URZĄD GMINY ŁAŃCUT
bip.gov.pl
Aktualności
Obwieszczenie dot. uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia o znaczeniu lokalnym" na częściach działek nr ew. 879/2, 880/3, 880/4, 881/5, 884 w miejscowości Głuchów, zostało wydane przez Wojewodę Podkarpackiego postanowienie znak: I-IV.745.1.134.2019,1-IV.745.2.142.2019, umarzające postępowanie w przedmiotowej sprawie.

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia (pobierz) obw_i.iv.745.1.134.142.2019.pdf 171791 bajtów 1
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył Urząd Gminy Łańcut 2019-11-14
PublikującyBalawejder Kinga 2019-11-15 14:45:13
Data wygaśnięcia: Balawejder Kinga 2019-11-29
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Łańcut z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok".

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść sprawozdania (pobierz) sprawozdanie_14.11.2019.pdf 295412 bajtów 1
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył Urząd Gminy Łańcut 2019-11-12
PublikującyBalawejder Kinga 2019-11-14 14:48:21
Data wygaśnięcia: Balawejder Kinga 2019-11-28
Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 31.10.2019 r. na żądanie PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, reprezentowanej przez pełnomocnika P. Marię Darowską-Anusik, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:  „Przebudowa sieci elektroenergetycznej SN 15 kV w pasie drogowym drogi wojewódzkiej 881" na działce nr ew. 591/4 w miejscowości Sonina 
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia (pobierz) obw_rzp.6733.73.2019p.pdf 336217 bajtów 0
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył Urząd Gminy Łańcut 2019-11-07
PublikującyBalawejder Kinga 2019-11-12 14:31:30
Data wygaśnięcia: Balawejder Kinga 2019-11-26
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie dot. zgody wodnoprawnej na wykonanie urządzeń wodnych oraz na regulacje wód, zabudowę potoku Graniczny, tj. działki nr ewid. 936 położonej w miejscowości Głuchów, gmina Łańcut
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia (pobierz) zaw_rz.zuz.1.421.474.2019.tb.pdf 48418 bajtów 2
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył Urząd Gminy Łańcut 2019-11-05
PublikującyBalawejder Kinga 2019-11-08 14:56:51
Data wygaśnięcia: Balawejder Kinga 2019-11-22
Obwieszczenie o zamiarze przystąpienia do sporządzenia projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Nad Husowem PLH180025 w związku z realizacją projektu nr POIS.02.04.00-00-0193/16 "Opracowanie Planów Zadań Ochronnych  dla obszarów Natura 2000"
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia (pobierz) Obwieszczenie Natura 2000 Nad Husowem.pdf 78336 bajtów 2
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył Urząd Gminy Łańcut 2019-11-05
PublikującyBalawejder Kinga 2019-11-07 14:47:36
Data wygaśnięcia: Balawejder Kinga 2019-11-30
Obwieszczenie dot. „Budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kroczkowa „Granica Malawa"" na działkach o nr ew. 329/2, 329/3, 1230, 1231, 1233,1234/2,1235/2,1236/2, 1241, 1245/3,1246, 1247/3,1247/4, 1247/5, 1247/6, 1247/7, 1247/8, 1247/9, 1247/10, 1247/11, 1247/12, 1248/2, 1248/3, 1248/4, 1249, 1254/2, 4622/2 w miejscowości Kraczkowa, gm. Łańcut.

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia (pobierz) obw_RZ.ZPU.1.521.3.1465..2019.BH.pdf 260241 bajtów 1
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył Urząd Gminy Łańcut 2019-10-25
PublikującyBalawejder Kinga 2019-11-06 14:59:31
Data wygaśnięcia: Balawejder Kinga 2019-11-20
Obwieszczenie dot. „Budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kroczkowa „Granica Malawa"" na działkach o nr ew. 337/2, 342, 343/1, 344/2, 345/2, 346/2, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234/1, 1234/2, 1235/3, 1235/4 w miejscowości Kraczkowa, gm. Łańcut.

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia (pobierz) obw_rz.zpu.1.521.3.1466.2019.bh.pdf 252077 bajtów 1
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył Urząd Gminy Łańcut 2019-10-25
PublikującyBalawejder Kinga 2019-11-06 14:54:06
Data wygaśnięcia: Balawejder Kinga 2019-11-20
Ogłoszeniew sprawie przystąpienia do sporządzenia III zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łańcut wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść głoszenia (pobierz) ogl_rzp.6720.1.2019li.pdf 294313 bajtów 3
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył Urząd Gminy Łańcut 2019-11-05
PublikującyBalawejder Kinga 2019-11-05 09:47:53
Data wygaśnięcia: Balawejder Kinga 2019-11-28
Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia III zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łańcut wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia (pobierz) obw_rzp.6720.1.2019li.pdf 299196 bajtów 3
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył Urząd Gminy Łańcut 2019-11-05
PublikującyBalawejder Kinga 2019-11-05 09:16:25
Data wygaśnięcia: Balawejder Kinga 2019-11-28
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łańcut pod poszerzenie cmentarza w miejscowości Rogóżno wraz z uzasadnieniem i prognozą odziaływania na środowisko
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia (pobierz) ogl_rzp.6721.1.2019li.pdf 295180 bajtów 1
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył Urząd Gminy Łańcut 2019-11-05
PublikującyBalawejder Kinga 2019-11-05 08:54:18
Data wygaśnięcia: Balawejder Kinga 2019-11-28
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łańcut pod poszerzenie cmentarza w miejscowości Rogóżno wraz z uzasadnieniem i prognozą odziaływania na środowisko
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia (pobierz) obw_rzp.6721.1.2019li.pdf 299714 bajtów 2
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył Urząd Gminy Łańcut 2019-11-05
PublikującyBalawejder Kinga 2019-11-05 07:47:43
Data wygaśnięcia: Balawejder Kinga 2019-11-28
Obwieszczenie dot. „Budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kraczkowa „Granica Malawa" na działkach nr ew. 329/2, 329/3, 1247/5, 1247/6, 1247/7, 1247/8, 1247/10,1247/11,1247/12 oraz na częściach działek nr ew. 1230,1231,1233,1234/2,1235/2, 1236/2, 1241, 1245/3, 1246, 1247/3, 1247/4, 1247/9, 1248/2, 1248/3, 1248/4, 1249, 1254/2, 4622/2 w miejscowości Kraczkowa".
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia (pobierz) obw_kro.5120.412.2019.km.pdf 443319 bajtów 1
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył Urząd Gminy Łańcut 2019-10-28
PublikującyBalawejder Kinga 2019-11-04 14:46:14
Data wygaśnięcia: Balawejder Kinga 2019-11-18
Ogłoszenie dot. „Budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kraczkowa „Granica Malawa" na działkach nr ew. 337/2, 342, 343/1, 344/2, 345/2, 346/2, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234/1, 1234/2, 1235/3, 1235/4 w miejscowości Kraczkowa".
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia (pobierz) obw_kro.5120.411.2019.km.pdf 408621 bajtów 1
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył Urząd Gminy Łańcut 2019-10-28
PublikującyBalawejder Kinga 2019-11-04 14:23:20
Data wygaśnięcia: Balawejder Kinga 2019-11-18
Obwieszczenie dot. koncesji nr 182/94 na wydobywanie gazu ziemnego ze złoża „Husów-Albigowa-Krasne", położonego na terenie gminy miejskiej Rzeszów, gmin wiejskich: Krasne, Markowa, Łańcut. Jawornik Polski oraz gminy miejsko-wiejskiej Kańczuga w województwie podkarpackim

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia (pobierz) obw_dgk-IV.4771.18.2018.bg.pa.pdf 317702 bajtów 1
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył Urząd Gminy Łańcut 2019-10-11
PublikującyBalawejder Kinga 2019-10-21 15:09:43
Data wygaśnięcia: Balawejder Kinga 2020-10-21
dot. "Rozbudowy sieci gazowej średniego ciśnienia w Kraczkowej" na działkach o nr ew. 3361/10, 3361/11 w miejscowości Kraczkowa, gm. Łańcut.
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Pełna treść CP_51_PGWWP.pdf 73746 bajtów 11
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył Urząd Gminy Łańcut 2019-10-07
Publikujący admin 2019-10-07 11:02:54
Data wygaśnięcia: admin 2020-10-07
Wójt Gminy Łańcut
podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych
komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Pełna treść obwieszczenie_o_obwodzie_181004(1).pdf 77339 bajtów 40
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył Urząd Gminy Łańcut 2019-09-05
Publikujący admin 2019-09-05 11:54:06
Data wygaśnięcia: admin 2020-09-05
Obwieszczenie dot. „Budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w Kraczkowej na działkach nr ew. 1870,1872/4,1872/3,1872/2,1872/1,1874/3,1873/2,1874/1,1892, 1893/1 i 1893/2 w miejscowości Kraczkowa"

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia (pobierz) obw_kro.5120.828.2019.wk.pdf 573160 bajtów 2
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył Urząd Gminy Łańcut 2019-08-14
PublikującyBalawejder Kinga 2019-08-14 13:29:35
Data wygaśnięcia: Balawejder Kinga 2020-08-28
Zawiadomienie o wydaniu przez organ koncesyjny na rzecz spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA z siedzibą w Warszawie decyzji z dnia 31 lipca czerwca 2019 r. (znak: DGK-IV.4771.18.2018.BG) w sprawie zmiany koncesji nr 182/94 na wydobywanie gazu ziemnego ze złoża „Husów-Albigowa-Krasne"
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia (pobierz) obw_dgk.iv.4771.18.2018.bg.pdf 365865 bajtów 2
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył Urząd Gminy Łańcut 2019-07-31
PublikującyBalawejder Kinga 2019-08-08 08:02:32
ModyfikacjaKinga Balawejder 2019-08-30
Data wygaśnięcia: Balawejder Kinga 2029-08-08


Wójt Gminy Łańcut 8 lipca 2019 r. podpisał porozumienie w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Edukacja na rzecz bezpieczeństwa w Gminie Łańcut”. Zadanie realizowane jest w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”.


Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść informacji (pobierz) inf. Razem Bezp..pdf 435321 bajtów 4
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył Urząd Gminy Łańcut 2019-07-11
PublikującyBalawejder Kinga 2019-07-12 08:55:49
ModyfikacjaKinga Balawejder 2019-07-12
Data wygaśnięcia: Balawejder Kinga 2019-12-31

RIK.6733.35.2019

Łańcut, 2019-07-04

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

 

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:

 

Budowa otwartej strefy aktywności w miejscowości Wysoka”

na działce nr ew. 654 w miejscowości Wysoka

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Pełna treść RIK.6733.35.2019.pdf 44859 bajtów 5
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył Urząd Gminy Łańcut 2019-07-05
Publikujący admin 2019-07-05 12:17:32
ModyfikacjaKinga Balawejder 2019-07-12
Data wygaśnięcia: admin 2020-07-05

RIK.6733.32.2018

Łańcut, 2019-07-04

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

 

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:

 

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej LAN6003C”

na działce nr ew. gr. 548/6 w m. Kraczkowa

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Pełna treść RIK.6733.32.2018.pdf 43280 bajtów 3
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył Urząd Gminy Łańcut 2019-07-05
Publikujący admin 2019-07-05 12:13:52
ModyfikacjaKinga Balawejder 2019-07-12
Data wygaśnięcia: admin 2020-07-05
Wójt Gminy Łańcut zawiadamia, że została wydana decyzja umarzająca postępowanie w sprawie o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej LAN5001E na działce nr ew. 1544/18 w m. Kosina
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia (pobierz) obw_rik.6733.33.2018cze.pdf 220591 bajtów 6
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył Urząd Gminy Łańcut 2019-06-24
PublikującyBalawejder Kinga 2019-06-26 11:54:29
ModyfikacjaKinga Balawejder 2019-07-12
Data wygaśnięcia: Balawejder Kinga 2020-07-10
Obwieszczenie dot. projektu zmiany koncesji nr 182/94 z dnia 26 sierpnia 1994 r. na wydobywanie gazu ziemnego z części złoża „Husów-Albigowa-Krasne", położonego na terenie gminy miejskiej Rzeszów, gmin wiejskich: Krasne, Markowa, Łańcut, Jawornik Polski oraz gminy miejsko-wiejskiej Kańczuga w województwie podkarpackim, udzielonej na rzecz spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia (pobierz) obw_min_en_10.06.2019.pdf 563118 bajtów 6
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył Urząd Gminy Łańcut 2019-06-10
PublikującyBalawejder Kinga 2019-06-19 09:39:13
ModyfikacjaKinga Balawejder 2019-08-30
Data wygaśnięcia: Balawejder Kinga 2029-06-19
Obwieszczenie dot. zmiany koncesji nr 182/94 na wydobywanie gazu ziemnego ze złoża „Husów-AIbigowa-Krasne", położonego na terenie gminy miejskiej Rzeszów, gmin wiejskich: Krasne, Markowa, Łańcut, Jawornik Polski oraz gminy miejsko-wiejskiej Kańczuga w województwie podkarpackim.

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia (pobierz) obw_dgk-IV.4771.18.2018.bg.pdf 337635 bajtów 1
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył Urząd Gminy Łańcut 2019-06-10
PublikującyBalawejder Kinga 2019-06-10 11:51:45
ModyfikacjaKinga Balawejder 2019-08-30
Data wygaśnięcia: Balawejder Kinga 2029-06-10
Obwieszczenie dot. zmiany koncesji nr 182/94 na wydobywanie gazu ziemnego ze złoża „Husów-Albigowa-Krasne"
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia (pobierz) obw_rre.6523.3.2019.atf_cz.pdf 274375 bajtów 3
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył Urząd Gminy Łańcut 2019-05-28
PublikującyBalawejder Kinga 2019-06-03 10:13:26
ModyfikacjaKinga Balawejder 2019-08-30
Data wygaśnięcia: Balawejder Kinga 2029-06-03
Starosta Łańcucki zawiadamia o wydaniu decyzji Nr 3/19
z dnia  29.05.2019r. AB-II.6740.51.2019 dot. rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej Nr 1542 R Albigowa - Sonina (...)
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Pełna treść obwieszczenia II.51 - Powiat - obwieszczenie 2.pdf 974513 bajtów 18
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył Urząd Gminy Łańcut 2019-05-29
Publikujący admin 2019-05-29 14:27:25
ModyfikacjaKinga Balawejder 2019-08-30
Data wygaśnięcia: admin 2020-05-29
dot. rozbudowy drogi krajowej 4 (E-40).
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Pełna treść obwieszczenia Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego.pdf 538817 bajtów 31
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył Urząd Gminy Łańcut 2019-05-27
Publikujący admin 2019-05-27 20:52:09
ModyfikacjaKinga Balawejder 2019-08-30
Data wygaśnięcia: admin 2020-05-27

OBWIESZCZENIE

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Rzeszowie działające na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz.U.2018.2096 t.j. ze zmianami), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U.2018.1945 t.j. ze zm.)

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Obwieszczenie SKM_C45819052312180.pdf 109510 bajtów 13
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył Urząd Gminy Łańcut 2019-05-23
Publikujący admin 2019-05-23 13:16:47
ModyfikacjaKinga Balawejder 2019-08-30
Data wygaśnięcia: admin 2020-06-06
dot. postępowania w przedmiocie zmiany koncesji nr 182/94 na wydobywanie gazu ziemnego ze złoża "Husów -Albigowa-Krasne"
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Obwieszczenie SKM_C45819052110580.pdf 189472 bajtów 0
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył Urząd Gminy Łańcut 2019-05-21
Publikujący admin 2019-05-21 11:27:50
ModyfikacjaKinga Balawejder 2019-08-30
Data wygaśnięcia: admin 2029-05-21
dot. budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w Krzemienicy i Kraczkowej.
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Pełna treść obwieszczenia Obwieszczenie.pdf 66638 bajtów 14
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył Urząd Gminy Łańcut 2019-05-20
Publikujący admin 2019-05-20 12:33:59
Modyfikacjaadmin 2019-05-21
Data wygaśnięcia: admin 2020-05-20

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

Wójt Gminy Łańcut działając na postawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 23.04.2019 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:

Przebudowa stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej I0 w miejscowości Kosina

na działce nr ew. 3617/5 w miejscowości Kosina

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Obwieszczenie SKM_C45819042512210.pdf 49821 bajtów 4
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył Urząd Gminy Łańcut 2019-04-25
Publikujący admin 2019-04-25 12:43:17
Modyfikacjaadmin 2019-05-21
Data wygaśnięcia: admin 2020-04-25

Wójt Gminy Łańcut, działając na postawie art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.), zawiadamia, o podjęciu przez Radę Gminy Łańcut Uchwały Nr V/68/19 z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia II-giej częściowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łańcut.

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Obwieszczenie SKM_C45819032909070.pdf 38361 bajtów 18
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył Urząd Gminy Łańcut 2019-03-29
Publikujący admin 2019-03-29 08:33:22
Modyfikacjaadmin 2019-05-21
Data wygaśnięcia: admin 2020-03-29

Wójt Gminy Łańcut, działając na postawie art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.), zawiadamia, o podjęciu przez Radę Gminy Łańcut Uchwały Nr V/69/19 z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2015 terenu położonego w Rogóżnie.

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Obwieszczenie SKM_C45819032909080.pdf 36796 bajtów 9
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył Urząd Gminy Łańcut 2019-03-29
Publikujący admin 2019-03-29 08:25:11
Modyfikacjaadmin 2019-05-21
Data wygaśnięcia: admin 2020-03-29

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

Wójt Gminy Łańcut działając na postawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 01.03.2019 r. została wydana decyzja odmawiająca ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:

 

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej LAN3303D”

na działce nr ew. 1611 w m. Sonina

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Obwieszczenie SKM_C45819030114120.pdf 48613 bajtów 7
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył Urząd Gminy Łańcut 2019-03-01
Publikujący admin 2019-03-01 13:34:15
Modyfikacjaadmin 2019-05-21
Data wygaśnięcia: admin 2020-03-01
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni dot. „Zagospodarowanie odwiertu Kroczkowa 3- KGZ Krasne. Budowa początkowego wyposażenia gazociągu przy odwiercie Kroczkowa -3 wraz odcinkiem gazociągu wysokiego ciśnienia DN 50" na działkach o nr ew.: 346/2, 345/2 położonych w miejscowości Kraczkowa, gm. Łańcut.

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia (pobierz) obw_rz.zpu.1.521.3.126.2019.bh.pdf 532792 bajtów 2
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył Urząd Gminy Łańcut 2019-02-15
PublikującyBalawejder Kinga 2019-02-22 13:43:13
Modyfikacjaadmin 2019-05-21
Data wygaśnięcia: Balawejder Kinga 2020-02-22
RIK.6733.70.2018
Łańcut, 2019-02-20

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

Zawiawamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:
"Zagospodarowanie odwiertu Kraczkowa 3 - KGZ Krasne.
Budowa początkowego wyposażenia gazociągu przy odwiercie Kraczkowa-3 wraz odcinkiem gazociągu wysokiego ciśnienia DN50" na działkach nr ew. 346/2, 345/2 położonych w miejscowości Kraczkowa.
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Pełna treść obwieszczenia SKM_C45819022015030.pdf 48684 bajtów 4
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył Urząd Gminy Łańcut 2019-02-20
Publikujący admin 2019-02-20 14:26:38
Modyfikacjaadmin 2019-05-21
Data wygaśnięcia: admin 2020-02-20

W związku z wdrożeniem od dnia 4 marca 2019 r. dowodów osobistych z warstwą elektroniczną (E-dowód) informujemy.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył Urząd Gminy Łańcut 2019-02-20
Publikujący admin 2019-02-20 10:31:21
Modyfikacjaadmin 2019-05-21
Data wygaśnięcia: admin 2020-02-20
Starosta Łańcucki zawiadamia o wydaniu decyzji Nr 1/19 z dnia 6.02.2019 r. znak AB-II.6740.144.2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa drogi gminnej publicznej nr 10987R Głuchów - Pastwiska wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej"
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia (pobierz) Obwieszczenie AB-II.6740.144.2018 DECYZJA.pdf 487412 bajtów 26
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył Urząd Gminy Łańcut 2019-02-06
PublikującyBalawejder Kinga 2019-02-06 14:10:01
Modyfikacjaadmin 2019-05-21
Data wygaśnięcia: Balawejder Kinga 2020-02-20
Wykaz decyzji o których mowa w ust.1 ww. ustawy w związku z art. 546 ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.)  
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Wykaz RIK.6732.1.2018.JS wykaz_rik.6733.1.2018.pdf 4116756 bajtów 26
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył Urząd Gminy Łańcut 2018-12-31
PublikującyBalawejder Kinga 2019-01-17 14:23:26
Modyfikacjaadmin 2019-05-21
Data wygaśnięcia: Balawejder Kinga 2020-01-17
Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie zmiany statutu sołectwa
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia (pobierz) obw_kons_spol_30.11.2018.pdf 345059 bajtów 31
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył Urząd Gminy Łańcut 2018-11-30
PublikującyBalawejder Kinga 2018-11-30 14:45:58
Modyfikacjaadmin 2019-05-21
Data wygaśnięcia: Balawejder Kinga 2019-11-30
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Urząd Gminy Łańcut
Urząd Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut , tel. (017) 225-22-64 , e-mail: bip@gminalancut.pl
Wygenerowano: 18 listopada 2019r. 12:50:32
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.