URZĄD GMINY ŁAŃCUT
bip.gov.pl
Aktualności
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2008-07-23 11:46:24
Data wygaśnięcia: 2020-01-30
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2008-07-23 11:43:25
Data wygaśnięcia: 2020-01-30
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2008-07-23 11:40:04
Data wygaśnięcia: 2020-01-30
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2008-07-04 13:46:11
Data wygaśnięcia: 2020-01-30
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Inwentaryzacja Dach Wysoka Inwentaryzacja.zip 414908 bajtów 7
2. Projekt Dach Wysoka Projekt.zip 5256627 bajtów 6
3. Przedmiar odgromówka Przedmiar- odgromowa.pdf 32487 bajtów 4
4. Przedmiary Dach Wysoka Przedmiar.zip 324705 bajtów 3
5. SIWZ SIWZ Dach Stołówka.pdf 351545 bajtów 19
6. Specyfikacje techniczne Dach_Wysoka_SST.pdf 277729 bajtów 3
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2008-06-27 14:13:32
Data wygaśnięcia: 2020-01-30
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. SIWZ SIWZ_Nazdor_sala_Albigowa.pdf 366498 bajtów 19
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2008-06-27 12:27:48
Data wygaśnięcia: 2020-01-30

 

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania.  W załączeniu – odpowiedzi:
 
Pytanie
Rys. K-5 i rys. K-6 dokumentacji projektowej posiadanej przez Zamawiającego
„Rozmieszczenie płyt stropowych nad piwnicami, parterem i piętrem” odbiegają od
zamieszczonych na strome internetowej Zamawiającego, tj.
- wg rysunku K-5 - brak rozwiązania nad częścią dobudowywaną - strop wylewany czy z płyt nad piwnicami?
Rysunek konstrukcji stropu zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego
przewiduje nad piwnicami strop z płyt kanałowych, lecz brak jest na rysunku
zestawienia.
- wg rysunku K-6 - nad częścią dobudowywaną strop nad parterem i piętrem jest
przewidziany z płyt sprężonych TT, natomiast wg rysunków zamieszczonych przez
zamawiającego na stronie internetowej strop nad I piętrem jest z płyt sprężonych TT,
a nad parterem jest z płyt kanałowych - brak zestawienia.
Odpowiedź:
Autor opracowania wyjaśnia że nieścisłości dotyczące stropów z elementów prefabrykowanych wynikają z pomyłki w wydruku. Rysunek nr K-5 podaje strop nad piwnicą, a rysunek K-6 stropy nad parterem i piętrem (są jednakowe ).
Wyjaśnia się dalej, że przewidziany do realizacji budynek posiada podpiwniczenie tylko pod częścią obiektu zarówno w części istniejącej jak i dobudowywanej.
 
Pytanie
W przedmiarze robót nie ma pozycji na rozbiórki pokrycia dachowego oraz orynnowania na istniejącym dachu
Odpowiedź:
Słuszne spostrzeżenie. W poz. 1.7. przedmiaru „Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze” należy wycenić rozebranie konstrukcji, pokrycia dachowego, orynnowania i obróbek blacharskich.
 
Pytanie
1. Na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga wykazu 3-ch podobnych, zamówień zrealizowanych w latach 2006 i 2007 (z dwóch lat). Natomiast rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.05.2006 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, dopuszcza żądanie takiego „wykazu wykonanych robót budowlanych", ale „w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie postępowania....".
Odpowiedź:
1. Przystępując do udziału w postępowaniu Wykonawca składa oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655), które mówi m.in. że: „Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia”.
Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający może żądać od Wykonawców dokumentów, o których mowa we wspomnianym przez Państwa rozporządzeniu „w sprawie rodzajów dokumentów……”   (Dz. U. z 2006 r. Nr 87 poz. 605)
Przepisy art. 22 ust. 1 ustawy p.z.p. mają charakter ogólny i dopiero przez zamawiającego w sposób indywidualny mają być zastosowane w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Zamawiający jest zobowiązany doprecyzować warunki udziału w postępowaniu w kontekście konkretnego zamówienia.
W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający żąda aby Wykonawca wykazał realizację 3-ch podobnych robót z 2-ch ostatnich lat odpowiadających swoim rodzajem /należy przez to rozumieć wykonanie obiektów użyteczności publicznej o podobnej konstrukcji i parametrach technicznych zbliżonych do przedmiotu zamówienia/ i wartością / każda o wartości nie mniejszej niż 1,5 mln zł./ przedmiotowi zamówienia.
Za roboty zrealizowane uważa się takie, które zostały ukończone przed upływem 2–ch lat od daty wszczęcia postępowania tj. po 26.06.2006 r., bez względu na okres ich rozpoczęcia.
 
Pytanie
Prosimy też o poprawienie, jak sądzimy, oczywistej pomyłki w tekście umowy - dotyczy to zapisu § 10 ust. 2 - terminu zakończenia czynności odbioru 30.10.2009 r. (termin wykonania zamówienia określony w SIWZ, ogłoszeniu o przetargu i w § 3 umowy: 01.12.2009 r.)
Odpowiedź:
Istotnie w § 10 ust. 2 projektu umowy wkradła się oczywista pomyłka. Termin zakończenia czynności odbioru to 01.12.2009 r. – taki też zapis pojawi się w umowie zawartej z Wykonawcą.
 
Pytanie
Prosimy o jednoznaczne sprostowanie rozbieżności występujących w dokumentacji. Z rysunku K-5 (rozmieszczenie płyt stropowych nad parterem) wynika, że nad salą parteru występuje strop z płyt HC, natomiast na rysunkach A-6 i A-7 (przekroje) zaznaczony jest jako strop z płyt TT. W przypadku występowania nad salą parteru stropu z płyt HC prosimy o skorygowanie przedmiarów.
Odpowiedź:
Autor opracowania wyjaśnia że nieścisłości dotyczące stropów z elementów prefabrykowanych wynikają z pomyłki w wydruku. Rysunek nr K-5 podaje strop nad piwnicą, a rysunek K-6 stropy nad parterem i piętrem (są jednakowe ).
Wyjaśnia się dalej, że przewidziany do realizacji budynek posiada podpiwniczenie tylko pod częścią obiektu zarówno w części istniejącej jak i dobudowywanej.
 
Pytanie
Prosimy również o udostępnienie opracowania geologicznego.
Odpowiedź:
W dniu dzisiejszym tj. 11.07. 2008 r. zamieszczono na stronie internetowej pod przedmiotowym przetargiem plik pn. Opracowanie geologiczne
 
Pytanie
Roboty sanitarne
W opisie technicznym należy wykonać przyłącz wodociągowy do budynku, a stary
zlikwidować. Brak w przedmiarach - proszę o uzupełnienie.
Odpowiedź
Wykonania przyłącza nie przewiduje się w niniejszym zamówieniu. Natomiast demontaż nastąpi samoczynnie w trakcie wykonywania robót ziemnych – wykopów pod budynek.
 
Wg mapy średnice i długości rur nie są zgodne z przedmiarami np. rury fi 200 PCV są
istniejące, a nie do wyceny- proszę poprawić przedmiary.
Odpowiedź:
Przedmiar jest prawidłowy uwzględnia wykonanie nowego odcinka kanalizacji fi 200 mm na odcinku Si 2 do S2.
 
Sieć gazu w przedmiarach są inne długości i średnice do wyceny niż zaznaczone
pogrubieniem na mapie - proszę o korektę przedmiarów
Prosimy o uzupełnienie przedmiarów o w/w braki, lub zapewnić, że wszelkie roboty nie ujęte w przedmiarach będą rozliczane kosztorysem powykonawczym.
Odpowiedź:
Podane w przedmiarze robót ilości są prawidłowe.

WYJAŚNIENIE !

Dotyczy: przełożenia kanalizacji

poz. nr 17 przedmiaru robót - Oprócz demontażu studni w cenie uwzględnić należy także jej ponowny montaż (dotyczy studni S-2),

poz. nr 30 przedmiaru robót - Studnie rewizyjne przyjąć z PCV fi 425 mm - szt. 3 (sotyczy studni S-1, S-3, S-4)

 

W związku z pytaniami jakie wpłynęły ze strony Wykonawcy a dotyczą postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Rozbudowę budynku wielofunkcyjnego o funkcji społeczno – kulturalno – oświatowej im. Ks. W. Mazurka, budowa sceny zewnętrznej oraz przebudowa sieci kanalizacyjnej, teletechnicznej i gazowej”, wyjaśniam:

 
 
l. Prosimy o  sprecyzowanie z jakiego materiału  mają być wykonane prefabrykowane podokienniki wewnętrzne poz. 5.3. przedmiaru robót.   
Odp.
Przewidzieć należy parapety wewnętrzne z płyt aglomarmurowych.
 
2. Zgodnie z przedmiarem robót póz. 6.16. oraz poz. 6.21. obróbki blacharskie mają być wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, natomiast w opisie technicznym pkt. 5.9.7.obróbki blacharskie przewidziane są z blachy stalowej powlekanej. Prosimy o wyjaśnienie rodzaju materiału jaki ma być zastosowany na obróbki.
3. Zgodnie z przedmiarem robót poz.6.18 oraz poz. 6.19. rynny i rury spustowe mają być z PCV, natomiast w opis techniczny pkt. 5.9.7 przewiduje rynny i rury spustowe z blachy stalowej powlekanej oraz w tym samym punkcie opisu technicznego narzuca orynnowanie z PCV. Prosimy o wyjaśnienie.
Odp. pkt 2,3
- Rynny, rury spustowe z PCW w kolorze czarnym
- Okapniki z blachy stalowej powlekanej w kolorze pokrycia dachu
 
4. Zgodnie z opisem technicznym pkr. 5.9.6 na pokrycie dachu ma być wykonane z blachy dachówkowej w panelach o profilu KINGA lub podobnym w kolorze RAL 4304. Jednakżewe wzorniku RAL nie występuje kolor o numerze 4304. Jaki kolor blachodachówki należy przyjąć do wyceny?
Odp.
Pokrycie dachu z blachodachówki przyjąć kolor wg wzornika ARTELOR MITTAL Nr 4304 (ceglasty matowy)
 
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Opracowanie geologiczne geologia_mazurek.pdf 64253 bajtów 11
2. Projekty-Rysunki Projekt Kraczkowa1.zip 9612245 bajtów 51
3. Przedmiar teletechnika DK Kraczkowa przedmiar teletechnika.zip 3273975 bajtów 18
4. Przedmiary DK Kraczkowa przedmiary.zip 142250 bajtów 41
5. Rozm.płyt stropowych nad piwnicami rys. K5 - rozmieszczenei pĹyt kanaĹowych nad piwnicÄ.pdf 156542 bajtów 23
6. SIWZ SIWZ_Mazurek_Kraczkowa.pdf 112147 bajtów 11
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2008-06-26 13:57:26
Data wygaśnięcia: 2020-01-30
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2008-06-23 14:56:59
Data wygaśnięcia: 2020-01-30
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Elewacje 1 Elewacje1.JPG 1340355 bajtów 6
2. Elewacje 2 Elewacje2.JPG 1131934 bajtów 2
3. Inwentaryzacja Inwentaryzacja.JPG 810685 bajtów 3
4. Opis techniczny str1 Opis_techn_str1.JPG 869699 bajtów 5
5. Opis techniczny str2 Opis_techn_str2.JPG 884382 bajtów 0
6. Projekt zagospodarowania Projekt_zagospodarowania.JPG 1311418 bajtów 6
7. Projekt zagospod.str1 Projekt_zagospod_str1.JPG 980491 bajtów 1
8. Projekt zagospod.str2 Projekt_zagospod_str2.JPG 414474 bajtów 0
9. Przedmiar str 1 Przedmiar_str1.JPG 1363082 bajtów 11
10. Przedmiar str2 Przedmiar_str2.JPG 1434460 bajtów 2
11. Przedmiar str3 Przedmiar_str3.JPG 1277715 bajtów 2
12. SIWZ SIWZ_Dach.pdf 82902 bajtów 6
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2008-06-23 13:30:25
Data wygaśnięcia: 2020-01-30

 

WYJAŚNIENIA CZ.I

W związku z pytaniami jakie wpłynęły do tut. Urzędu w sprawie przetargu nieograniczonego na Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 710 000,00 zł. na sfinansowanie przedsięwzięcia pn. Termomodernizacja budynków Gimnazjum w Wysokiej, wyjaśniam:

1. Prosimy o wyjaśnienie czy przy sporządzeniu symulacji kosztów, a także w celu porównywalności ofert oferentów należy przyjąć spłatę rat i odsetek w 30 dniu kalendarzowym każdego miesiąca (poza miesiącem lutym) w całym okresie kredytowania bez uwzględniania czy jest to dzień roboczy czy wolny.
 
Spłatę rat i odsetek w całym okresie kredytowania należy przyjąć w 30 dniu kalendarzowym każdego miesiąca bez względu czy jest to dzień roboczy czy wolny.
 
Jednocześnie zwracamy się z prośbą o przesłanie następujących dokumentów i informacji niezbędnych do oceny kredytowej Kredytobiorcy:
 
1. przedłożyć uchwałę. Rady Gminy o zaciągnięciu przedmiotowego kredytu oraz formie jego prawnego zabezpieczenia
- załączony plik pn. Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytów
2.przedłożyć aktualne zaświadczenia z US oraz ZUS - jeżeli Klient posiada ( zaświadczenia są ważne 30 dni od daty ich wystawiania) lub oświadczenie o nie posiadaniu zaległości.
- załączony plik pn. ZUS, US
3. przedstawić realizacje budżetu Gminy z uwzględnieniem planu i wykonania za 2007 r. oraz prognozę na lata kredytowania z uwzględnieniem przedmiotowego kredytu zgodnie z złączonym wzorem tabeli.
- załączony plik pn. Wykonanie budżetu
4. przedstawić opinię RIO o możliwości spłaty wnioskowanego kredytu (jeżeli Klient  jest w posiadaniu),
- załączony plik pn. Opinia RIO Wysoka
5. przedstawić aktualną informacje o zaciągniętych kredytach i pożyczkach w innych bankach i instytucjach finansowych z uwzględnieniem kwoty zadłużenia, okresu zapadalności, oprocentowania, formy zabezpieczenia.
Na dzień 30.06.2008 r. Gmina Łańcut posiada kredyt w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, a do spłaty tego kredytu pozostała ostatnia rata w kwocie 50 000,00 zł. do dnia 15.07.2008 r.
6. przedłożyć sprawozdania z wykonania budżetu  Gminy po IV kw. 2007 i 1 kw. 2008 r  (Rb-NDS i Rb- Z),
-załączony plik pn. RB-NDS I kw. 2008, RB-z I kw. 2008., RB-z IV kw. 2007, Sprawozdanie str1, Sprawozdanie str2
7. przedstawić oświadczenie Gminy o powiązaniach kapitałowych i organizacyjnych z innymi przedsiębiorstwami np. wzajemne poręczenia, udziały lub gwarancje,
Oświadczam, że na chwilę obecną Gmina Łańcut nie posiada powiązań kapitałowych i organizacyjnych z innymi przedsiębiorstwami.
8.przedstawić informację o wartości mienia komunalnego Gminy na koniec 2007 r.
- załączony plik pn. Mienie komunalne
9. przedstawić Audyt energetyczny
- załączony plik pn. Audyt Wysoka
Załączony audyt znajduje w chwili obecnej w aktualizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. Będzie ona gotowa do dnia 08.07.2008 r.

 

 WYJAŚNIENIA CZ.II

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie informacji na poniższe pytania, które będą podstawą przygotowania ofert przetargu na udzielenia kredytu długoterminowego w wysokości 200 000,00 na sfinansowanie przedsięwzięcia PN, Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Kosinie oraz na udzielenia kredytu w wysokości 710 000,00 na sfinansowanie przedsięwzięcia PN. Termomodernizacja budynków Gimnazjum w Wysokiej.
 
1) Czy Zamawiający może potwierdzić, że oprocentowanie kredytu w okresie Kredytowania oparte będzie na zmiennej stawce WIBOR 1M notowanej ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego spłatę?
Odp.
Oprocentowanie kredytu w okresie kredytowania będzie oparte na zmiennej stawce WIBOR 1M notowanej na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego spłatę – zgodnie z zapisem rozdz. IX SIWZ Istotne Postanowienia umowy
 
2) Czy Zamawiający może potwierdzić, że spłacane raty kapitałowe będą w równej wysokości natomiast ostatnia rata będzie wyrównująca
Odp.
Zamawiający potwierdza, że raty kapitałowe będą w równej wysokości natomiast ostatnia rata będzie wyrównująca
 
3) Czy Zamawiający może potwierdzić, ze w przypadku gdy termin spłaty kredyty lub odsetek, przypadnie w dzień wolny od pracy, to Zamawiający ureguluje wymaganą ratę w pierwszy dzień roboczy następujący po wyznaczonej dacie spłaty ?
Odp.
Zamawiający potwierdza, że w przypadku gdy termin spłaty kredyty lub odsetek, przypadnie w dzień wolny od pracy, to Zamawiający ureguluje wymaganą ratę w pierwszy dzień roboczy następujący po wyznaczonej dacie spłaty
 
4) prosimy o przesłanie następujących dokumentów finansowych, które umożliwią nam dokonanie prawidłowej analizy zdolności kredytowej Zamawiającego:
a) RbNds za 2007 r. – załączony plik pn. Sprawozdanie str1, Sprawozdanie str2
b) RbNds za pierwszy kwartał 2008 r. – załączony plik RB-NDS I kw. 2008
c) RbZ za 2007 r. – załączony plik RB-z IV kw. 2007
d) RbZ za pierwszy kwartał 2008 r. –załączony plik RB-z I kw. 2008
e) Aktualne zaświadczenie o nie zaleganiu ze składkami w ZUS i US- załączony plik ZUS i US
f) opinia RIO o wykonaniu budżetu za rok 2006 – załączony plik Opinia RIO Budżet 2006
g) opinia RIO o wykonaniu budżetu za rok 2007– załączony plik Opinia RIO Budżet 2007
h) opinia RIO o projekcie budżetu na rok 2008 – załączony plik Opinia RIO Budżet 2008
i) opinia RIO o możliwości spłaty kredytu, będącego przedmiotem postępowania – załączony plik Opinia RIO Wysoka,

j) opinia RIO o możliwości sfinansowania planowanego deficytu i prawidłowości prognozy długu – załączony plik Opinia RIO o możliwości sfinansowania

k) prognoza długu pozwalająca na określenie planowanych dochodów wskaźników długu (art. 170 u.f.p.) oraz spłaty zadłużenia (art. 169 u.f.p.) w całym okresie kredytowania sporządzona do ostatniej zmiany do budżetu wraz z tą zmianą - załączony plik Opinia

WYJAŚNIENIE CZ. III

Związku z prośbą Wykonawcy jaka wpłynęła do tut. Urzędu dnia 3 lipca 2008 r., dotycząca przesunięcia terminu składania ofert w postępowaniach prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na:  Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 710.000,00 zł na sfinansowanie przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynków Gimnazjum w Wysokiej”, informuję, że nie wyrażam zgody na przesunięcie terminu składania ofert, który przypominam upływa dnia 8 lipca 2008 r. o godz. 10.00, gdyż nie znajduję ku temu podstaw.           
Wyjaśniam jednocześnie, iż zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655), Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmiaN w ofertach. W przedmiotowych postępowaniach nie były modyfikowane zapisy treści SIWZ a jedynie udzielano wyczerpujących wyjaśnień.
          W związku z powyższym oferty należy złożyć w terminie j.w.
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Audyt Wysoka Audyt_Wysoka.pdf 231651 bajtów 3
2. Bilans str 1 Bilans_str1.JPG 1493813 bajtów 3
3. Bilans str 2 Bilans_str2.JPG 946880 bajtów 0
4. Mienie komunalne Mienie komun..zip 5863410 bajtów 0
5. Opinia Opinia.JPG 1718764 bajtów 6
6. Opinia RIO budżet 2006 Opinia RIO Budżet 2006.zip 3171014 bajtów 0
7. Opinia RIO budżet 2007 Opinia RIO Budżet 2007.zip 3076982 bajtów 0
8. Opinia RIO budżet 2008 Opinia RIO Budżet 2008.zip 2689246 bajtów 0
9. Opinia RIO o możliwości sfinansowania Opinia RIO o możliw. sfinansow..zip 3296680 bajtów 0
10. Opinia RIO Wysoka Opinia RIO Wysoka.zip 3730182 bajtów 0
11. RB-NDS I kw. 2008 RB-NDS I kw. 2008.zip 2531709 bajtów 0
12. RB-z I kw. 2008 RB-z I kw. 2008.zip 3879622 bajtów 0
13. RB-z IV kw. 2007 RB-z IV kw. 2007.zip 7849378 bajtów 0
14. SIWZ SIWZ_Kredyt_Wysoka.pdf 99815 bajtów 10
15. Sprawozdanie str 1 Sprawozdanie_str1JPG.JPG 1666008 bajtów 4
16. Sprawozdanie str 2 Sprawozdanie_str2.JPG 970945 bajtów 2
17. Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytów Uchwała w spr zaciągnięcia kredytów.zip 1950894 bajtów 0
18. US US.zip 3808951 bajtów 1
19. Wykonanie budżetu Wykonanie budżetu.JPG 1640484 bajtów 3
20. ZUS ZUS.JPG 1405661 bajtów 2
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2008-06-18 11:25:17
Data wygaśnięcia: 2020-01-30

 

WYJAŚNIENIA CZ.I

W związku z pytaniami jakie wpłynęły do tut. Urzędu w sprawie przetargu nieograniczonego na Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 200 000,00 zł. na sfinansowanie przedsięwzięcia pn. „Termomodernizację Szkoły Podstawowej w Kosinie”, wyjaśniam:

 
1. Prosimy o wyjaśnienie czy przy sporządzeniu symulacji kosztów, a także w celu porównywalności ofert oferentów należy przyjąć spłatę rat i odsetek w 30 dniu kalendarzowym każdego miesiąca (poza miesiącem lutym) w całym okresie kredytowania bez uwzględniania czy jest to dzień roboczy czy wolny.
 
Spłatę rat i odsetek w całym okresie kredytowania należy przyjąć w 30 dniu kalendarzowym każdego miesiąca bez względu czy jest to dzień roboczy czy wolny.
 
Jednocześnie zwracamy się z prośbą o przesłanie następujących dokumentów i informacji niezbędnych do oceny kredytowej Kredytobiorcy:
 
1. przedłożyć uchwałę. Rady Gminy o zaciągnięciu przedmiotowego kredytu oraz formie jego prawnego zabezpieczenia
- załączony plik pn. Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytów
2.przedłożyć aktualne zaświadczenia z US oraz ZUS - jeżeli Klient posiada ( zaświadczenia są ważne 30 dni od daty ich wystawiania) lub oświadczenie o nie posiadaniu zaległości.
- załączony plik pn. ZUS, US
3. przedstawić realizacje budżetu Gminy z uwzględnieniem planu i wykonania za 2007 r. oraz prognozę na lata kredytowania z uwzględnieniem przedmiotowego kredytu zgodnie z złączonym wzorem tabeli.
- załączony plik pn. Wykonanie budżetu
4. przedstawić opinię RIO o możliwości spłaty wnioskowanego kredytu (jeżeli Klient  jest w posiadaniu),
- załączony plik pn. Opinia RIO Kosina
5. przedstawić aktualną informacje o zaciągniętych kredytach i pożyczkach w innych bankach i instytucjach finansowych z uwzględnieniem kwoty zadłużenia, okresu zapadalności, oprocentowania, formy zabezpieczenia.
Na dzień 30.06.2008 r. Gmina Łańcut posiada kredyt w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, a do spłaty tego kredytu pozostała ostatnia rata w kwocie 50 000,00 zł. do dnia 15.07.2008 r.
6. przedłożyć sprawozdania z wykonania budżetu  Gminy po IV kw. 2007 i 1 kw. 2008 r  (Rb-NDS i Rb- Z),
-załączony plik pn. RB-NDS I kw. 2008, RB-z I kw. 2008., RB-z IV kw. 2007, Sprawozdanie str1, Sprawozdanie str2
7. przedstawić oświadczenie Gminy o powiązaniach kapitałowych i organizacyjnych z innymi przedsiębiorstwami np. wzajemne poręczenia, udziały lub gwarancje,
Oświadczam, że na chwilę obecną Gmina Łańcut nie posiada powiązań kapitałowych i organizacyjnych z innymi przedsiębiorstwami.
8.przedstawić informację o wartości mienia komunalnego Gminy na koniec 2007 r.
- załączony plik pn. Mienie komunalne
9. przedstawić Audyt energetyczny
- załączony plik pn. Audyt Kosina

Załączony audyt znajduje w chwili obecnej w aktualizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. Będzie ona gotowa do dnia 08.07.2008 r.

WYJAŚNIENIA CZ. II

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie informacji na poniższe pytania, które będą podstawą przygotowania ofert przetargu na udzielenia kredytu długoterminowego w wysokości 200 000,00 na sfinansowanie przedsięwzięcia PN, Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Kosinie oraz na udzielenia kredytu w wysokości 710 000,00 na sfinansowanie przedsięwzięcia PN. Termomodernizacja budynków Gimnazjum w Wysokiej.
 
1) Czy Zamawiający może potwierdzić, że oprocentowanie kredytu w okresie Kredytowania oparte będzie na zmiennej stawce WIBOR 1M notowanej ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego spłatę?
Odp.
Oprocentowanie kredytu w okresie kredytowania będzie oparte na zmiennej stawce WIBOR 1M notowanej na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego spłatę – zgodnie z zapisem rozdz. IX SIWZ Istotne Postanowienia umowy
 
2) Czy Zamawiający może potwierdzić, że spłacane raty kapitałowe będą w równej wysokości natomiast ostatnia rata będzie wyrównująca
Odp.
Zamawiający potwierdza, że raty kapitałowe będą w równej wysokości natomiast ostatnia rata będzie wyrównująca
 
3) Czy Zamawiający może potwierdzić, ze w przypadku gdy termin spłaty kredyty lub odsetek, przypadnie w dzień wolny od pracy, to Zamawiający ureguluje wymaganą ratę w pierwszy dzień roboczy następujący po wyznaczonej dacie spłaty ?
Odp.
Zamawiający potwierdza, że w przypadku gdy termin spłaty kredyty lub odsetek, przypadnie w dzień wolny od pracy, to Zamawiający ureguluje wymaganą ratę w pierwszy dzień roboczy następujący po wyznaczonej dacie spłaty.
 
4) prosimy o przesłanie następujących dokumentów finansowych, które umożliwią nam dokonanie prawidłowej analizy zdolności kredytowej Zamawiającego:
a) RbNds za 2007 r. – załączony plik pn. Sprawozdanie str1, Sprawozdanie str2
b) RbNds za pierwszy kwartał 2008 r. – załączony plik RB-NDS I kw. 2008
c) RbZ za 2007 r. – załączony plik RB-z IV kw. 2007
d) RbZ za pierwszy kwartał 2008 r. –załączony plik RB-z I kw. 2008
e) Aktualne zaświadczenie o nie zaleganiu ze składkami w ZUS i US- załączony plik ZUS i US
f) opinia RIO o wykonaniu budżetu za rok 2006 – załączony plik Opinia RIO Budżet 2006
g) opinia RIO o wykonaniu budżetu za rok 2007– załączony plik Opinia RIO Budżet 2007
h) opinia RIO o projekcie budżetu na rok 2008 – załączony plik Opinia RIO Budżet 2008
i) opinia RIO o możliwości spłaty kredytu, będącego przedmiotem postępowania – załączony plik Opinia RIO Wysoka, Opinia RIO Kosina

j) opinia RIO o możliwości sfinansowania planowanego deficytu i prawidłowości prognozy długu – załączony plik Opinia RIO o możliwości sfinansowania
k) prognoza długu pozwalająca na określenie planowanych dochodów wskaźników długu (art. 170 u.f.p.) oraz spłaty zadłużenia (art. 169 u.f.p.) w całym okresie kredytowania sporządzona do ostatniej zmiany do budżetu wraz z tą zmianą - załączony plik Opinia

 WYJAŚNIENIA CZ. III

Związku z prośbą Wykonawcy jaka wpłynęła do tut. Urzędu dnia 3  lipca 2008 r., dotycząca przesunięcia terminu składania ofert w postępowaniach prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 200.000,00 zł na sfinansowanie przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Kosinie” , informuję, że nie wyrażam zgody na przesunięcie terminu składania ofert, który przypominam upływa dnia 8 lipca 2008 r. o godz. 10.00, gdyż nie znajduję ku temu podstaw.

Wyjaśniam jednocześnie, iż zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655), Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. W przedmiotowych postępowaniach nie były modyfikowane zapisy treści SIWZ a jedynie udzielano wyczerpujących wyjaśnień.

W związku z powyższym oferty należy złożyć w terminie j.w.
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Audyt Kosina Audyt_Kosina.pdf 275140 bajtów 8
2. Bilans str 1 Bilans_str1.JPG 1493813 bajtów 3
3. Bilans str 2 Bilans_str2.JPG 946880 bajtów 2
4. Mienie komunalne Mienie komun..zip 5863410 bajtów 1
5. Opinia Opinia.JPG 1718764 bajtów 2
6. Opinia RIO budżet 2006 Opinia RIO Budżet 2006.zip 3171014 bajtów 1
7. Opinia RIO budżet 2007 Opinia RIO Budżet 2007.zip 3076982 bajtów 1
8. Opinia RIO budżet 2008 Opinia RIO Budżet 2008.zip 2689246 bajtów 1
9. Opinia RIO Kosina Opinia RIO Kosina.zip 3553447 bajtów 0
10. Opinia RIO o możliwości sfinansowania Opinia RIO o możliw. sfinansow..zip 3296680 bajtów 1
11. RB-NDS I kw. 2008 RB-NDS I kw. 2008.zip 2531709 bajtów 0
12. RB-z I kw. 2008 RB-z I kw. 2008.zip 3879622 bajtów 0
13. RB-z IV kw. 2007 RB-z IV kw. 2007.zip 7849378 bajtów 0
14. SIWZ SIWZ_Kredyt_Kosina.pdf 97385 bajtów 8
15. Sprawozdanie str 1 Sprawozdanie_str1JPG.JPG 1666008 bajtów 3
16. Sprawozdanie str 2 Sprawozdanie_str2.JPG 970945 bajtów 1
17. Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytów Uchwała w spr zaciągnięcia kredytów.zip 1950894 bajtów 1
18. US US.zip 3808951 bajtów 0
19. Wykonanie budżetu Wykonanie budżetu.JPG 1640484 bajtów 0
20. ZUS ZUS.JPG 1405661 bajtów 2
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2008-06-18 10:35:58
Data wygaśnięcia: 2020-01-30
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Badania geotechniczne Badania geotechniczne.zip 546536 bajtów 15
2. Branża architektoniczna Branża architektoniczna.zip 4049475 bajtów 34
3. Branża budowlana Branża budowlana_konstrukcja.zip 10676321 bajtów 21
4. Branża instalacyjna Branża instalacyjna.zip 2070860 bajtów 34
5. mapa do celów projektowych przerobiony.tif 115454 bajtów 18
6. Plan zagospodarowania Plan_zagospod_sala_Albigowa.JPG 2184256 bajtów 10
7. Przedmiar budowlany 8623A100_KS Przedmiar cz_budowlana - stan surowy.pdf 796590 bajtów 19
8. Przedmiar energetyka 8623E300_KS Przedmiar zasilenia energ_stan surowy.pdf 246938 bajtów 32
9. Przedmiar inst. kanal. 8623J400_KS Przedmiar inst_kan_z_drenazem stan surowy.pdf 179134 bajtów 39
10. Przedmiar siec gazowa 8623J406_KS Przedmiar sieci gazowej dla stanu surowego.pdf 89865 bajtów 18
11. Przedmiar wod-kan 8623J405_KS Przedmiar sieci_wod_kan.pdf 242068 bajtów 21
12. SIWZ SIWZ_Sala_Albigowa.pdf 398882 bajtów 44
13. Specyf.techn. beton 8533B200_SST3 beton.pdf 69393 bajtów 3
14. Specyf.techn. elementy stalowe 8533B200_SST7 el-stalowe.pdf 38059 bajtów 3
15. Specyf.techn. inst.gazowa 8533J403_SST_Instal_gaz_z_siecią nc.pdf 75097 bajtów 11
16. Specyf.techn. Konstr. drewniane 8533A100SST_05 KONSTR.DREWNIANE.pdf 24027 bajtów 8
17. Specyf.techn. konstrukcje drewniane 8533B200_SST6 konstr drewniane.pdf 46667 bajtów 9
18. Specyf.techn. ogólne 8533ST_1 OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHN..pdf 182855 bajtów 15
19. Specyf.techn. posadzki 8533A100SST_10 POSADZKI.pdf 43777 bajtów 6
20. Specyf.techn. prefabrykaty 8533B200_SST5 prefabrykaty.pdf 42783 bajtów 5
21. Specyf.techn. przebudowa sieci gazowej 8533J406SST_Przebud_sieci gaz.pdf 89970 bajtów 4
22. Specyf.techn. Rob.dekarskie 8533A100SST_07 ROBOTY DEKARSKIE.pdf 30934 bajtów 2
23. Specyf.techn. Rob.izolac. 8533A100SST_06 ROBOTY IZOLACYJNE.pdf 43513 bajtów 4
24. Specyf.techn. roboty murowe 8533B200_SST4 roboty murowe.pdf 58441 bajtów 2
25. Specyf.techn. roboty ziemne 8533B200_SST1 roboty ziemne.pdf 49885 bajtów 2
26. Specyf.techn. ślusarka 8533A100SST_12 ŚLUSARKA.pdf 32805 bajtów 5
27. Specyf.techn. spis 8533B200_SST0 spis.pdf 23720 bajtów 3
28. Specyf.techn. stolarka 8533A100SST_11 STOLARKA.pdf 32633 bajtów 3
29. Specyf.techn. stry. 8533ST_SPECYFIKACJA OGOLNA_STRTYT.pdf 21257 bajtów 2
30. Specyf.techn. szczegółowe SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA.pdf 28756 bajtów 4
31. Specyf.techn. wod.kan. 8533J400_SST_WodKan.pdf 118333 bajtów 6
32. Specyf.techn. zasil.energet. 8533E300_SST ZASILANIE ENERGETYCZNE.pdf 58879 bajtów 9
33. Specyf.techn. zbrojenie 8533B200_SST2 zbrojenie.pdf 45198 bajtów 3
34. Specyf.techn. zewn.sieć wod.kan. 8533J405_SST_ZewnSieciWod-kan.pdf 128485 bajtów 7
35. UMOWA Umowa na budowę sali gimnastycznej w Albigowej.pdf 171838 bajtów 14
36. WYJAŚNIENIA Wyjaśnienia.pdf 44136 bajtów 27
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2008-06-17 10:59:44
Data wygaśnięcia: 2020-01-30
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Balustrady 8533.A.100.12.pdf 67340 bajtów 5
2. Elewacje 8533.A.100.08 i 09.pdf 436624 bajtów 2
3. Projekt Binder1.pdf 6844875 bajtów 13
4. Przedmiar Przedmiar_wodoc_Cierpisz.pdf 52110 bajtów 31
5. SIWZ SIWZ_wodociąg_Cierpisz.pdf 117788 bajtów 15
6. Specyfikacje techniczne Cierpisz woda st.doc 163840 bajtów 10
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2008-06-12 11:29:16
Data wygaśnięcia: 2020-01-30

S P R O S T O W A N I E  

Wadium w tym postępowaniu należy wnieść w kwocie 1 800 zł. (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych) zgodnie z SIWZ a nie jak błędnie podano w ogłoszeniu 1500 zł.

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Detal A DetalA_Albigowa_droga_stadion.JPG 1093031 bajtów 8
2. Detal B DetalB_Albigowa_droga_stadion.JPG 901402 bajtów 4
3. Projekt zagospodarowania Rysunek_Albigowa_droga_stadion.JPG 2001517 bajtów 7
4. Przedmiar Przedmiar_Albigowa_droga_stadion.JPG 643139 bajtów 26
5. SIWZ SIWZ_Albigowa_droga_stadion.pdf 105206 bajtów 15
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2008-06-09 13:35:43
Data wygaśnięcia: 2020-01-30
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Elewacje A-8 ELEWACJE.pdf 165578 bajtów 7
2. Opis techniczny OPIS TECHNICZNY- Kraczkowa.pdf 222592 bajtów 5
3. Opis zagospodarowania OPIS ZAGOSPODAROWANIA - Kraczkowa.pdf 79588 bajtów 1
4. Podjazd K - 6 Podjazd.pdf 256675 bajtów 2
5. Przedmiar budowlany Mazurek_przedmiar_bud.doc 200192 bajtów 3
6. Przedmiar gaz Mazurek_przedmiar_gaz.doc 53760 bajtów 1
7. Przedmiar kanalizacja Mazurek_przedmiar_kanalizacja.doc 86016 bajtów 3
8. Przedmiar scena zewn. Mazurek_przedmiar_scena_zewn.doc 33280 bajtów 1
9. Przedmiar teletechnika str. 1 Mazurek_przedmiar_teletechn_str1.JPG 1715272 bajtów 3
10. Przedmiar teletechnika str.2 Mazurek_przedmiar_teletechn_str2.JPG 1558140 bajtów 1
11. Przekrój poprzeczny A-A A-6 PRZEKRÓJ POPRZECZNY A-A.pdf 468083 bajtów 1
12. Przekrój poprzeczny B-B A-7 PRZEKRÓJ POPRZECZNY B-B.pdf 373724 bajtów 1
13. Rozm. płyt stropowych K-5 ROZMIESZCZENIE PŁYT STROPOWYCH NAD PARTEREM.pdf 156718 bajtów 0
14. Rozm. płyt stropowych K-4 ROZMIESZCZENIE PŁYT STROPOWYCH NAD PIETREM.pdf 141564 bajtów 0
15. Rzut fundamentów K-2 Rzut Fundamentów.pdf 756318 bajtów 0
16. Rzut konstrukcji dachu K-1 Rzut Konstrukcji Dachu.pdf 1093816 bajtów 0
17. Rzut parteru A-2 RZUT PARTERU.pdf 1078902 bajtów 2
18. Rzut piętra A-3 RZUT PIĘTRA.pdf 1154618 bajtów 1
19. Rzut piwnic A-1 RZUT PIWNIC.pdf 608484 bajtów 1
20. Rzut poddasza A-4 RZUT PODDASZA.pdf 479858 bajtów 0
21. SIWZ Mazurek_SIWZ.pdf 119089 bajtów 1
22. Stolarka Stolarka.pdf 426235 bajtów 1
23. Szczegóły konstrukcji K-3 Szczegółu konstrukcji.pdf 1734358 bajtów 2
24. Szczegóły zabezpieczeń Zagospodarowanie -SZCZEGÓŁY ZABEZPIECZEŃ INSTAL ZEWN. Z-2.pdf 499543 bajtów 2
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2008-06-04 10:28:10
Data wygaśnięcia: 2020-01-30

 

WYJAŚNIENIE !

 

Informuję, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Budowę sieci Kanalizacji sanitarnej z przyłączami we wsi Handzlówka – etap 2008 r. w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęły do zamawiającego następujące pytania:

 

 

WYJAŚNIENIE!

 

 

Pytanie 1.

Czy w świetle zapisów   znowelizowanego art. 30 Prawa Zamówień Publicznych wymieniona w  specyfikacji wyroby budowlane powinny spełniać wymagania wynikające z Polskich Norm przenoszących normy europejskie PN-EN (normy zharmonizowane), a w szczególności dla:

- przepompowni ścieków wymagania normy PN-EN 12050-1:2002

- zaworów zwrotnych, wymagania normy PN-EN 12050-4:2002

- studzienek   kanalizacyjnych  z  betonu wymagania normy PN-EN 1917:2004

Odpowiedź:

Wyroby budowlane wymienione w specyfikacji powinny spełniać wymagania wynikające z Polskich Norm przenoszących normy europejskie PN-EN (normy zharmonizowane) j.w.

 

Pytanie 2.

W myśl art. 8 ust. 5 Ustawy o systemie oceny zgodności z dnia 30.08.2002 i jej nowelizacji z dnia 15.12.2006 zabrania się wprowadzania do użytku i do obrotu wyrobów nie posiadających oznakowania zgodności z wymaganiami zasadniczymi i szczegółowymi. Wobec powyższego, czy od wykonawcy robót będzie żądane stosowne oświadczenie na wymienioną okoliczność w odniesieniu do wyrobów opisanych w pytaniu 1.

Odpowiedź:

Tak będzie żądane oświadczenie na wymienioną okoliczność w odniesieniu do wyrobów opisanych w pytaniu 1.

 

 

 

WYJAŚNIENIE !

INFORMUJĘ, ŻE W MATERIAŁACH PRZETARGOWYCH W POMPOWNIACH OZNACZONYCH PLA1, PLA2, PLA4, PLA5 MOC SILNIKA WINNA WYNOSIĆ 0,6 KW A NIE JAK PODANO 0,9 KW.

 

 

 

Pytanie:

1. poz. 6 przedmiaru – poręcze - w jakim celu? - do zabezpieczenia wykopów na czas wykonania kanalizacji czy w innym? - proszę wyjaśnić,

Odpowiedź:

Ad.1

Poręcze przewidziane w celu zabezpieczenia głębokich wykopów w trakcie wykonywania prac ziemnych.

Pytanie:

2. poz. 7 przedmiaru - znaki drogowe - pytanie j.w. - proszę wyjaśnić,

Odpowiedź:

Ad.2

Znaki drogowe wyceniono dla czasowej zmiany organizacji ruchu w trakcie robót w pasie drogowym. Rodzaj znaków zależy od projektu organizacji ruchu, który opracuje wykonawca robót.

Pytanie:

3. W związku z poz. 8 - podbudowa i poz. 9 nawierzchnia asfaltowa na dł. 3-4 mb proszę wyjaśnić - czym ma być na tej dł. zasypany wykop nad kanalizacją - czy ziemią z wykopów czy innym kruszywem - proszę wyjaśnić lub uzupełnić przedmiar,

Odpowiedź:

Ad.3

Zasypkę wykopów przewidzieć gruntem z wykopów z ubiciem warstwami a górną warstwę pod nawierzchnią asfaltową gr. 20 cm z kruszywa naturalnego.

Pytanie:

3. poz. 52 przedmiaru - wstawienie rury PCW fi 160 na sieci drenarskiej -jaka rura czy kan. PVC fi 160 typ N czy rura drenarska perforowana PCW - proszę wyjaśnić,

Odpowiedź:

Ad.3

Zastosować rurę sztywną PCV - dotyczy miejsc przerwanych ciągów drenarskich.

Pytanie:

4 poz. 53 przedmiaru - izolacja styków - czego dotyczy ta pozycja - jakie rury mają być izolowane - proszę wyjaśnić,

Odpowiedź:

Ad.4

Związek z poz. 52 izolacja połączeń sztywnej rury PCV z przerwaną siecią drenarską

 

mgr inż. Zbigniew Łoza

Wójt Gminy Łańcut

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Opis techniczny 02 Opis techniczny.pdf 94659 bajtów 16
2. Profil podłużny 1 14 Profil podłużny nr 01.pdf 271834 bajtów 13
3. Profil podłużny 2 15 Profil podłużny nr 02.pdf 317661 bajtów 6
4. Profil podłużny 3 16 Profil podłużny nr 03.pdf 314134 bajtów 7
5. Profil podłużny 4 17 Profil podłużny nr 04.pdf 382196 bajtów 7
6. Profil podłużny 5 18 Profil podłużny nr 05.pdf 407070 bajtów 7
7. Projekt zagosp. 1 03 Projekt zagospodarowania terenu nr 01.pdf 318086 bajtów 19
8. Projekt zagosp. 10 13 Projekt zagospodarowania terenu nr 10.pdf 518109 bajtów 13
9. Projekt zagosp. 2 04 Projekt zagospodarowania terenu nr 02.pdf 735730 bajtów 11
10. Projekt zagosp. 3 05 Projekt zagospodarowania terenu nr 03.pdf 908701 bajtów 13
11. Projekt zagosp. 4 06 Projekt zagospodarowania terenu nr 04.pdf 464929 bajtów 10
12. Projekt zagosp. 4a 07 Projekt zagospodarowania terenu nr 04A.pdf 84453 bajtów 8
13. Projekt zagosp. 5 08 Projekt zagospodarowania terenu nr 05.pdf 684524 bajtów 6
14. Projekt zagosp. 6 09 Projekt zagospodarowania terenu nr 06.pdf 1148206 bajtów 12
15. Projekt zagosp. 7 10 Projekt zagospodarowania terenu nr 07.pdf 343820 bajtów 4
16. Projekt zagosp. 8 11 Projekt zagospodarowania terenu nr 08.pdf 592811 bajtów 6
17. Projekt zagosp. 9 12 Projekt zagospodarowania terenu nr 09.pdf 161732 bajtów 6
18. Przedmiar 19 Przedmiar robót.pdf 58043 bajtów 14
19. SIWZ SIWZ_Kanaliz_Handzl.pdf 122480 bajtów 29
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2008-05-27 12:35:24
Data wygaśnięcia: 2020-01-30
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. SIWZ SIWZ_Hotelik_II.pdf 121115 bajtów 5
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2008-05-26 14:11:23
Data wygaśnięcia: 2020-01-30
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2008-05-19 15:06:59
Data wygaśnięcia: 2020-01-30
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2008-05-13 07:56:02
Data wygaśnięcia: 2020-01-30
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2008-05-06 13:11:21
Data wygaśnięcia: 2020-01-30
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Przedmiar str 1 Sonina1..JPG 1780477 bajtów 11
2. Przedmiar str 2 Sonina2.JPG 1751678 bajtów 5
3. Przedmiar str 3 Sonina3.JPG 1688101 bajtów 3
4. Przedmiar str4 Sonina4.JPG 1517985 bajtów 1
5. Przedmiar str 5 Sonina5.JPG 1658199 bajtów 2
6. Przedmiar str 6 Sonina6.JPG 1687119 bajtów 1
7. Przedmiar str 7 Sonina7.JPG 1490968 bajtów 6
8. Rysunek stan istniejący rysunek roboczy_stan istniejący.BMP 1068514 bajtów 2
9. Rysunek stan projektowany rysunek roboczy_stan projektowany.BMP 1066082 bajtów 4
10. SIWZ SIWZ_sanitariaty_Sonina_2008.pdf 199745 bajtów 5
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2008-04-30 13:51:34
Data wygaśnięcia: 2020-01-30
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. SIWZ SIWZ_Hotelik.pdf 121114 bajtów 8
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2008-04-29 09:42:41
Data wygaśnięcia: 2020-01-30

WYJAŚNIENIE !

WYJAŚNIAJĄC ZAPISY MATERIAŁÓW PRZETARGOWYCH W/W POSTĘPOWANIA INFORMUJĘ, ŻE DLA REALIZACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ZASTOSOWANIE RUR KANALIZACYJNYCH KIELICHOWYCH PP PRAGMA KONSTRUKCJI 2- ŚCIENNEJ O MINIMALNEJ SZTYWNOŚCI 8 KN/M2 (KLASA T)

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Projekt Osiedle_Projekt.pdf 205324 bajtów 12
2. Przedmiar Osiedle_przedmiar.pdf 98292 bajtów 14
3. Rysunek 2 Albigowa rys 2.tif 3411681 bajtów 10
4. Rysunek 3 Albigowa rys 3.tif 3054841 bajtów 4
5. Rysunek 4 rys 4.tif 261865 bajtów 6
6. Rysunek 6 rys 6.tif 780250 bajtów 4
7. Rysunek 9 rys 9.tif 534419 bajtów 3
8. siwz Osiedle_SIWZ.pdf 112076 bajtów 15
9. Specyfikacje techniczne I Osiedle_Specyf_techniczne.pdf 60766 bajtów 9
10. Specyfikacje techniczne II Osiedle_Specyf_techniczne_II.pdf 394143 bajtów 4
11. Zagospodarowanie terenu Osiedle_Zagospodar_terenu.pdf 145861 bajtów 2
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2008-04-22 12:06:57
Data wygaśnięcia: 2020-01-30


Druk oferty
Wytworzył:


Projekt umowy
Wytworzył:
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2008-04-22 08:15:26
Data wygaśnięcia: 2020-01-30
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2008-04-18 14:06:02
Data wygaśnięcia: 2020-01-30
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2008-04-18 14:03:52
Data wygaśnięcia: 2020-01-30

Wójt Gminy Łańcut ogłasza przetarg ustny, nieograniczony, na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łańcut (mienie komunalne) położonej we wsi Głuchów.

Oferowane działki winny być użytkowane rolniczo.

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2008-04-15 08:52:29
Data wygaśnięcia: 2020-01-30

ROBOTY DROGOWE W MIEJSCOWOŚCIACH CIERPISZ, HANDZLÓWKA I KRACZKOWA

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. SIWZ SIWZ_roboty_drogowe_2008_cz_II.pdf 115299 bajtów 9
2. zadanie 1 - Kosztorys ofertowy Cierpisz_WR_kosztorys_ofertowy.pdf 29000 bajtów 13
3. zadanie 1 - Odwodnienie liniowe Cierpisz_WR_odwodnienie_liniowe.pdf 111031 bajtów 6
4. zadanie 1 - Opis techniczny Cierpisz_WR_opis_techniczny.pdf 51238 bajtów 4
5. zadanie 1 - Orientacja Cierpis_WR_orientacja.pdf 154482 bajtów 3
6. zadanie 1 - Przekroje normalne Cierpisz_WR_przekroje_normalne.pdf 487679 bajtów 4
7. zadanie 1 - Sytuacja Cierpisz_WR_sytuacja.pdf 198261 bajtów 6
8. zadanie 2 - Kosztorys ofertowy Skotnik_H_kosztorys_ofertowy.pdf 29864 bajtów 3
9. zadanie 2 - Odwodnienie liniowe Skotnik_H_odwodnienie_liniowe.pdf 111673 bajtów 1
10. zadanie 2 - Opis techniczny Skotnik_H_opis_techniczny.pdf 95723 bajtów 2
11. zadanie 2 - Orientacja Skotnik_H_orientacja.pdf 2065342 bajtów 2
12. zadanie 2 - Przekroje normalne Skotnik_H_przekroje_normalne.pdf 343874 bajtów 4
13. zadanie 2 - Sytuacja Skotnik_H_sytuacja.pdf 526627 bajtów 1
14. zadanie 3 - Opis techniczny Homówka_opis_techniczny.pdf 38028 bajtów 2
15. zadanie 3 - Przedmiar Homowka_przedmiar_2008.JPG 524398 bajtów 5
16. zadanie 3 - Przekroje Homówka_projekt.pdf 1143423 bajtów 3
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2008-04-14 12:54:41
Data wygaśnięcia: 2020-01-30

Remont II piętra budynku Urzędu Gminy Łańcut wymiana drzwi, remont sanitariatów oraz korytarza

Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2008-02-25 14:06:00
Data wygaśnięcia: 2020-01-30

Remont elewacji budynku administracyjnego Urzędu Gminy Łańcut ul. Mickiewicza 2a

Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2008-02-22 14:02:00
Data wygaśnięcia: 2020-01-30
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa wodocišgu we wsi Albigowa- Honie etap 2008 r. wraz z remontem pompowni wodocišgowej w Albigowej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2008-02-20 12:07:00
Data wygaśnięcia: 2020-01-30
Budowa parkingu przy budynku OSP w Wysokiej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2008-02-18 10:28:00
Data wygaśnięcia: 2020-01-30
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Roboty drogowe w miejscowoœci Kosina
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2008-02-07 11:21:00
Data wygaśnięcia: 2020-01-30
Budowa wodocišgu we wsi Albigowa - Honie etap 2008 r. wraz z remontem pompowni wodocišgowej w Albigowej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2008-01-28 09:06:00
Data wygaśnięcia: 2020-01-30
Roboty drogowe w miejscowoœci Kosina
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2008-01-25 13:18:00
Data wygaśnięcia: 2020-01-30
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Roboty remontowo - budowlane w budynku Domu Kultury w Wysokiej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2008-01-21 10:12:00
Data wygaśnięcia: 2020-01-30
Przebudowa i remont budynku Domu Kultury w Wysokiej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2007-12-21 14:47:00
Data wygaśnięcia: 2020-01-30
Przetarg ustny nieograniczony
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2007-12-20 13:52:00
Data wygaśnięcia: 2020-01-30
Przetarg ustny nieograniczony
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2007-12-20 13:46:00
Data wygaśnięcia: 2020-01-30
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Œieć wodocišgowa Handzlówka - Hyrów - roboty uzupełniajšce
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2007-11-08 12:17:00
Data wygaśnięcia: 2020-01-30
Ogłoszenie o zawarciu umowy Przebudowa pomieszczeń parteru i piwnic budynku administracyjnego Urzędu Gminy wraz z budowš podjazdu dla osób niepełnosprawnych
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2007-11-02 09:55:00
Data wygaśnięcia: 2020-01-30
Roboty budowlane remontowe w budynku Oœrodka Zdrowia w Kraczkowej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2007-10-26 12:40:00
Data wygaśnięcia: 2020-01-30
Ogłoszenie o zawarciu umowy - Budowa linii kablowo - napowietrznej oœwietlenia ulicznego z latarniami. Zasilanie stacja trafo Sonina X - etap 2007 r.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2007-10-25 12:27:00
Data wygaśnięcia: 2020-01-30
Zaproszenie do składania ofert na: Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego drogi wewnętrznej Malawa II w Głuchowie.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2007-10-24 13:37:00
Data wygaśnięcia: 2020-01-30
Ogłoszenie o zawarciu umowy - Remont sali sportowej przy O.K. w Soninie
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2007-10-22 14:52:00
Data wygaśnięcia: 2020-01-30
Ogłoszenie o zawarciu umowy - Dostawa węgla, koksu i miału do placówek oœwiatowych Gminy Łańcut w sezonie grzewczym 2007/2008
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2007-10-17 14:25:00
Data wygaśnięcia: 2020-01-30
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa pomieszczeń parteru i piwnic budynku administracyjnego Urzędu Gminy wraz z budowš podjazdu dla osób niepełnosprawnych
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2007-10-17 13:34:00
Data wygaśnięcia: 2020-01-30
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowę linii kablowo - napowietrznej oœwietlenia ulicznego z latarniami. Zasilanie - stacja trafo Sonina X - etap 2007 r.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2007-10-10 10:19:00
Data wygaśnięcia: 2020-01-30
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa węgla, koksu i miału do placówek oœwiatowych Gminy Łańcut w sezonie grzewczym 2007/2008
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2007-10-02 14:21:00
Data wygaśnięcia: 2020-01-30
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont Sali sportowej przy O.K. w Soninie
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2007-10-02 14:15:00
Data wygaśnięcia: 2020-01-30
Ogłoszenie o zawarciu umowy - Remont budynku b/ Internatu w Wysokiej - etap 2007 r.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2007-09-28 14:40:00
Data wygaśnięcia: 2020-01-30
Przebudowa pomieszczeń parteru i piwnic budynku administracyjnego Urzędu Gminy wraz z budowš podjazdu dla osób niepełnosprawnych
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2007-09-21 11:20:00
Data wygaśnięcia: 2020-01-30
Przetarg Ustny nieograniczony
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2007-09-19 12:54:00
Data wygaśnięcia: 2020-01-30
Dostawa węgla, koksu i miału do placówek oœwiatowych Gminy Łańcut w sezonie grzewczym 2007/2008
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2007-09-14 12:33:00
Data wygaśnięcia: 2020-01-30
Budowa linii kablowo - napowietrznej oœwietlenia ulicznego z latarniami. Zasilanie - stacja trafo Sonina X - etap 2007 r.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2007-09-10 14:28:00
Data wygaśnięcia: 2020-01-30
Ogłoszenie o zawarciu umowy - Budowa linii napowietrznej niskiego napięcia dla oœwietlenia ulicznego drogi powiatowej Nr 1549 R w Kraczkowej - etap 2007 r.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2007-09-07 13:59:00
Data wygaśnięcia: 2020-01-30
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont budynku b/ Internatu w Wysokiej - etap 2007 r.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2007-09-07 10:25:00
Data wygaśnięcia: 2020-01-30
Ogłoszenie o zawarciu umowy Roboty remontowo - budowlane w: Zad. 1 Budynku Oœrodka Zdrowia w Albigowej zad. 2 Budynku Oœrodka Zdrowia w Kosinie
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2007-09-05 07:51:00
Data wygaśnięcia: 2020-01-30
Przebudowa pomieszceń parteru i piwnic budynku administracyjnego Urzędu Gminy wraz z budowš podjazdu dla osób niepełnosprawnych i remontem elewacji budynku
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2007-08-24 08:41:00
Data wygaśnięcia: 2020-01-30
Remont Sali sportowej przy O.K. w Soninie
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2007-08-23 09:05:00
Data wygaśnięcia: 2020-01-30
Ogłoszenie o zawarciu umowy - Dostawa samochodu ratowniczo - gaœniczego z przeznaczeniem dla ochotniczej Straży Pożarnej w Głuchowie
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2007-08-21 13:49:00
Data wygaśnięcia: 2020-01-30
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Roboty remontowo - budowlane w Oœrodku Zdrowia w Albigowej i Kosinie
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2007-08-21 13:21:00
Data wygaśnięcia: 2020-01-30
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa linii napowietrznej niskiego napięcia dla oœwietlenia ulicznego drogi powiatowej Nr 1549 R w Kraczkowej - etap 2007 r.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2007-08-21 13:18:00
Data wygaśnięcia: 2020-01-30
Remont budynku b/ Internatu w Wysokiej - etap 2007 r.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2007-08-16 08:04:00
Data wygaśnięcia: 2020-01-30
Ogłoszenie o zawarciu umowy - Opracowanie projektu budowlanego i Wykonawczego budynku Domu Kultury w Soninie
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2007-08-14 11:31:00
Data wygaśnięcia: 2020-01-30
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego budynku Domu Kultury w Soninie
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2007-08-07 12:36:00
Data wygaśnięcia: 2020-01-30
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa samochodu ratowniczo - gaœniczego z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Głuchowie
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2007-08-07 12:33:00
Data wygaśnięcia: 2020-01-30
Roboty remontowo -budowlane w: zad. 1 Budynku Oœrodka Zdrowia w Albigowej zad. 2 Budynku Oœrodka Zdrowia w Kosinie
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2007-07-20 10:31:00
Data wygaśnięcia: 2020-01-30
Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego cmentarza w Albigowej na dz. nr 3299/1
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2007-07-20 08:24:00
Data wygaśnięcia: 2020-01-30
Budowa linii napowietrznej niskiego napięcia dla oœwietlenia ulicznego drogi powiatowej Nr 1549 R w Kraczkowej - etap 2007
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2007-07-18 12:20:00
Data wygaśnięcia: 2020-01-30
Dostawa samochodu ratowniczo - gaœniczego z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Głuchowie
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2007-07-13 10:21:00
Data wygaśnięcia: 2020-01-30
Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego budynku Domu Kultury w Soninie
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2007-07-12 12:37:00
Data wygaśnięcia: 2020-01-30
Ogłoszenie o zawarciu umowy - Roboty drogowe w Gminie Łańcut
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2007-07-11 13:59:00
Data wygaśnięcia: 2020-01-30
Ogłoszenie o zawarciu umowy - Modernizacja pomieszczeń WC w Szkole Podstawowej w Soninie
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2007-07-11 12:45:00
Data wygaśnięcia: 2020-01-30
Ogłoszenie o zawarciu umowy - Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej na stolarkę PCV i Aluminium w placówkach oœwiatowych Gminy Łańcut
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2007-07-05 11:11:00
Data wygaśnięcia: 2020-01-30
II PRZETARG USTNY - nieograniczony
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2007-07-05 10:43:00
Data wygaśnięcia: 2020-01-30
PRZETARG USTNY - nieograniczony
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2007-07-05 10:24:00
Data wygaśnięcia: 2020-01-30
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Modernizacja pomieszczeń WC w Szkole Podstawowej w Soninie
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2007-07-02 00:00:00
Data wygaśnięcia: 2020-01-30
Ogłoszenie o zawarciu umowy - Wymiana opraw oświetleniowych w szkole Podstawowej w Albigowej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2007-06-28 00:00:00
Data wygaśnięcia: 2020-01-30
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Roboty drogowe w Gminie Łańcut
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2007-06-26 00:00:00
Data wygaśnięcia: 2020-01-30
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej na stolarkę PCV i Aluminium w placówkach oświatowych Gminy Łańcut
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2007-06-22 00:00:00
Data wygaśnięcia: 2020-01-30
Ogłoszenie o zawarciu umowy - Roboty drogowe w Gminie Łańcut
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2007-06-20 00:00:00
Data wygaśnięcia: 2020-01-30
Ogłoszenie o zawarciu umowy - Sieć wodociągowa Handzlówka - Hyrów - II etap 2007 r.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2007-06-13 00:00:00
Data wygaśnięcia: 2020-01-30
Modernizacja pomieszczeń WC w Szkole Podstawowej w Soninie
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2007-06-11 00:00:00
Data wygaśnięcia: 2020-01-30
Roboty drogowe w Gminie Łańcut
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2007-06-08 00:00:00
Data wygaśnięcia: 2020-01-30
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wymiana opraw oświetleniowych w Szkole Podstawowej w Albigowej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2007-06-05 00:00:00
Data wygaśnięcia: 2020-01-30
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Śieć wodociągowa Handzlówka - Hyrów - II etap - 2007 r.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2007-06-04 00:00:00
Data wygaśnięcia: 2020-01-30
Informacja o wyborze nakorzystniejszej oferty - Roboty drogowe w Gminie Łańcut
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2007-06-01 00:00:00
Data wygaśnięcia: 2020-01-30
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej na stolarkę PCV i Aluminium w placówkach oświatowych Gminy Łańcut
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2007-05-29 00:00:00
Data wygaśnięcia: 2020-01-30
Ogłoszenie o zawarciu umowy - Roboty drogowe w Gminie Łańcut
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2007-05-24 00:00:00
Data wygaśnięcia: 2020-01-30
Ogłoszenie o zawarciu umowy - Budowa drogi wewnętrznej dojazdowej Ścieżki" w Kosinie w km 0+459-0+988 - II etap - 2007 r.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2007-05-24 00:00:00
Data wygaśnięcia: 2020-01-30
Roboty budowlane remontowe w budynku Ośrodka Zdrowia w Albigowej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2007-05-22 00:00:00
Data wygaśnięcia: 2020-01-30
Wymiana opraw oświetleniowych w Szkole Podstawowej w Albigowej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2007-05-22 00:00:00
Data wygaśnięcia: 2020-01-30
Roboty drogowe w gminie Łańcut
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2007-05-16 00:00:00
Data wygaśnięcia: 2020-01-30
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż połowy nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2007-05-14 00:00:00
Data wygaśnięcia: 2020-01-30
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa drogi wewn. dojazdowej "Ścieżki" w Kosinie
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2007-05-11 00:00:00
Data wygaśnięcia: 2020-01-30
Ogłoszenie o zawarciu umowy - Roboty drogowe w Gminie Łańcut
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2007-05-09 00:00:00
Data wygaśnięcia: 2020-01-30
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Roboty drogowe w Gminie Łańcut
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2007-05-09 00:00:00
Data wygaśnięcia: 2020-01-30
Ogłoszenie o zawarciu umowy - Kanalizacja sanitarna we wsi Handzlówka etap 2007 r.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2007-05-04 00:00:00
Data wygaśnięcia: 2020-01-30
Ogłoszenie o zawarciu umowy - Wodociąg wiejski we wsi Albigowa - Honie - etap 2007 r.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2007-05-04 00:00:00
Data wygaśnięcia: 2020-01-30
Informacja o zawarciu umowy - Dostawa kruszyw naturalnych na remonty dróg w Gminie Łańcut
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2007-04-26 00:00:00
Data wygaśnięcia: 2020-01-30
Śieć wodociągowa Handzlówka - Hyrów - etap II - 2007 r.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2007-04-25 00:00:00
Data wygaśnięcia: 2020-01-30
Ogłoszenie o zawarciu umowy - Sprzedaż i dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy Łańcut
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2007-04-23 00:00:00
Data wygaśnięcia: 2020-01-30
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Soninie
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2007-04-19 00:00:00
Data wygaśnięcia: 2020-01-30
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wodociąg wiejski we wsi Albigowa - Honie - etap 2007 r.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2007-04-19 00:00:00
Data wygaśnięcia: 2020-01-30
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Roboty drogowe w Gminie Łańcut
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2007-04-18 00:00:00
Data wygaśnięcia: 2020-01-30
Roboty drogowe w Gminie Łańcut
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2007-04-12 00:00:00
Data wygaśnięcia: 2020-01-30
Przetarg ustny nieograniczony - sprzedaż nieruchomości położonych w Cierpiszu
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2007-04-10 00:00:00
Data wygaśnięcia: 2020-01-30
Ogłoszenie o odwołaniu przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości położonych w Cierpiszu
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2007-04-10 00:00:00
Data wygaśnięcia: 2020-01-30
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa kruszyw naturalnych na remonty dróg w Gminie Łańcut wraz z częściowym rozścieleniem w 2007 r."
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2007-04-06 00:00:00
Data wygaśnięcia: 2020-01-30
Budowa drogi wewnętrznej dojazdowej wewnętrznej "Ścieżki" w Kosinie w km 0+459-0+988 II etap 2007 r.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2007-04-05 00:00:00
Data wygaśnięcia: 2020-01-30
Roboty drogowe w Gminie Łańcut
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2007-04-05 00:00:00
Data wygaśnięcia: 2020-01-30
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Kanalizacja sanitarna we wsi Handzlówka - etap 2007 r.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2007-04-05 00:00:00
Data wygaśnięcia: 2020-01-30
„Wodociąg wiejski we wsi Albigowa – Honie etap 2007 r.”
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2007-03-30 00:00:00
Data wygaśnięcia: 2020-01-30
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Sprzedaż i dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy Łańcut
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2007-03-29 00:00:00
Data wygaśnięcia: 2020-01-30
Kanalizacja sanitarna we wsi Handzlówka - etap 2007 r.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2007-03-26 00:00:00
Data wygaśnięcia: 2020-01-30
Dostawa kruszyw naturalnych na remonty dróg w gminie Łańcut wraz z częściowym rozścieleniem w ilości ok. 1000 m3 w 2007 r.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2007-03-21 00:00:00
Data wygaśnięcia: 2020-01-30
Ogłoszenie o zawarciu umowy - Kanalizacja sanitarna we wsi Głuchów - etap 2007 r.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2007-03-21 00:00:00
Data wygaśnięcia: 2020-01-30
Sprzedaż i dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy Łańcut
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2007-03-20 00:00:00
Data wygaśnięcia: 2020-01-30
Ogłoszenie o zawarciu umowy - Opracowanie projektu sieci wodociągowej we wsi Handzlówka
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2007-03-15 00:00:00
Data wygaśnięcia: 2020-01-30
Ogłoszenie o zawarciu umowy - Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego ciągów pieszo - jezdnych przy drodze nr 4 we wsi Kosina
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2007-03-14 00:00:00
Data wygaśnięcia: 2020-01-30
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Kanalizacja sanitarna we wsi Głuchów - etap 2007
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2007-03-09 00:00:00
Data wygaśnięcia: 2020-01-30
Zakup regałów do archiwum zakładowego Urzędu Gminy Łańcut
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2007-03-06 00:00:00
Data wygaśnięcia: 2020-01-30
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - "Opracowanie projektu sieci wodociągowej we wsi Handzlówka"
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2007-02-20 00:00:00
Data wygaśnięcia: 2020-01-30
Kanalizacja sanitarna we wsi Głuchów – etap 2007
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2007-02-14 00:00:00
Data wygaśnięcia: 2020-01-30
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty „Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego ciągów pieszo- jezdnych przy drodze nr 4 we wsi Kosina, Gm. Łańcut w km 622+905 – 623+216 – strona prawa i lewa”.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2007-02-06 00:00:00
Data wygaśnięcia: 2020-01-30
Projekt sieci wodociągowej we wsi Handzlówka
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2007-01-22 00:00:00
Data wygaśnięcia: 2020-01-30
Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego ciągów pieszo-jeszdnych przy drodze nr 4, we wsi Kosina
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2007-01-15 00:00:00
Data wygaśnięcia: 2020-01-30
Rokowania na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2006-12-27 00:00:00
Data wygaśnięcia: 2020-01-30
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2006-11-28 00:00:00
Data wygaśnięcia: 2020-01-30
Ogłoszenie o zawarciu umowy "Budowa drogi gminnej "przez wieś" w Kraczkowej - etap IV - 2006/07 r."
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2006-11-15 00:00:00
Data wygaśnięcia: 2020-01-30
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa drogi gminnej "Przez wieś" w Kraczkowej - etap IV - 2006/07 r.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2006-10-30 00:00:00
Data wygaśnięcia: 2020-01-30
Ogłoszenie o zawarciu umowy - "Dostawa węgla, koksu i miału do placówek oświatowych Gminy Łańcut w sezonie grzewczym 2006/2007"
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2006-10-17 00:00:00
Data wygaśnięcia: 2020-01-30
Ogłoszenie o zawarciu umowy - "Budowa Pawilonu Sportowego w Kraczkowej - etap 2006"
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2006-10-17 00:00:00
Data wygaśnięcia: 2020-01-30
Ogłoszenie o zawarciu umowy - "Sieć wodociągowa Handzlówka - Hyrów. Doprowadzenie wody do przedszkola - etap I 2006 r."
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2006-10-12 00:00:00
Data wygaśnięcia: 2020-01-30
Ogłoszenie o zawarciu umowy - "Kanalizacja sanitarna we wsi Głuchów - etap 2006 r."
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2006-10-12 00:00:00
Data wygaśnięcia: 2020-01-30
Budowa drogi gminnej "Przez wieś" w Kraczkowej etap IV - 2006/07 r.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2006-10-10 00:00:00
Data wygaśnięcia: 2020-01-30
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - "Dostawa węgla, koksu i miału do placówek oświatowych Gminy Łańcut w sezonie grzewczym 2006/2007"
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2006-10-09 00:00:00
Data wygaśnięcia: 2020-01-30
Ogłoszenie o zawarciu umowy "Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy Sali gimnastycznej przy Szkole podstawowej w Albigowej"
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2006-10-03 00:00:00
Data wygaśnięcia: 2020-01-30
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty "Budowa Pawilonu Sportowego w Kraczkowej - etap 2006"
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2006-10-03 00:00:00
Data wygaśnięcia: 2020-01-30
Ogłoszenie o zawarciu umowy "Budowa drogi wewnetrznej dojazdowej "Ścieżki" w Kosinie etap I - 2006 r."
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2006-10-03 00:00:00
Data wygaśnięcia: 2020-01-30
Ogłoszenie o zawarciu umowy "Remont budynku społecznego we wsi Kosina"
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2006-09-28 00:00:00
Data wygaśnięcia: 2020-01-30
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty "Remont budynku społecznego we wsi Kosina"
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2006-09-28 00:00:00
Data wygaśnięcia: 2020-01-30
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty "Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Albigowej".
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2006-09-27 00:00:00
Data wygaśnięcia: 2020-01-30
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu "Kanalizacja sanitarna we wsi Głuchów - etap 2006"
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2006-09-25 00:00:00
Data wygaśnięcia: 2020-01-30
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu "Budowa drogi wewnętrznej dojazdowej "Ścieżki" w Kosinie etap I - 2006 r."
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2006-09-25 00:00:00
Data wygaśnięcia: 2020-01-30
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Łańcut
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2006-09-25 00:00:00
Data wygaśnięcia: 2020-01-30
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu "Sieć wodociągowa Handzlówka - Hyrów. Doprowadzenie wody do przedszkola - etap I 2006 r."
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2006-09-25 00:00:00
Data wygaśnięcia: 2020-01-30
Dostawa węgla, koksu i miału do placówek oświatowych Gminy Łańcut w sezonie grzewczym 2006/2007
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2006-09-20 00:00:00
Data wygaśnięcia: 2020-01-30
Budowa Pawilonu Sportowego w Kraczkowej - etap 2006 r.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2006-09-18 00:00:00
Data wygaśnięcia: 2020-01-30
Budowa drogi wewnętrznej dojazdowej "Ścieżki" w Kosinie etap I - 2006 r.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2006-09-05 00:00:00
Data wygaśnięcia: 2020-01-30
Sieć wodociągowa Handzlówka - Hyrów. Doprowadzenie wody do przedszkola w Handzlówce
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2006-09-04 00:00:00
Data wygaśnięcia: 2020-01-30
Kanalizacja sanitarna we wsi Głuchów - etap 2006
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2006-08-30 00:00:00
Data wygaśnięcia: 2020-01-30
Informacja o wyborze oferty "Modernizacja budynku społecznego, biblioteki i hali sportowej w Soninie"
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2006-08-18 00:00:00
Data wygaśnięcia: 2020-01-30
Informacja o zawarciu umowy "Oświetlenie drogowe we wsi Wysoka"
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2006-08-11 00:00:00
Data wygaśnięcia: 2020-01-30
Remont budynku społecznego we wsi Kosina Gmina Łańcut
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2006-08-11 00:00:00
Data wygaśnięcia: 2020-01-30
Informacja o zawarciu umowy "Oświetlenie drogowe we wsi Kosina"
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2006-08-11 00:00:00
Data wygaśnięcia: 2020-01-30
Remont sanitariatów na II piętrze Publicznego Gimnazjum w Wysokiej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2006-08-03 00:00:00
Data wygaśnięcia: 2020-01-30
Informacja o unieważnieniu przetargu - Roboty drogowe w Gminie Łańcut
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2006-08-03 00:00:00
Data wygaśnięcia: 2020-01-30
Informacja o unieważnieniu przetargu - Modernizacja budynku Domu Społecznego w Soninie na cele kulturalne
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2006-08-03 00:00:00
Data wygaśnięcia: 2020-01-30
Modernizacja budynku Domu Społecznego , biblioteki i hali sportowej w Soninie
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2006-08-03 00:00:00
Data wygaśnięcia: 2020-01-30
Budowa drogi wewnętrznej dojazdowej "Ścieżki" w Kosinie
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2006-07-27 00:00:00
Data wygaśnięcia: 2020-01-30
Ogłoszenie o zawarciu umowy - Remont podłóg w Szkole Podstawowej w Soninie
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2006-07-21 00:00:00
Data wygaśnięcia: 2020-01-30
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Oświetlenie drogowe we wsi Wysoka gmina Łańcut
nazwa

Opis pliku
Wytworzył: Mati
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2006-07-20 00:00:00
Data wygaśnięcia: 2020-01-30
Roboty drogowe w Gminie Łańcut
aaaaa

aaaaa
Wytworzył: Lancut
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2006-07-20 00:00:00
Data wygaśnięcia: 2020-01-30
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ochrony i promocji zdrowia.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2006-07-19 00:00:00
Data wygaśnięcia: 2020-01-30
Ogłoszenie o zawarciu umowy - Wycena nieruchomości w Kosinie
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2006-07-14 00:00:00
Data wygaśnięcia: 2020-01-30
Opracowanie projektubudowlanego i wykonawczego budowy Sali gminastycznej przy Szkole Podstawowej w Albigowej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2006-07-13 00:00:00
Data wygaśnięcia: 2020-01-30
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej na stolarkę PCV i Aluminium w placówkach oświatowych Gminy Łańcut
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2006-07-13 00:00:00
Data wygaśnięcia: 2020-01-30
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont podłóg w Szkole Podstawowej w Soninie
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2006-07-12 00:00:00
Data wygaśnięcia: 2020-01-30
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Oświetlenie drogowe we wsi Kosina gmina Łańcut
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2006-07-11 00:00:00
Data wygaśnięcia: 2020-01-30
Ogłoszenie o zawarciu umowy - Roboty drogowe w Gminie Łańcut
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2006-07-07 00:00:00
Data wygaśnięcia: 2020-01-30
oświetlenie drogowe we wsi Wysoka Gm. Łańcut
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2006-07-05 00:00:00
Data wygaśnięcia: 2020-01-30
Roboty drogowe w Gminie Łańcut
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2006-07-04 00:00:00
Data wygaśnięcia: 2020-01-30
Remont podłóg w Szkole Podstawowej w Soninie
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2006-07-03 00:00:00
Data wygaśnięcia: 2020-01-30
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2006-06-28 00:00:00
Data wygaśnięcia: 2020-01-30
Sprzedaż nieruchomości położonych w Kosinie - przetarg ustny - nieograniczony
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2006-06-27 00:00:00
Data wygaśnięcia: 2020-01-30
Oświetlenie drogowe we wsi Kosina gmina Łańcut
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2006-06-23 00:00:00
Data wygaśnięcia: 2020-01-30
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2006-06-23 00:00:00
Data wygaśnięcia: 2020-01-30
Wycena nieruchomości w Kosinie
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2006-06-16 00:00:00
Data wygaśnięcia: 2020-01-30
Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Albigowej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2006-06-14 00:00:00
Data wygaśnięcia: 2020-01-30
Roboty drogowe w Gminie Łańcut
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2006-06-13 00:00:00
Data wygaśnięcia: 2020-01-30
Sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy - zabudowanej położonej w Kosinie
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2006-06-02 00:00:00
Data wygaśnięcia: 2020-01-30
Remont zaplecza sali gimnastycznej przy Publicznym Gimnazjum w Kosinie
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2006-05-19 00:00:00
Data wygaśnięcia: 2020-01-30
Dostawa kosiarek do trawy
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2006-05-17 00:00:00
Data wygaśnięcia: 2020-01-30
Wymiana opraw oświetleniowych w Szkole Podstawowej w Albigowej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2006-05-17 00:00:00
Data wygaśnięcia: 2020-01-30
Dostawa kruszyw naturalnych na remonty dróg w Gminie Łańcut wraz z częściowym rożścieleniem w ilości ok. 1000 m3 w 2006 r.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2006-05-08 00:00:00
Data wygaśnięcia: 2020-01-30
Roboty drogowe w Gminie Łańcut
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2006-05-02 00:00:00
Data wygaśnięcia: 2020-01-30
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. Rozbudowa drogi gminnej Nr 109852 R Kraczkowa przez wieś w km 1+232-2+394
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2006-04-12 00:00:00
Data wygaśnięcia: 2020-01-30
Roboty drogowe w Gminie Łańcut
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2006-04-11 00:00:00
Data wygaśnięcia: 2020-01-30
Rozbudowa drogi gminnej Nr 109852 R Kraczkowa przez wieś w km 1+232-2+394
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2006-04-10 00:00:00
Data wygaśnięcia: 2020-01-30
Dostawa kruszyw naturalnych na remonty dróg w gminie Łańcut wraz z częściowym rozścieleniem w ilości ok. 1000 m3 w 2006 r.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2006-04-05 00:00:00
Data wygaśnięcia: 2020-01-30
Modernizacja części budynku Ośrodka Zdrowia w Kosinie
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2006-04-05 00:00:00
Data wygaśnięcia: 2020-01-30
Remont drogi wewnętrznej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2006-03-28 00:00:00
Data wygaśnięcia: 2020-01-30
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Urząd Gminy Łańcut
Urząd Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut , tel. (017) 225-22-64 , e-mail: bip@gminalancut.pl
Wygenerowano: 16 września 2019r. 22:20:06
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.