 2019-01-30
Na podstawie art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) podaje się do publicznej wiadomości, iż uchwałą Nr XXXVI/307/17 Rady Gminy Łańcut z dnia 23 listopada 2017 r. została uchwalona I zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2013 terenu położonego w Głuchowie.
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Uchwała Nr XXXVI/307/17 u_2017_307.pdf 851068 bajtów 8
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył Urząd Gminy Łańcut 2017-12-01
Publikujący admin 2017-12-01 22:09:04
Modyfikacjaadmin 2018-01-16
Data wygaśnięcia: admin 2018-12-15