URZĄD GMINY ŁAŃCUT
bip.gov.pl
Aktualności
Wojewoda Podkarpacki zawiadamia o wydaniu decyzji
uchylającej w całości decyzję Starosty Łańcuckiego nr 1/17 znak AB-II.6740.140.2016 z dnia 10.01.2017r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi gminnej wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej" i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji.
 
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Pełna treśc obwieszczenia Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego.pdf 513213 bajtów 2
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył Urząd Gminy Łańcut 2017-05-29
Publikujący admin 2017-05-29 14:24:53
Data wygaśnięcia: admin 2018-06-12
Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. 2016 r., poz. 778 ze zm.) oraz art. 49, art. 10 § 1 Kodeks Postępowania Administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) zawiadamia się o zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.
 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami na dz. nr ew. gr. 131/2, 131/3, 131/4, 132, 133/1, 133/2, 133/3 w m. Wysoka oraz dz. nr ew. gr. 1856/3, 1858 w m. Kraczkowa.
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Pełna treśc obwieszczenia RIK.6733.24.2017.pdf 431293 bajtów 0
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył Urząd Gminy Łańcut 2017-05-26
Publikujący admin 2017-05-26 12:03:53
Data wygaśnięcia: admin 2017-06-12
2017-05-26
Działając na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. 2016.23) w związku, z art.53 ust.l ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2016.778),
 
Zawiadamiam
 
że, na wniosek Wójta Gminy Łańcut (RIK.6733.22.2017 z dnia 04-05-2017 r.) w dniu 15.05.2017r. zostało wydane przez Dyrektora Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie, działającego z upoważnienia Marszałka Województwa Podkarpackiego postanowienie (znak IL.507.1.370.2017) uzgadniające pozytywnie pod warunkami jak w postanowieniu, projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji celu publicznego w zakresie melioracji wodnych polegającej na: „Budowa sieci wodociągowej na dz. nr ew. gr. 1444,1437/2, 1189, 1201/8, 1201/15 w m-ci Kraczkowa" na rzecz P. Waldemara Kuźniar, zam. 37-125 Kraczkowa 416.
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Pełna treśc obwieszczenia RIK.6733.22.2017_1.pdf 605373 bajtów 0
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył Urząd Gminy Łańcut 2017-05-26
Publikujący admin 2017-05-26 12:12:39
Data wygaśnięcia: admin 2017-06-12
Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. 2016 r., poz. 778 ze zm.) oraz art. 49, art. 10 § 1 Kodeks Postępowania Administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) zawiadamia się o zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.
 
Budowa sieci wodociągowej na dz. nr ew. gr. 1444, 1437/2, 1189, 1201/8, 1201/15 w m. Kraczkowa.
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Pełna treśc obwieszczenia RIK.6733.22.2017_2.pdf 421053 bajtów 1
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył Urząd Gminy Łańcut 2017-05-26
Publikujący admin 2017-05-26 12:07:00
Data wygaśnięcia: admin 2017-06-12
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie dot. "Budowa DW 877 - łącznik pomiędzy autostradą A4 i DK 94"
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia pdf obw_woos.4200.4.2017.JG.2.pdf 401862 bajtów 4
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył Urząd Gminy Łańcut 2017-05-18
Publikujący admin 2017-05-23 14:56:32
Data wygaśnięcia: admin 2017-06-07
Zawiadomienie dot. przedsięwzięcia pn. „Montaż instalacji do produkcji betonu" na działce nr 1117/7 w Soninie
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść zawiadomienia obw_rre.6220.11.2016maj.pdf 192385 bajtów 2
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył Urząd Gminy Łańcut 2017-05-18
Publikujący admin 2017-05-18 14:38:06
Data wygaśnięcia: admin 2017-06-01
Wójt Gminy Łańcut zawiadamia że w dniu 15.05.2017 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego pn. „Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 230V/400V zasilanej ze stacji transformatorowej Sonina II" na dz. nr ew. gr.: 1593/6, 1593/5, 1594/2, 1582, 1583, 1154, 1626,
1627 w m. Sonina
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia pdf obw_rik.6733.19.2017maj.pdf 223090 bajtów 5
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył Urząd Gminy Łańcut 2017-05-15
Publikujący admin 2017-05-17 08:50:19
Data wygaśnięcia: admin 2017-05-31
Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu II-giej częściowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łańcut wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Rysunek II zmiana Studium RYS_POĹš_Łancut_II-ga_zmiana_Studium.jpg 14599595 bajtów 124
2. Tekst zmiana Studium TXT_POĹš_Łancut_II-ga_zmiana_Studium.pdf 1265396 bajtów 47
3. ZAŁ_3A_Uwarunkowania__II-giej_zmiany_Studium_gm_Łańcut ZAŁ_3A_Uwarunkowania__II-giej_zmiany_Studium_gm_Łańcut.jpg 6656359 bajtów 38
4. ZAŁ_3_Uwarunkowania__II-giej_zmiany_Studium_gm_Łańcut ZAŁ_3_Uwarunkowania__II-giej_zmiany_Studium_gm_Łańcut.jpg 11703785 bajtów 31
5. ZAŁ_4A_Kierunki_II-giej_zmiany_Studium_gm_Łańcut ZAŁ_4A_Kierunki_II-giej_zmiany_Studium_gm_Łańcut.jpg 6757902 bajtów 43
6. ZAŁ_4_Kierunki_II-giej_zmiany_Studium_gm_Łańcut ZAŁ_4_Kierunki_II-giej_zmiany_Studium_gm_Łańcut.jpg 14799144 bajtów 47
7. ZAŁ_5_Infrastruktura__II-giej_zmiany_Studium_gm_Łańcut ZAŁ_5_Infrastruktura__II-giej_zmiany_Studium_gm_Łańcut.jpg 9398867 bajtów 28
8. Załącznik Nr 1 do II zmiany Studium ZAL_1_TEKST_JEDNOLITY_STUDIUM_ŁAŃCUT_.pdf 1455849 bajtów 29
9. Załącznik Nr 2 do II zmiany Studium ZAL_2_TEKST_UWARUNKOWANIA_OBSZARU_OBJĘTEGO_II_ZMIANÄ„_STUDIUM_ŁAŃCUT.pdf 5201168 bajtów 41
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył Urząd Gminy Łańcut 2017-05-05
Publikujący admin 2017-05-05 13:52:39
Modyfikacjaadmin 2017-05-05
Data wygaśnięcia: admin 2017-06-26
Wójt Gminy Łańcut zawiadamia strony postępowania, że w dniu 2.05.2017r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dal przedsięwzięcia p.n. Rozbudowa drogi gminnej publicznej nr 109871 R Głuchów-Pastwiska w miejscowości Głuchów w gminie Łańcut wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej.
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Pełna treśc obwieszczenia Obwieszczenie zawiadominie stron.pdf 677053 bajtów 5
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył Urząd Gminy Łańcut 2017-05-02
Publikujący admin 2017-05-02 08:16:31
Modyfikacjaadmin 2017-05-05
Data wygaśnięcia: admin 2018-05-16
Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 2.05.2017r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. Rozbudowa drogi gminnej publicznej nr 109871 R Głuchów-Pastwiska w miejscowości Głuchów w gminie Łańcut wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej.
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Pełna treśc obwieszczenia Obwieszczenie poodanie do publicznej wiadomości.pdf 666813 bajtów 4
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył Urząd Gminy Łańcut 2017-05-02
Publikujący admin 2017-05-02 08:11:31
Modyfikacjaadmin 2017-05-02
Data wygaśnięcia: admin 2018-05-16
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu ll-giej częściowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łańcut wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia pdf obw_stud_wyl_27.04.2017.pdf 453454 bajtów 28
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył Urząd Gminy Łańcut 2017-04-27
Publikujący admin 2017-04-27 12:56:25
Modyfikacjaadmin 2017-04-27
Data wygaśnięcia: admin 2017-06-26
Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu ll-giej częściowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łańcut wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść ogłoszenia pdf ogl_stud_wyl_27.04.2017k.pdf 441944 bajtów 18
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył Urząd Gminy Łańcut 2017-04-27
Publikujący admin 2017-04-27 12:48:59
Modyfikacjaadmin 2017-04-27
Data wygaśnięcia: admin 2017-06-26
Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie kolonii letniej z programem profilaktycznym z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom, dla 25 dzieci w wieku od 9 do 17 lat
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść zapytania ofertowego zapytanie_of_26.04.2017.pdf 595108 bajtów 29
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył Urząd Gminy Łańcut 2017-04-25
Publikujący admin 2017-04-26 14:24:25
Modyfikacjaadmin 2017-04-27
Data wygaśnięcia: admin 2017-05-31
2017-03-09

Zawiadamia się, że sprawa o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi gminnej „Ślebodówka” w m. Handzlówka nie może być załatwiona w ustawowym terminie.

Niniejsza sprawa ma charakter szczególnie skomplikowany i wymaga szeregu czynności, które są niezależne od organu pierwszej instancji.

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Zawiadomienie doc20170309180151.pdf 451773 bajtów 7
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył Urząd Gminy Łańcut 2017-03-09
Publikujący admin 2017-03-09 14:41:29
Modyfikacjaadmin 2017-04-27
Data wygaśnięcia: admin 2018-03-24
Podaje się do publicznej wiadomości, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Rozbudowa linii oświetlenia drogowego" na dz. nr ew. gr. 442/2, 442/3, 442/4, położonych w m. Głuchów.
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia pdf obw_rik.6733.18.2017m.pdf 402473 bajtów 7
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył Urząd Gminy Łańcut 2017-03-01
Publikujący admin 2017-03-07 13:57:07
Modyfikacjaadmin 2017-04-27
Data wygaśnięcia: admin 2018-03-20

Konsultacje społeczne projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Łańcut na lata 2016-2022” mające na celu zebranie wniosków i uwag dotyczących dokumentu, prowadzone będą w terminie od 16 lutego 2017 do 13 marca 2017 r. do godziny 15:00.

 
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Formularz zgłaszania uwag Formularz_zgłaszania_uwag.docx 52013 bajtów 2
2. Projekt LPR Gmina Łańcut PROJEKT_LPR.pdf 4895687 bajtów 2
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył Urząd Gminy Łańcut 2017-02-16
Publikujący admin 2017-02-16 12:12:51
Modyfikacjaadmin 2017-02-16
Data wygaśnięcia: admin 2018-02-16
W związku z pismem Ministra Energii do Posła Bogdana Rzońcy na moje interwencje w sprawie obowiązującej ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych zamieszczam kolejne moje wystąpienie w tej sprawie.

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył Urząd Gminy Łańcut 2017-01-20
Publikujący admin 2017-01-20 13:26:40
Modyfikacjaadmin 2017-02-16
Data wygaśnięcia: admin 2017-07-06
Postanowienie Marszałka Województwa Podkarpackiego znak: RR-XVIII.760.2.49.2016.KM 
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia pdf obw.pdf 253795 bajtów 10
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył Urząd Gminy Łańcut 2017-01-02
Publikujący admin 2017-01-02 10:40:03
Modyfikacjaadmin 2017-02-16
Data wygaśnięcia: admin 2018-01-02
Wójt Gminy Łańcut zawiadamia że w dniu 6 października.2016r. zostało wniesione odwołanie przez członka Zarządu Wiesława Kózkę spółki - Szymala Sp. z o.o z/s w 37-124 Kraczkowa 1699 od decyzji Wójta Gminy Łańcut RIK. 6733.31.2016 z dnia 06.09.2016 r. 
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia pdf obw_rik.6733.31.2016p.pdf 245427 bajtów 6
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył Urząd Gminy Łańcut 2016-10-14
Publikujący admin 2016-10-14 18:39:04
Modyfikacjaadmin 2017-02-16
Data wygaśnięcia: admin 2017-10-31
Zawiadamia się o zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew. gr. 1019,
1027/2,1056/2 w m. Głuchów 
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia pdf obw_rik.6733.46.2016p.pdf 229801 bajtów 1
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył Urząd Gminy Łańcut 2016-10-06
Publikujący admin 2016-10-10 14:17:39
Modyfikacjaadmin 2017-02-16
Data wygaśnięcia: admin 2017-10-24
Wójt Gminy Łańcut zawiadamia że w dniu 30.09.2016 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego pn. „Budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego- WYSOKA 6 CPN" na części dz. nr ew. gr. 712/1, 712/2, 731, 726, 751/3, 751/4, 751/5, 752/3, 752/4, położonych w m. Wysoka
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia pdf obw_6733.40.2016p.pdf 249260 bajtów 1
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył Urząd Gminy Łańcut 2016-10-10
Publikujący admin 2016-10-10 14:02:25
Modyfikacjaadmin 2017-02-16
Data wygaśnięcia: admin 2017-10-10
Zawiadamia się o zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej" na dz. nr ew. gr.
2433/5, 2434, 1332, 2435/2, 2439/11 w m. Kosina Gmina Łańcut
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia pdf obw_6733.47.2016p.pdf 230657 bajtów 0
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył Urząd Gminy Łańcut 2016-10-10
Publikujący admin 2016-10-10 13:49:20
Modyfikacjaadmin 2017-02-16
Data wygaśnięcia: admin 2017-10-24
Zawiadamia się o zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: Budowa odcinka sieci wodociągowej na części dz. nr ew. gr. 1050/2, 1366/1, 1375/4 w m. Kosina na rzecz P.P.Magdaleny i Macieja Golba, Kosina 469, 37-112 Kosina
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia pdf obw_rik.6733.45.2016.pdf 230709 bajtów 1
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył Urząd Gminy Łańcut 2016-10-10
Publikujący admin 2016-10-10 13:17:19
Modyfikacjaadmin 2017-02-16
Data wygaśnięcia: admin 2017-10-24
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Urząd Gminy Łańcut
Urząd Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut , tel. (017) 225-22-64 , e-mail: bip@gminalancut.pl
Wygenerowano: 30 maja 2017r. 05:46:38
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.