URZĄD GMINY ŁAŃCUT
bip.gov.pl
Aktualności
Zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew. gr. 359/6, 359/7, 357, 71 w m. Cierpisz
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Obwieszczenie RIK.6733.28.2017 (pobierz) obw_rik.6733.28.2017li.pdf 197090 bajtów 3
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył Urząd Gminy Łańcut 2017-07-24
Publikujący admin 2017-07-26 09:21:39
Data wygaśnięcia: admin 2017-08-11
Zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew. gr. 806/2, 807, 819 w m. Cierpisz
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Obwieszczenie RIK.6733.27.2017 obw_rik.6733.27.2017li.pdf 194000 bajtów 4
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył Urząd Gminy Łańcut 2017-07-24
Publikujący admin 2017-07-26 09:06:14
Data wygaśnięcia: admin 2017-08-11
Samorządowe Kolegium Odwoławcze zawiadamia,że decyzją sygn. SK0.415/194/2017 uchyliło w całości decyzję wydaną z upoważnienia Wójta Gminy Łańcut nr RIK.6733.21.2016 z dnia 12.05.2017r.w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym pn. „Stacja bazowa telefonii cyfrowej" 52738_Kosina
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Obwieszczenie SKO.415.194.2017 (pobierz) obw_sko.415.194.2017li.pdf 367200 bajtów 0
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył Urząd Gminy Łańcut 2017-07-12
Publikujący admin 2017-07-24 12:55:15
Data wygaśnięcia: admin 2017-08-07
Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut w sprawie przyjęcia Strategii ZIT Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego uchwałą Rady Gminy Łańcut Nr XXXII/286/17 Rady Gminy Łańcut z dnia 18 lipca 2017 r.
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Obwieszczenie Obwieszczenie.pdf 441533 bajtów 2
2. Podsumowanie Strategicznej Oceny Oddziaływania Podsumowanie Startegicznej OcenyOddziaływania na Środowisko dokumentu Startegia ZIT ROF podsumowanie (1).pdf 56703738 bajtów 1
3. Strategia ZIT ROF Strategia ZIT ROF.pdf 9755599 bajtów 1
4. Strategiczna Ocena Oddziaływania Startegiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko dokumentu Startegia ZIT ROF (1).pdf 56695127 bajtów 1
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył Urząd Gminy Łańcut 2017-07-21
Publikujący admin 2017-07-21 09:36:47
Data wygaśnięcia: admin 2017-08-11
Zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew. gr. 1628/1, 1628/2,1629/4, 1700/2, 1702 w m. Sonina.
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia RIK.6733.26.2017 obw_rik.6733.26.2017li.pdf 176901 bajtów 3
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył Urząd Gminy Łańcut 2017-07-17
Publikujący admin 2017-07-18 15:45:23
Data wygaśnięcia: admin 2017-08-01
Wójt Gminy Łańcut zawiadamia, że została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew. gr. 1807/2,1945/10, 2056/1, 2040 w m. Kosina.
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Obwieszczenie RIK.6733.25.2017 obw_rik.6733.25.2017li.pdf 218551 bajtów 6
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył Urząd Gminy Łańcut 2017-07-14
Publikujący admin 2017-07-17 14:18:35
Data wygaśnięcia: admin 2017-07-31
Podaje się do publicznej wiadomości, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew. gr. 2991/4, 2992/2, 2989/1, 2989/2, 2987/3, 2987/4, 2987/5, 2987/6, 2987/7 w m. Kraczkowa
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Obwieszczenie RIK.6733.31.2017 obw_rik.6733.31.2017li.pdf 424518 bajtów 10
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył Urząd Gminy Łańcut 2017-07-14
Publikujący admin 2017-07-17 14:13:53
Data wygaśnięcia: admin 2017-07-31
2017-07-14
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U 2017.1257 t.j.) w związku z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2016.353 t.j. ze zm.)
 
WÓJT GMINY ŁAŃCUT
 
zawiadamia, że dla Zarządu Dróg Powiatowych w Łańcucie ul. Polna 3 b, 37-100 Łańcut w dniu 14.07.2017 r. zostało wydane postanowienie znak: RRE.6220.15.2017 stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzania raportu dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1542 R Albigowa – Sonina od km 0+000 do km 4+301 w m. Wysoka i Sonina wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” stosownie do wszczętego na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Łańcucie ul. Polna 3 b, w dniu 1.06.2017 r. postępowania o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 29.09.2016 r. znak: RRE.6220.7.2016 pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1542 R Albigowa -Sonina km 0+000 do km 4+301 w m. Wysoka i Sonina”, w zakresie dotyczącym zwiększenia szerokości projektowanych poboczy i chodnika, które powoduje zwiększenie ich powierzchni, planowanej do zrealizowania w ramach przedsięwzięcia, a tym samym konieczności zajęcia pod pas drogowy dodatkowych działek zlokalizowanych bezpośrednio przy drodze powiatowej, co spowoduje, że inwestycja będzie realizowana jako rozbudowa i przebudowa drogi, a nie tylko jej przebudowa w ramach przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1542 R Albigowa – Sonina od km 0+000 do km 4+301 w m. Wysoka i Sonina wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”.
 
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Pełna treśc obwieszczenia obwieszczenie.pdf 995165 bajtów 3
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył Urząd Gminy Łańcut 2017-07-14
Publikujący admin 2017-07-14 15:10:46
Data wygaśnięcia: admin 2017-07-28
2017-07-14
Zawiadamiam, że w Urzędzie Gminy Łańcut został zgromadzony materiał dowodowy postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o zmianie decyzji z dnia 29.09.2016 r. znak: RRE.6220.7.2016 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1542 R Albigowa -Sonina km 0+000 do km 4+301 w m. Wysoka i Sonina”, w zakresie dotyczącym zwiększenia szerokości projektowanych poboczy i  chodnika, które powoduje zwiększenie ich powierzchni, planowanej do zrealizowania w ramach przedsięwzięcia, a tym samym konieczności zajęcia dodatkowych działek zlokalizowanych bezpośrednio przy drodze powiatowej.
 
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Zawiadomienie zawiadomienie z 10.pdf 595133 bajtów 2
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył Urząd Gminy Łańcut 2017-07-14
Publikujący admin 2017-07-14 15:07:02
Data wygaśnięcia: admin 2017-07-28
Obwieszczenie Starosty Łańcuckiego dot. ˝Budowy nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 877 Naklik-Leżajsk-Łańcut-Szklary w miejscowości Łańcui i Wola Dalsza wraz z przebudową  niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w ramach zadania Budowa DW 877 - łącznik pomiędzy autostradą A4 i DK 94˝
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Obwieszczenie OŚ-VI.6530.1.2017 (pobierz) obw_os.vi.6530.1.2017li.pdf 438284 bajtów 12
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył Urząd Gminy Łańcut 2017-07-05
Publikujący admin 2017-07-12 08:32:50
Modyfikacjaadmin 2017-07-12
Data wygaśnięcia: admin 2018-08-10
Zawiadomienie Burmistrza Miasta Łańcuta dot.„Budowy nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 877 Naklik - Leżajsk - Szklary w miejscowości Łańcut i Wola Dalsza wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w ramach zadania Budowa DW 877 - łącznik pomiędzy autostradą A4 i DK 94" w dniu 9.06.2017 r
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia pdf obw_gki.7211.24.2015cz.pdf 320978 bajtów 14
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył Urząd Gminy Łańcut 2017-06-09
Publikujący admin 2017-06-20 08:46:04
Modyfikacjaadmin 2017-06-26
Data wygaśnięcia: admin 2018-06-20
Wójt Gminy Łańcut zawiadamia że została wydana decyzja umarzająca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ew. gr.: 731, 735/2,1060, 1061, 1064/2, 1064/1 w m. Wysoka.
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia pdf obw_rik.6733.23.2017c.pdf 214240 bajtów 2
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył Urząd Gminy Łańcut 2017-06-08
Publikujący admin 2017-06-14 14:16:38
Modyfikacjaadmin 2017-06-26
Data wygaśnięcia: admin 2018-06-28
2017-06-09
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23 t.j. ze zm.) w związku - art. 80 ust. 3 i art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U.2016.1131 t.j. ze zm.)
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. OBWIESZCZENIE SKMBT_C454e17060910370.pdf 226647 bajtów 12
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył Urząd Gminy Łańcut 2017-06-09
Publikujący admin 2017-06-09 11:29:08
Modyfikacjaadmin 2017-06-26
Data wygaśnięcia: admin 2018-06-23
2017-06-07
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23 t.j. ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016.353 t.j. ze zm.) w związku z wnioskiem Piroliza Opon Sp. z o.o., 37-120 Markowa 201 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. „Montaż instalacji do produkcji betonu” na działce 1117/7 w Soninie
 
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. OBWIESZCZENIE Art. 49 informatyk.pdf 646333 bajtów 11
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył Urząd Gminy Łańcut 2017-06-07
Publikujący admin 2017-06-07 13:20:52
Modyfikacjaadmin 2017-06-26
Data wygaśnięcia: admin 2018-06-21
RRE.6220.15.2017                                                                                       
Łańcut , dnia 5.06.2017 r.
 
 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ŁAŃCUT
 
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U.2016.23 j.t. ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2016.353 j.t. ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 1.06.2017 r. na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Łańcucie, ul. Polna 3b, 37-100 Łańcut zostało wszczęte postępowanie administracyjne w przedmiocie zmiany decyzji z dnia 29.09.2016 r. znak: RRE.6220.7.2016 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1542 R Albigowa -Sonina km 0+000 do km 4+301 w m. Wysoka i Sonina”, w zakresie dotyczącym zwiększenia szerokości projektowanych poboczy i  chodnika, które powoduje zwiększenie ich powierzchni, planowanej do zrealizowania w ramach przedsięwzięcia, a tym samym konieczności zajęcia dodatkowych działek zlokalizowanych bezpośrednio przy drodze powiatowej.
Konieczność zajęcia dodatkowych działek pod pas drogowy powoduje, że inwestycja będzie realizowana jako rozbudowa i przebudowa drogi, a nie tylko jej przebudowa w ramach przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1542 R Albigowa – Sonina od km 0+000 do km 4+301 w m. Wysoka i Sonina wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” .
 
 
 
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Pełna treśc obwieszczenia obwieszczenie in.pdf 1312606 bajtów 3
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył Urząd Gminy Łańcut 2017-06-06
Publikujący admin 2017-06-06 08:22:46
Modyfikacjaadmin 2017-06-06
Data wygaśnięcia: admin 2018-06-20
o podaniu do publicznej wiadomości, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych z wniosku Pana Marcina Szeremeta - upoważnionego do reprezentowania Zarządu Województwa Podkarpackiego -Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w przedmiocie:

Rozpoznania warunków geologiczno - inżynierskich podłoża gruntowego dla przedsięwzięcia "Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 877 Naklik-Leżajsk-Łańcut-Szklary w miejscowości Łańcut i Wola Dalsza wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w ramach zadania: Budowa DW 877 - łącznik pomiędzy autostradą A4 i DK 94.
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Obwieszczenie Obwieszczenie Starosty.pdf 1599326 bajtów 1
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył Urząd Gminy Łańcut 2017-06-02
Publikujący admin 2017-06-02 08:40:24
Modyfikacjaadmin 2017-06-26
Data wygaśnięcia: admin 2018-06-20
Wójt Gminy Łańcut zawiadamia strony postępowania, że w dniu 2.05.2017r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dal przedsięwzięcia p.n. Rozbudowa drogi gminnej publicznej nr 109871 R Głuchów-Pastwiska w miejscowości Głuchów w gminie Łańcut wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej.
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Pełna treśc obwieszczenia Obwieszczenie zawiadominie stron.pdf 677053 bajtów 5
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył Urząd Gminy Łańcut 2017-05-02
Publikujący admin 2017-05-02 08:16:31
Modyfikacjaadmin 2017-06-26
Data wygaśnięcia: admin 2018-05-16
Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 2.05.2017r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. Rozbudowa drogi gminnej publicznej nr 109871 R Głuchów-Pastwiska w miejscowości Głuchów w gminie Łańcut wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej.
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Pełna treśc obwieszczenia Obwieszczenie poodanie do publicznej wiadomości.pdf 666813 bajtów 4
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył Urząd Gminy Łańcut 2017-05-02
Publikujący admin 2017-05-02 08:11:31
Modyfikacjaadmin 2017-05-02
Data wygaśnięcia: admin 2018-05-16
2017-03-09

Zawiadamia się, że sprawa o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi gminnej „Ślebodówka” w m. Handzlówka nie może być załatwiona w ustawowym terminie.

Niniejsza sprawa ma charakter szczególnie skomplikowany i wymaga szeregu czynności, które są niezależne od organu pierwszej instancji.

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Zawiadomienie doc20170309180151.pdf 451773 bajtów 7
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył Urząd Gminy Łańcut 2017-03-09
Publikujący admin 2017-03-09 14:41:29
Modyfikacjaadmin 2017-05-02
Data wygaśnięcia: admin 2018-03-24
Podaje się do publicznej wiadomości, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Rozbudowa linii oświetlenia drogowego" na dz. nr ew. gr. 442/2, 442/3, 442/4, położonych w m. Głuchów.
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia pdf obw_rik.6733.18.2017m.pdf 402473 bajtów 7
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył Urząd Gminy Łańcut 2017-03-01
Publikujący admin 2017-03-07 13:57:07
Modyfikacjaadmin 2017-05-02
Data wygaśnięcia: admin 2018-03-20

Konsultacje społeczne projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Łańcut na lata 2016-2022” mające na celu zebranie wniosków i uwag dotyczących dokumentu, prowadzone będą w terminie od 16 lutego 2017 do 13 marca 2017 r. do godziny 15:00.

 
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Formularz zgłaszania uwag Formularz_zgłaszania_uwag.docx 52013 bajtów 2
2. Projekt LPR Gmina Łańcut PROJEKT_LPR.pdf 4895687 bajtów 2
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył Urząd Gminy Łańcut 2017-02-16
Publikujący admin 2017-02-16 12:12:51
Modyfikacjaadmin 2017-02-16
Data wygaśnięcia: admin 2018-02-16
Postanowienie Marszałka Województwa Podkarpackiego znak: RR-XVIII.760.2.49.2016.KM 
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia pdf obw.pdf 253795 bajtów 10
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył Urząd Gminy Łańcut 2017-01-02
Publikujący admin 2017-01-02 10:40:03
Modyfikacjaadmin 2017-02-16
Data wygaśnięcia: admin 2018-01-02
Wójt Gminy Łańcut zawiadamia że w dniu 6 października.2016r. zostało wniesione odwołanie przez członka Zarządu Wiesława Kózkę spółki - Szymala Sp. z o.o z/s w 37-124 Kraczkowa 1699 od decyzji Wójta Gminy Łańcut RIK. 6733.31.2016 z dnia 06.09.2016 r. 
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia pdf obw_rik.6733.31.2016p.pdf 245427 bajtów 6
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył Urząd Gminy Łańcut 2016-10-14
Publikujący admin 2016-10-14 18:39:04
Modyfikacjaadmin 2017-02-16
Data wygaśnięcia: admin 2017-10-31
Zawiadamia się o zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: Budowa odcinka sieci wodociągowej na części dz. nr ew. gr. 1050/2, 1366/1, 1375/4 w m. Kosina na rzecz P.P.Magdaleny i Macieja Golba, Kosina 469, 37-112 Kosina
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia pdf obw_rik.6733.45.2016.pdf 230709 bajtów 1
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył Urząd Gminy Łańcut 2016-10-10
Publikujący admin 2016-10-10 13:17:19
Modyfikacjaadmin 2017-02-16
Data wygaśnięcia: admin 2017-10-24
Wójt Gminy Łańcut zawiadamia że w dniu 30.09.2016 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego pn. „Budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego- WYSOKA 6 CPN" na części dz. nr ew. gr. 712/1, 712/2, 731, 726, 751/3, 751/4, 751/5, 752/3, 752/4, położonych w m. Wysoka
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia pdf obw_6733.40.2016p.pdf 249260 bajtów 1
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył Urząd Gminy Łańcut 2016-10-10
Publikujący admin 2016-10-10 14:02:25
Modyfikacjaadmin 2017-02-16
Data wygaśnięcia: admin 2017-10-10
Zawiadamia się o zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew. gr. 1019,
1027/2,1056/2 w m. Głuchów 
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia pdf obw_rik.6733.46.2016p.pdf 229801 bajtów 2
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył Urząd Gminy Łańcut 2016-10-06
Publikujący admin 2016-10-10 14:17:39
Modyfikacjaadmin 2017-02-16
Data wygaśnięcia: admin 2017-10-24
Zawiadamia się o zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej" na dz. nr ew. gr.
2433/5, 2434, 1332, 2435/2, 2439/11 w m. Kosina Gmina Łańcut
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia pdf obw_6733.47.2016p.pdf 230657 bajtów 0
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył Urząd Gminy Łańcut 2016-10-10
Publikujący admin 2016-10-10 13:49:20
Modyfikacjaadmin 2017-02-16
Data wygaśnięcia: admin 2017-10-24
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Urząd Gminy Łańcut
Urząd Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut , tel. (017) 225-22-64 , e-mail: bip@gminalancut.pl
Wygenerowano: 28 lipca 2017r. 00:29:04
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.